Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16          
2015 m.                      
2016 m.                      

Balandžio 22 - 23 d. 2017 m.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Henriką Macijauską, neseniai mirusį ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Prisikėlusio Viešpaties ramybėje.

MIŠIŲ INTENCIJOS

Turime 48 laisvas šokiadienių ir savaitgalių Mišių dienas šių metų Mišių intencijų kalendoriuje. Jei norėtumėte užsakyti Mišias 2017 metams, kreipkitės į parapijos raštinę. Įprasta Mišių auka - $10. Užpildę likusias Mišių dienas, atversime 2018 Mišių knygą.

TYLIOS MALDOS DIENA

Trečiadienį, gegužės 3d., nuo 9:30v.r. iki 2:30v.p.p., Bethany Retreat Center (Chardon) kviečiame dalyvauti tylios maldos dienoje. Diena prasidės ir baigsis bendra malda, dienos bėgyje turėsite laiko asmeniškai maldai ir mąstymui. $10 auka įskaito priešpiečius. Užsiregistruoti kreipkitės į Sister Jennifer Kramer, SND iki penktadienio, balandžio 28d.: jkramer@ndec.org arba 440-279-1143.

CATHOLIC CHARITIES ŽINIOS

Šiais metais 28 mūsų parapijiečių dalyvavo Catholic Charities 2017m. vasario mėnesio vajuje ir pasižadėjo suaukoti $2,290.00. Praėjusiais metais 40 asmenų dalyvavo ir pasižadėjo aukoti $3,660.00. Gegužės 20-21 savaitgalį pakartotai vėl prašysime pasižadėti aukoti šiam vajui. Prašome visų, kurie dar neįsijungė į šį vajų, rimtai pamąstyti ir ryžtis įteikti svarią auką padėti aprūpinti mūsų vyskupijos alkstančius ir benamius.

KATALIKIŠKA ŽINIASKLAIDA

Paremkite mūsų vietinę katalikišką radijos stotį. Nuo trečiadienio, gegužės 16d. iki penktadienio, gegužės 28d. stotis AM 1260 „The Rock“ praves aukų vajų. Tomis dienomis vietiniai kunigai ir svečiai, bei iš EWTN stoties visiems žinomi Raymond Arroyo, kun. John Riccardo, Dr. Ray ir Teresa Tomeo kreipsis į jus radijos bangomis kviesdami aukoti Clevelando katalikiškai radijos stočiai. Klausykitės stoties ir dalyvaukite vajuje. Platesnę informaciją apie AM 1260 „The Rock“ ir apie vajų rasite www.1260therock.com arba skambinant 216-227-1260.

50m. VEDYBŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Vyskupijos Marriage and Family Ministry skyrius, ruošia 50 metų vedybų sukakties šventę. Šventė vyks š.m. liepos 30d., sekmadienį, 2:30v.p.p. Šv.Jono Evangelisto katedroje. Visi parapijiečiai, kurie šiais metais švenčia 50 metų vedybų sukaktį, kviečiami dalyvauti. Dėl registracijos anketų kreipkitės į kun. Bacevičių. Anketas užpildykite ir sugrąžinkite iki š.m. birželio galo.

     Praėjus Didžiajai Savaitei ir Velykoms, sėdau įvertinti šių metų liturgijos šventimus ir aptarti kas buvo gerai atlikta, ir kaip galėtume pagerinti Didžiosios Savaitės ir Velykų švenčių apeigas. Išskyrus Tenebrae (Sutemų pamaldose), buvau labai patenkintas dalyvių skaičiumi visose Didžiosios Savaitės ir Velykų pamaldose ir Mišiose. Dabar norėčiau sužinoti jūsų mintis apie kaip šventėme Didžiąją Savaitę ir Velykas, ir išgirsti jūsų siūlymus kaip pagerinti jų šventimą.
     Su šiuo biuleteniu rasite įdėtą apklausą. Kviečiu ateinančių savaičių bėgyje išpildyti apklausą ir ją sugrąžinti į aukų krepšelį arba į kleboniją (siųsti paštu arba įmesti į klebonijos pašto angą). Jūsų parašas anketoje nebūtinas, tačiau prašau atvirai ir sąžiningai atsiliepti į klausimus. Jūsų siūlymai ir atsakymai bus naudojami ruošiant ateinančių metų liturgiją.
     Šia proga dėkoju visiems, kurie dirbo suruošti šių metų šventimą mums visiems – tiems, kurie puošė bažnyčią, talkino liturgijos planavime, giedojo chore, patarnavo Mišioms, skaitė skaitinius ir dalino Komuniją. Ačiū jums visiems.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

 

Antrąjį Velykų sekmadienį švenčiame Dievo Gailestingumo sekmadienį. Apšviesti Kristaus Prisikėlimo šviesos, prisimename kiek Dievas yra didžiai gailestingas, ir kad mes taip pat esame pašaukti rodyti gailestingumą vienas kitam. Šį sekmadienį esame kviečiami melsti Dievą Jo gailestingumo, būti gailestingi kitiems, ir nuoširdžiai stengtis pilnai pasitikėti Jo Sūnumi – įsikūnijusiu Dievo gailestingumu.

     Gailestingumas reiškia, jog Dievas mus myli – visus mus, nežiūrint kiek esame nusidėję. Dievas nori, kad mes suprastume, jog Jo gailestingumas pranoksta mūsų nuodėmes. Tai supratę, galėsime kreiptis į Jį su pasitikėjimu, priimti Jo gailestingumą nuoširdžiai, ir leisti tam gailestingumui tekėti per mus į kitus. Įgyvendinkime gailestingumą kasdien elgdamiesi sekančiai:
     Prašykime Dievą Jo gailestingumo. Dievas nori, kad artintumės prie Jo nuolat maldoje prašydami atleidimo už nuodėmes ir prašydami, kad Jis apsuptų mus ir visą pasaulį savo gailestingumu.

     Būkime gailestingi kitiems. Dievas nori, kad priėmę Jo gailestingumą, nuoširdžiai sektume Jo pavyzdžiu, ir toliau skleistume Jo meilę ir gailestingumą kitiems.

     Visiškai pasitikėkime Jėzumi. Dievo gailestingumo malonės priklauso nuo mūsų pasitikėjimu Juo. Kuo labiau pasitikime Jėzumi, tuo daugiau malonių gausime.

     Melskimės Dievo gailestingumo ir rodykime gailestingumą artimui. Pradėkime kiekvieną dieną sakydami: „Jėzau, pasitikiu Tavim!

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – balandžio 23 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- balandžio 30 d.

23 d. Meduolių suneštinis

Skaitytoja/s

Maris Kampe Vilija Klimienė
30 d.  

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Kęstutis Civinskas

Marius Laniauskas, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Gražina Kampe

geg. 7d. Aukštuolių šeima ir draugai
14 d. Tik kava

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Kristoforas Čiurlionis Emilė ir Daina Dicevičiūtės