Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03              
2015 m.                      

Balandžio 9 d. - 10 d. 2015 m.

DĖKOJAME

Dėkojame savanoriams, kurie atėjo į talką ir užtikrino dokumentinio filmo, „Pirmasis Dievo Gailestingumo Paveikslas,“ rodymo sėkmę. Praėjusios savaitės trijuose filmo seansuose dalyvavo apie 150 asmenų. Dėkojame tiems, kurie padėjo sustatyti kėdes ir stalus salėje ir svetainėje, tiems, kurie pardavinėjo užkandžius ir tiems, kurie priėmė svečius. Atsiliepimai buvo malonūs, ir žmonės džiaugėsi turėję progą pamatyti dokumentinį filmą, tuo gilinant jų supratimą Dievo Gailestingumo paslapties. Dėkojame jums visiems.

NORTHEAST OHIO CATHOLIC E-ŽINIARAŠTIS

Gaukite vėliausias žinias iš Clevelando vyskupijos, prenumeruokite „Northeast Ohio Catholic“ e-žiniaraštį. Tai nemokamas Clevelando vyskupijos žiniaraštis, siunčiamas į jūsų e-pašto dėžutę kiekvieną ketvirtadienį. elektroniniu būdu. Jame rasite žinias apie tikėjimą, pranešimus apie vykstančius renginius, straipsnius iš Northeast Ohio Catholic žurnalo ir daugiau. Žiūrėkite: www.dioceseofcleveland.org  ir spūstelėkite „e-newsletter“ ženklą jį užsiprenumeruoti.

ST VINCENT DE PAUL DRAUGIJA

Naudotas automobilis gali tapti maistu, vaistais ar nuompinigais mūsų bendruomenės vargšams. Paaukodami savo šiuolaikinį automobilį, namelį ant ratų (RV), arba laivą Šv. Vincento Pauliečio draugijai, jūs ne vien tą auką galėsite nurašyti nuo mokesčių, bet ir daugiau nereikės vargti su jo draudimu, leidimais, ir pataisymais ar sukti galvos kaip jį parduoti. Draugija net atvažiuos nuvilkti jūsų atomobilį 24 valandų bėgyje. Paprasta ir lengva aukoti draugijai. Skambinkite 1-800-322-8284 arba aukokite internetu: www.svdpusa.com

50m. VEDYBŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Vyskupijos Marriage and Family Ministry skyrius, Office of Worship ir Šv. Jono Evangelisto katedra ruošia 50 metų vedybų sukakties šventę. Šventė vyks š.m. liepos 31d., sekmadienį, 2:30v.p.p. Šv.Jono Evangelisto katedroje. Mišias aukos vysk. Richard Lennon.

    Visi parapijiečiai, kurie šįmet švenčia 50 metų vedybų sukaktį, kviečiami dalyvauti. Dėl registracijos anketų kreipkitės į kun. Bacevičių. Anketas užpildykite ir sugrąžinkite ne vėliau š.m. birželio 29 dienos.

SKAUČIŲ ŽIDINYS KVIEČIA

Šeštadienį, balandžio 23d., 7:00v.v. parapijos didžiojoje salėje vyr. skaučių Židinys kviečia visus parapijiečius ir draugus į Exultate koncertą „Tejungia mus daina.“ Bilietai $20, juos galite įsigyti iš Teresės Urbaitienės tel. 440-442-9091.
                           

     Kelis kartus metuose tenka su jumis pasikalbėti apie mūsų parapijos finansus ir apie iššūkius, su kuriais susiduriame. Džiaugiuosi galėdamas jums pranešti, kad nors mūsų finansinis stovis sudėtingas, mums negresia rimti finansiniai pavojai. Dėka atsargaus planavimo, laikymosi biudžeto ir atsakingo išteklių naudojimosi sugebame padengti visas einamąsias sąskaitas. Taip pat, praėjusių metų bėgyje mums pasisekė sukelti arti $25,000, reikalingus pradėti taisyti Neff gatvės automobilių aikštę. Šiuo metu priimame darbų kainos pasiūlymus iš rangovų automobilių aikštės ir akmens pataisymų darbams, kurie bus vykdomi ties bažnyčios, klebonijos ir mokyklos įėjimais. Automobilių aikštės pataisymai kainuos apie $39,000; dar laukiu gauti kelis kainos pasiūlymus akmens pataisymo darbams.

     Mūsų dar laukia ir kiti remonto darbai: bažnyčios stogas turi būti pataisytas, ir netrukus klebonijos ir vienuolyno stogai turės būti naujai perdengti. Visus šiuos darbus reikia atlikti, ir vienintelė kliūtis juos įvykdyti yra finansų stoka. Ateinančių mėnesių bėgyje tarsiuos su Pastoracinės ir Finansų Tarybų nariais kokius lėšų telkimo renginius galime suruošti, kad sutelkti reikiamus pinigus darbams atlikti.

     Kreipiuosi taip pat į visus parapijoje, ypač į tuos, kurie yra sumažinę jų aukas parapijai, maldoje apmąstyti jų įsipareigojimą remti parapiją pagal išgales. Esu tikras, jog jungdamiesi kartu, esame pajėgūs atlikti reikalingus pastatų ir mūsų nuosavybės pataisymus.

     Turime gražią bažnyčią ir pastatų kompleksą, kuris gali tarnauti lietuviškajai bendruomenei ir mūsų apylinkei dar daugelį metų. Mes visi turėtume prisidėti savo įnašu ir remti parapiją, taip kaip darė tie, kurie buvo šitoje parapijoje pirm mūsų. Tokiu būdu paliksime šią gražią parapiją ir ateities katalikų kartoms.
 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Rodney Oberstar ir Kristiną Kampe, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PASKUTINĖ SAVAITĖ UŽSAKYTI AUGALUS

Liko tik viena savaitė užsakyti gėles ir daržoves iš Altoriaus Draugijos. Užsakymo anketas rasite ties bažnyčios įėjimais ant staliukų. Pasiimkite anketą į namus ir pasidomėkite joje siūlomais augalais. Užsakymus priimsime iki sekmadienio - balandžio 17d. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums, ir jums išeis į naudą!

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VELYKŲ SEKMADIENĮ – balandžio 10 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 17 d.
10 d T.Berž./T.Kalv./R.Totoraitienė

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Vilija Klimienė
17 d. Muliolių šeima

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

Gražina Kampe, Živilė*
Maria Hoffman, Aurelija Jucaitienė

24 d. Aukštuolių šeima ir draugai
geg. 1d

Ateities Klubas

Patarnautojai

Katarina Kampe, Tauras Vucianis Anika Muliolytė, Domas Šilgalis