Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Kovo 16 - 17  d. 2019 m.

LAUKIAME JŪSŲ NUOMONĖS

Prieš porą savaičių išdalinome apklausą, kurioje prašome pasisakyti apie galimą Mišių tvarkaraščio pakeitimą. Lig šiol esame gavę 32 atsiliepimus. Apklausos lapelius rasite padėtus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Prašome užpildytuis lapelius sugrąžinti į aukų krepšelį arba atnešti ar atsiųsti į kleboniją. Tai padarykite ne vėliau kovo 17d.

 RINKLIAVA RYTŲ EUROPOS BAŽNYČIOMS

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas metinėje rinkliavoje paremti Rytų Europoje esančias bažnyčias. Lietuvos bažnyčios gauna lėšų iš šios rinkliavos ir Lietuvos vyskupai kreipiasi į mus dosniai aukoti.

ALTORIAUS DRAUGIJOS AUGALŲ PARDAVIMAS

Pavasaris atkeliauja! Laikas pradėti galvoti apie darželį ir užsisakyti gėlių ir daržovių augalus per Altoriaus Draugiją. Šių metų gėlių sąrašas papildytas keliomis naujomis gėlėmis bei spalvomis. Užsakymo anketas rasite padėtas ant staliukų su biuleteniais. Pasiimkite anketą į namus ir, ją užpildę, sugrąžinkite kartu su atsiskaitymu ne vėliau antradienio, balandžio 16d. Anketą sugrąžinkite į aukų krepšelį, atsiųskite paštu, arba atneškite į parapijos raštinę. Paremkite savąją parapiją ir apsodinkite savo sodą gėlėmis. Ir jums ir mums bus į naudą! Jei turite klausimų, kreipkitės į Jackie Taylor: 216-509-0401.

SKAUTAI KVIEČIA Į MUGĘ

Clevelando skautai kviečia visus į Kaziuko mugę. Ji vyks parapijos didžiojoje salėje ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, kovo 24d. Mugės durys atsivers užsibaigus 10:00 val. Mišioms ir tęsis iki 1:00v.p.p. Jūsų lauks skautų daryti rankdarbiai bei šilti pietūs ir skanumynai. Užsukite į mugę ir paremkite mūsų skautų veiklą, sėkmingai vykstančią Clevelande jau 69 metus. Iki pasimatymo mugėje!

 PAVASARIO KONCERTAS

Vyr. Skaučių Židinys kviečia visus į Dainavos Ansamblio Vyrų Vieneto koncertą “Sugrįš iš Kelionės Pavasario Vėjai.” (dirigentas Darius Polikaitis) Koncertas vyks šeštadienį, balandžio 27d. 7:00v.v. Lietuvių Namų didžiojoje salėje. Bilietai $20. Juos užsakyti skambinkite Teresei Urbaitienei: 440-442-9091.

     Praėjusį trečiadienį pradėjome metinę Gavėnios kelionę. Gavėnia - atgailos metas, Bažnyčios paskirtas laikotarpis prisiminti 40 dienų, kurias Viešpats praleido dykumoje, bei proga tikintiesiems siekti šventumo. Gavėnios metu turime pasninko ir susitvardymo dienas, ir taip pat esame kviečiame vykdyti asmeninius atgailos veiksmus. Jų vykdymas padeda mums atsispirti gundymams.

     Gavėnia suteikia progą sustoti ir įvertinti savo pačių dvasinį gyvenimą, sau pastatyti rimtus klausimus. Kuriuo keliu eina mūsų gyvenimas? Ar nuoširdžiai ir pilnai tikime Amžinuoju Gyvenimu ir ar iš tikrųjų trokštame Amžinojo Gyvenimo? Ar esame dėję pastangas augti dvasiniai melsdamiesi, skaitydami Dievo Žodį, jį apmąstydami, ir priimdami sakramentus?

     Gavėnia yra dvasinio atsinaujinimo metas. Mums visiems dera statyti sau iššūkį ugdyti mūsų dvasinį gyvenimą ir atgręžti savo širdis vėl į Viešpatį. Mūsų parapija teikia daugelį progų augti dvasioje šiuo Gavėnios metu. Mūsų visų asmeninė atsakomybė pasinaudoti šiomis progomis ir dėti pastangas augti dvasiniai šiuo ypatingu metų laiku.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusiuosią a.a. Renae Saltenis. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

ŠĮ PIRMADIENĮ, kovo 18d., 7:00v.v. mūsų parapija priims Collinwood parapijų telkinio narius Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms visi kviečiami į didžiąją salę pabendra-vimui ir vaišėms. Ateikite į talką padėti paruošti ir sutvarkyti salę bei iškepti skanumynų. Užsirašykite į savanorystįs sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba skambinkite 440-838-0652.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSYMO VAKARAS

Trečiadienį, kovo 20d., nuo 5:00 iki 8:00v.v. visose mūsų vyskupijoje esančiose bažnyčiose bus klausoma išpažinčių. Kviečiame visus pasinaudoti šia neeiline proga priimti Sutaikymo sakramentą. Ypatingai laukiame tų, kurie nėra lankęsi bažnyčioje ilgesnį laiką, kad galėtume suteikti jiems progą sugrįžti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 7:00v.v. eisime Kryžiaus Kelius. Šį pentadienį maldas ves Altoriaus Draugijos nariės. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose. Dalyvių patogumui parūpiname Kryžiaus Kelių maldų knygeles abiejomis kalbomis.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - kovo 17 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 24 d.

17 d.  Debbie Zeledonis ir draugai

Skaitytoja/s

Rita Balytė Nomeda Vucianienė
24 d. Kaziuko Mugė

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Maria Hoffman,
Marius Laniauskas

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Amanda Muliolienė

31 d. Tik kava
bal. 7 d. Maria Hoffman ir draugai

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Daina Kampe Sofija Slechticovaitė, Vilnė Zulkutė