Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27                
2015 m.                      

Balandžio 2 d. - 3 d. 2015 m.

GAL NEPASTEBĖJOTE

Kiekvienais metais Velykų metu trumpai padėkojame Altoriaus Draugijos narėms už jų darbą puošiant bažnyčią. Tokią žinutė buvo įdėta praėjusios savaitės biuletenyje.
      Šią savaitę norime Draugijai padėkoti už jos darbus, kurie greičiausia nebuvo niekieno pastebėti: Altoriaus Draugija paaukojo pinigus nupirkti didžiąją Velykų žvakę ($183.40), paaukojo pinigus išvalyti visus bažnyčioje esančius kilimus ($510.00) ir padengė skirtumą tarp Velykų gėlėms surinktų aukų sumos ir jų pirkimo kainos ($136.50). Taigi per šias Velykas Altoriaus Draugija paaukojo ($829.90) parapijai.
       Vykdyti bažnyčios pagerinimo darbus, Altoriaus Draugija nuolat pasikliauja jūsų visų parama jos kasmet ruošiamams dviejų lėšų telkimo renginiams – “Sriuba Sielai” ir pavasario Gėlių Pardavimui.
      Tuo pačiu reiškiame ypatingą padėką Kęstučiui Civinskui, savanoriškai apsiėmusiam atstatyti Prisikėlusio Kristaus statulos ranką. Jo paaukotas laikas ir reikalingos medžiagos yra neįkainuojamos dovanos.
     Taip dažnai patylomis atlikti darbai lieka nepastebėti. Mūsų laimei turime pasišventusių asmenų ir organizacijų, kurie rūpinasi mūsų parapija ir nuolat dirba ją gerinti.

 

LIKO DVI SAVAITĖS UŽSAKYTI AUGALUS

Liko tik dvi savaitės užsakyti gėles ir daržoves iš Altoriaus Draugijos. Užsakymo anketas rasite ties bažnyčios įėjimais ant staliukų. Pasiimkite anketą į namus ir pasidomėkite joje siūlomais augalais. Užsakymus priimsime iki sekmadienio - balandžio 17d. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums, ir jums išeis į naudą!

SUTUOKTINIŲ IR ŠEIMŲ TARNYSTĖS SKYRIUS

Vyskupijos „Marriage and Family“ tarnystės skyrius siūlo pasinaudoti įvairiomis programomis: pasiruošimo santuokos sakramentui sužadėtiniams ir paramos programas sutuoktiniams bei išsiskyrusiems. Pilną programų sąrašą rasite tinklapyje: www.ccdocle.org/mfm  arba kreipkitės pas kun. Bacevičių.

SKAUČIŲ ŽIDINYS KVIEČIA

Šeštadienį, balandžio 23d., 7:00v.v. parapijos didžiojoje salėje vyr. skaučių Židinys kviečia visus parapijiečius ir draugus į Exultate koncertą „Tejungia mus daina.“ Bilietai $20, juos galite įsigyti iš Teresės Urbaitienės tel. 440-442-9091.

KATALIKŲ KAPINĖS

Suplanuodami jūsų laidojimo vietą kapinėse iš anksto palengvinate liūdesio valandą jūsų šeimai. Balandžio 9d., 1:00v.p.p. Visų Sielų (All Souls) kapinių personalas kviečia atvykti pasitarimui. Pokalbiai vyks grupėse ir asmeniškai su patarėju šeimoms. Gausite informacinį lankstinuką; bus lengvų užkandžių. Visų Sielų kapinės randasi 10366 Chardon Rd., Chardon OH. RSVP: 216-641-7575, ext. 4.

     Antrąjį Velykų sekmadienį švenčiame Dievo Gailestingumo sekmadienį. Apšviesti Kristaus Prisikėlimo šviesos, prisimename kiek Dievas yra didžiai gailestingas, ir kad mes taip pat esame pašaukti rodyti gailestingumą vienas kitam. Šį sekmadienį esame kviečiami melsti Dievą Jo gailestingumo, būti gailestingi kitiems, ir nuoširdžiai stengtis pilnai pasitikėti Jo Sūnumi – įsikūnijusiu Dievo gailestingumu.
     Gailestingumas reiškia, jog Dievas mus myli – visus mus, nežiūrint kiek esame nusidėję. Dievas nori, kad mes suprastume, jog Jo gailestingumas pranoksta mūsų nuodėmes. Tai supratę, galėsime kreiptis į Jį su pasitikėjimu, priimti Jo gailestingumą nuoširdžiai, ir leisti tam gailestingumui tekėti per mus į kitus. Įgyvendinkime gailestingumą kasdien elgdamiesi sekančiai:
     Prašykime Dievą Jo gailestingumo.
Dievas nori, kad artintumės prie Jo nuolat maldoje prašydami atleidimo už nuodėmes ir prašydami, kad Jis apsuptų mus ir visą pasaulį savo gailestingumu.
    Būkime gailestingi kitiems. Dievas nori, kad priėmę Jo gailestingumą, nuoširdžiai sektume Jo pavyzdžiu, ir toliau skleistume Jo meilę ir gailestingumą kitiems.
     Visiškai pasitikėkime Jėzumi. Dievo gailestingumo malonės priklauso nuo mūsų pasitikėjimu Juo. Kuo labiau pasitikime Jėzumi, tuo daugiau malonių gausime.
   Melskimės Dievo gailestingumo ir rodykime gailestingumą artimui. Pradėkime kiekvieną dieną melsdamiesi: „Jėzau, pasitikiu Tavim!
 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

LIKĘ DU FILMO SEANSAI

Atvykite stebėti dokumentinį filmą-Pirmasis Dievo Gailestingumo Paveikslas šį šeštadienį po 5:30v. Mišių arba šio antradienio popietę.

Filmas bus rodomas:
       šeštadienį,       balandžio 2d. 7:00v.v. (didžiojoje salėje)
 ir
 antradienį,   balandžio 5d. 5:00v.p.p. (svetainėje).

  Filmas yra anglų kalba, vietomis su subtitrais; maždaug dviejų valandų trukmės. Praneškite (RSVP) jei atvyksite: parapijos interneto puslapyje arba skambinkite į parapijos raštinę.

50m. VEDYBŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Vyskupijos Marriage and Family Ministry skyrius, Office of Worship ir Šv. Jono Evangelisto katedra ruošia 50 metų vedybų sukakties šventę. Šventė vyks š.m. liepos 31d., sekmadienį, 2:30v.p.p. Šv.Jono Evangelisto katedroje. Mišias aukos vysk. Richard Lennon.

Visi parapijiečiai, kurie šįmet švenčia 50 metų vedybų sukaktį, kviečiami dalyvauti. Dėl registracijos anketų kreipkitės į kun. Bacevičių. Anketas užpildykite ir sugrąžinkite ne vėliau š.m. birželio 29 dienos.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VELYKŲ SEKMADIENĮ – balandžio 3 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 10 d.
bal. 3 Atvelykio stalas - Švyturys

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Vytas Kliorys
10 d T.Berž./T.Kalv./R.Totoraitienė

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė, Amanda Muliolienė

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

17 d. Muliolių šeima
24 d.

Aukštuolių šeima ir draugai

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė Katarina Kampe, Tauras Vucianis