Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25                  
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Kovo 31 - balandžio 1 d. 2018 m.

DĖKOJAME

Dėkojame Altoriaus Draugijos narėms už jų darbą puošiant bažnyčią Velykų šventėms. Nuoširdžiai dėkojame savanorėms, kurios praėjusią savaitę dvi dienas valė ir blizgino  bažnyčios suolus. Taip pat dėkojame visiems, davusiems auką Velykų gėlėms. Visų jūsų dėka mūsų bažnyčia tapo gražiai papuoštais Dievo namais, kuriuose galime melstis ir švęsti Prisikėlimą. Lai Dievas laimina jus visus!

ALTORIAUS DRAUGIJOS GĖLIŲ PARDAVIMAS

Pavasaris beldžiasi į duris, laikas pagalvoti kaip apsodinsite darželį. Šių metų Altoriaus Draugijos gėlių ir daržovių pardavimas prasideda šį savaitgalį (kovo 17-18) ir baigsis sekmadienį, balandžio 15d. Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą!

BŪKITE ŠVIESA

Švęsdami Velykų džiaugsmingą naujieną ir prisikėlusio Kristaus šviesą, pažymėkite kaelendorius ir ruoškitės švęsti 18-tąjį metinį katalikų FESTivalį sekmadienį, rugpiūčio 5d. Platesnę informaciją rasite www.theFEST.us

KATALIKŲ RADIJAS

Ar mėgstate klausyti katalikų radijos? Ar turite norą evangelizuoti radijo bangomis? Tapkite savanoriu AM 1260 The Rock stotyje. Turime įvairių darbų ir darbelių, kurie esame tikri jums tiktų. Platesnę informaciją bei savanorystės anketą rasite tinklapyje. Lauksime jūsų įsijungiant!  www.am1260therock.com /contact

MEDUOLIŲ ir MEDUOLIUKŲ SUNEŠTINIS PER ATVELYKĮ

Atvelykio sekmadienį, balandžio 8d., kviečiame ir prašome visų atnešti meduolį ir/ar meduoliukus į kavutę ir pasidalinti gardumynais su bendraparapijiečiais. Tai gražus būdas pasidžiaugti Atvelykiu ir pratęsti Velykų šventes.

     Ar esate pastebėję kiek mažai yra giesmių, skirtos Velykų šventėms? Velykos nesileidžia būti įrėmintoms į dainų posmelius, kuriose skamba rogučių žvangučiai, atidaromos dovanos, ar krinta snaigės. Velykos reikalauja drąsaus paskelbimo: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė; džiūgaukim, kelkim linksmybes“ arba paprasčiausio, vieno žodžio himno: „Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!”Štai šios yra mūsų Velykų giesmės.

     Šiandien pradedame penkiasdešimtį Velykų meto dienų – ilgiausią Bažnytinių metų šventimo laikotarpį, kuomet giedame džiaugsmingas, tikėjimo kupinas giesmes. Velykų ryto Evangelijos skaitiniai mums teikia džiaugsmingą naujieną. Šv. Petras mums nupasakoja Jėzaus gyvenimą pradedant Jo krikštu, toliau aprašydamas Jo viešą gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Šv. Petras - anksčiau stipriai išsigynęs Jėzaus - dabar tampa drąsiu, Prisikėlusio Jėzaus liudytoju. Šv. Paulius tęsia pasakojimą duodamas įššūkį korintiečiams būti „tyros širdies ir tiesos duona.“ Galiausia, „numylėtasis mokinys,“ labiausia intuityvus tikinčiųjų, tikėjimo akimis žvelgia į sulankstytą skarą, dengusią Jėzaus galvą, numestas drobules, ir tusčią kapą, ir mato juose prisikėlimo paslapties stebūklą.

     Šią ypatingą dieną linkiu visai mūsų parapijos bendruomenei ir svečiams nuostabios dienos – kupinos meilės, ramybės ir džiaugsmo. Kviečiu visus ir toliau įgyvendinti savo tikėjimą kiekvieną dieną, gilinti ryšį su mūsų Viešpačiu Jėzumi, ir per visus metus jungtis kartu Eucharistijos aukoje kas sekmadienį.

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Ateinantis sekmadienis yra Dievo Gailestingumo sekmadienis, diena skirta prisiminti mūsų Atpirkėjo dieviškąjį gailestingumą. Mes visi esame kviečiami pajusti Viešpaties dieviškąjį gailestingumą per Sutaikymo sakramentą. 1990m. Šv. Jonas Paulius II paskelbė antrąjį Velykų sekmadienį Dievo Gailestingumo sekmadieniu ir tą dieną pakėlė Faustiną Kowalską į šventąsias. Popiežius Pranciškus paskelbė popiežius Joną XXIII ir Joną Paulių II šventaisiais taip pat Dievo Gailestingumo sekmadienį. Mūsų apylinkėje Dievo Gailestingumo pamaldos bus Šventų Robert ir William parapijoje: išpažinčių bus klausoma 12:00-2:00v.p.p. ir pamaldos vyks nuo 2:00 iki 3:00v.p.p.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VELYKOS - balandžio 1 d. -  8:00am

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 8 d.

bal. 1 d. Velykos

Skaitytoja/s

Danutė Dundurienė Vilija Klimienė
8 d. Meduolių suneštinis

Komunijos
dalintojai

Gražina, Živilė,*
Frank, Aurelija, Amanda, Arv

Maria Hoffman, Živilė,*
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

15 d. Maria Hoffman ir draugai
22 d. D.Armonienė, M.Mikonienė, Z.Pliodžinskienė

Patarnautojai

Lukas M., Audrelė B. Lukas Milevičius, Daina Kampe