Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01                
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Balandžio 7 - 8 d. 2018 m.

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Antrąjį Velykų sekmadienį švenčiame Dievo Gailestingumo sekmadienį. Apšviesti Kristaus Prisikėlimo šviesos, prisimename kiek Dievas yra didžiai gailestingas, ir kad mes taip pat esame pašaukti rodyti gailestingumą vienas kitam. Šį sekmadienį esame kviečiami melsti Dievą Jo gailestingumo, būti gailestingi kitiems, ir nuoširdžiai stengtis pilnai pasitikėti Jo Sūnumi - įsikūnijusiu Dievo gailestingumu.

     Gailestingumas reiškia, jog Dievas mus myli – visus mus, nežiūrint kiek esame nusidėję. Dievas nori, kad mes suprastume, jog Jo gailestingumas pranoksta mūsų nuodėmes. Tai supratę, galėsime kreiptis į Jį su pasitikėjimu, priimti Jo gailestingumą nuoširdžiai, ir leisti tam gailestingumui tekėti per mus į kitus. Įgyvendinkime gailestingumą kasdien elgdamiesi sekančiai:

     Prašykime Dievą Jo gailestingumo. Dievas nori, kad artintumės prie Jo nuolat maldoje prašydami atleidimo už nuodėmes ir prašydami, kad Jis apsuptų mus ir visą pasaulį savo gailestingumu.

     Būkime gailestingi kitiems. Dievas nori, kad priėmę Jo gailestingumą, nuoširdžiai sektume Jo pavyzdžiu, ir toliau skleistume Jo meilę ir gailestingumą kitiems.

     Visiškai pasitikėkime Jėzumi. Dievo gailestingumo malonės priklauso nuo mūsų pasitikėjimu Juo. Kuo labiau pasitikime Jėzumi, tuo daugiau malonių gausime.

     Melskimės Dievo gailestingumo ir rodykime gailestingumą artimui. Pradėkime kiekvieną dieną sakydami: „Jėzau, pasitikiu Tavim!

     Mūsų kaimynystėje Dievo Gailestingumo pamaldos vyks šį sekmadienį Šventų Robert ir William parapijoje: išpažintys 12:00-2:00v.p.p. ir pamaldos 2:00-3:00vp.p.

PASKUTINIOJI  SAVAITĖ UŽSAKYTI GĖLES

Sekmadienis, balandžio 15d. yra paskutinis diena užsakymams įteikti. Augalai kokybiški, ir užsakydami juos iš Altoriaus Draugijos paremiate parapiją. Užsakymo anketas ir apibudinimo lapus rasite ties bažnyčios įėjimais. Anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį, atneškite į kleboniją, arba atsiųskite paštu. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją. Ir mums ir jums išeis į naudą!

50m. VEDYBŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Šiais metai 50 metų vedybų sukakties šventės Mišios bus sekmadienį, liepos 29d., 2:30v.p.p. Šv.Jono Evangelisto katedroje. Visi, susituokę 1968 metais, kviečiami dalyvauti jubiliejaus Mišiose. Dėl registracijos anketų kreipkitės į kun. Bacevičių.

ATVELYKIO MEDUOLIŲ SUNEŠTINIS

Šį sekmadienį laukiame visų kavutėje, nešinų meduolio pyragu ar meduoliukų sausainių lėkšte. Tai puiki proga pasidalinti gardumynais su bendraparapijiečiais, pasi-džiaugti Atvelykiu ir pratęsti Velykų šventes. Laukiame visų!

      Praėjus Didžiajai Savaitei ir Velykoms, sėdau įvertinti šių metų liturgijos šventimus ir aptarti kas buvo gerai atlikta, ir kaip galėtume pagerinti Didžiosios Savaitės ir Velykų švenčių apeigas. Išskyrus Tenebrae (Sutemų pamaldose), buvau labai patenkintas dalyvių skaičiumi visose Didžiosios Savaitės ir Velykų pamaldose ir Mišiose. Dabar norėčiau sužinoti jūsų mintis apie kaip šventėme Didžiąją Savaitę ir Velykas, ir išgirsti jūsų siūlymus kaip pagerinti jų šventimą.

     Su šiuo biuleteniu rasite įdėtą apklausą. Kviečiu ateinančių savaičių bėgyje išpildyti apklausą ir ją sugrąžinti į aukų krepšelį arba į kleboniją (siųsti paštu arba įmesti į klebonijos pašto angą). Jūsų parašas anketoje nebūtinas, tačiau prašau atvirai ir sąžiningai atsiliepti į klausimus. Jūsų siūlymai ir atsakymai bus naudojami ruošiant ateinančių metų liturgiją.

     Šia proga dėkoju visiems, kurie dirbo suruošti šių metų šventimą mums visiems – tiems, kurie puošė bažnyčią, talkino liturgijos planavime, giedojo chore, patarnavo Mišioms, skaitė skaitinius ir dalino Komuniją. Ačiū jums visiems.

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

ŠVENTOJI VALANDA

Šio mėnesio Šventoji Eucharistijos Valanda bu trečiadienį, balandžio 11d. nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valadėlę tylioje maldoje priešais Švč. Sakramentą. 

MIŠIOS

Dar turime 51 laisvas šokiadienių bei savaitgalių Mišių dienas šių metų Mišių intencijų kalendoriuje. Jei norėtumėte užsakyti Mišias 2018 metams, kreipkitės į parapijos raštinę. Įprasta Mišių auka - $10. Užpildę likusias 2018 Mišių dienas, atversime 2019 Mišių knygą.

 KATALIKAI KARO VETERANAI

Sekmadienį, balandžio 22d., nuo 1:00-5:00v.p.p. Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius kviečia visus į susipažinimo popietę jų būstinėje Lietuvių Namų rūsyje (877 E. 185 St.). Bus vaišių ir gaivių gėrimų, shuffleboard žaidimų ir kitų pramogų visai šeimai. Visi – šeimos, draugai, būsimi nauji nariai – kviečiami atsilankyti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - balandžio 8 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 15 d.

8 d. Meduolių suneštinis

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Regina Šilgalienė
15 d. Maria Hoffman ir draugai

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė,*
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Albertas Sušinskas

22 d. D.Armonienė, M.Mikonienė, Z.Pliodžinskienė
29 d,. Debbie Zeledonis ir draugai

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Daina Kampe

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė