Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09            
2015 m.                      
2016 m.                      

Balandžio 15 - 16 d. 2017 m.

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Ateinantis sekmadienis yra Dievo Gailestingumo sekmadienis, diena skirta prisiminti mūsų Atpirkėjo dieviškąjį gailestingumą. Mes visi esame kviečiami pajusti Viešpaties dieviškąjį gailestingumą per Sutaikymo sakramentą. 1990m. Šv. Jonas Paulius II paskelbė antrąjį Velykų sekmadienį Dievo Gailestingumo sekmadieniu ir tą dieną pakėlė Faustiną Kowalską į šventąsias. Popiežius Pranciškus paskelbė popiežius Joną XXIII ir Joną Paulių II šventaisiais taip pat Dievo Gailestingumo sekmadienį.

PASKUTINIOJI PROGA UŽSAKYTI GĖLES

Šis sekmadienis, balandžio 16d. (Velykos) yra paskutinioji diena užsakyti gėles iš Altoriaus Draugijos metinio lėšų telkimo augalų pardavimo. Užsakykite darželio gėles bei daržoves iš parapijos. Augalai kokybiški ir visas pelnas eina parapijai. Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais ant staliukų. Užpildytas anketas ir mokestį sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite darželį gėlėmis ir, tuo pačiu, paremkite parapiją.

MEDUOLIŲ SUNEŠTINIS PER ATVELYKĮ

Atvelykio (ateinantį) sekmadienį, balandžio 23d., kviečiame ir prašome visus atnešti meduolį ir/ar meduoliukus į kavutę ir pasidalinti gardumynais su bendraparapijiečiais. Tai gražus būdas pasidžiaugti Atvelykiu ir pratęsti Velykų šventes.

50m. VEDYBŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Vyskupijos Marriage and Family Ministry skyrius, ruošia 50 metų vedybų sukakties šventę. Šventė vyks š.m. liepos 30d., sekmadienį, 2:30v.p.p. Šv.Jono Evangelisto katedroje. Visi parapijiečiai, kurie šiais metais švenčia 50 metų vedybų sukaktį, kviečiami dalyvauti. Dėl registracijos anketų kreipkitės į kun. Bacevičių. Anketas užpildykite ir sugrąžinkite iki š.m. birželio galo.

     Ar esate pastebėję kiek mažai yra giesmių, kurios skirtos Velykų šventėms? Velykos nesileidžia būti įrėmintoms į dainų posmelius, kuriose skamba rogučių žvangučiai, atidaromos dovanos, ar krinta snaigės. Velykos reikalauja drąsaus paskelbimo: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė; džiūgaukim, kelkim linksmybes“ arba paprasčiausio, vieno žodžio himno: „Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!”Štai šios yra mūsų Velykų giesmės.

     Šiandien pradedame penkiasdešimtį Velykų meto dienų – ilgiausią Bažnytinių metų šventimo laikotarpį, kuomet giedame džiaugsmingas, tikėjimo kupinas giesmes. Velykų ryto Evangelijos skaitiniai mums teikia džiaugsmingą naujieną. Šv. Petras mums nupasakoja Jėzaus gyvenimą pradedant Jo krikštu, toliau aprašydamas Jo viešą gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Šv. Petras - anksčiau stipriai išsigynęs Jėzaus - dabar tampa drąsiu, Prisikėlusio Jėzaus liudytoju. Šv. Paulius tęsia pasakojimą duodamas įššūkį korintiečiams būti „tyros širdies ir tiesos duona.“ Galiausia, „numylėtasis mokinys,“ labiausia intuityvus tikinčiųjų, tikėjimo akimis žvelgia į sulankstytą skarą, dengusią Jėzaus galvą, numestas drobules, ir tusčią kapą, ir mato juose prisikėlimo paslapties stebūklą.

     Šią ypatingą dieną linkiu visai mūsų parapijos bendruomenei ir svečiams nuostabios dienos – kupinos meilės, ramybės ir džiaugsmo. Kviečiu visus ir toliau įgyvendinti savo tikėjimą kiekvieną dieną, gilinti ryšį su mūsų Viešpačiu Jėzumi, ir per visus metus jungtis kartu Eucharistijos aukoje kas sekmadienį.
 

                                        Linksmų Velykų!

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

DĖKOJAME

Dėkojame Altoriaus Draugijos narėms už jų darbą puošiant bažnyčią Velykų šventėms. Taip pat dėkojame visiems, davusiems auką Velykų gėlėms. Visų jūsų dėka mūsų bažnyčia tapo gražiai papuoštais Dievo namais, kur galime melstis ir švęsti Prisikėlimą. Lai Dievas laimina jus visus!

NAUJOJI STATULA

Šį Velykų sekmadienį džiaugiamės naujaja Prisikėlusio Kristaus statula, kuri stovi bažnyčios priekyje. Altoriaus Draugija ir Šventojo Vardo Draugija padovanojo šią statulą parapijai. Senoji statula daug kartų buvo sudužus ir įskilus ir nebuvo įmanoma jos pataisyti. Naujoji statula pagaminta iš stiklo pluošo/vatos (fiberglass) ir bus patvaresnė. Tikimės ja džiaugtis dar daug metų.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – balandžio 16 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- balandžio 23 d.

16 d. Velykos

Skaitytoja/s

Danutė Dundurienė Maris Kampe
23 d. Meduolių suneštinis

Komunijos
dalintojai

Arvydas V., Albertas*, Kęstutis,
Remigijus, Kristina, Amanda

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

30 d Blynų pusryčiai
geg. 7d. Aukštuolių šeima ir draugai

Patarnautojai

Amanda, Lukas, Audrelė Anika Muliolytė, Kristoforas Čiurlionis