Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17                    
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Kovo 23 - 24  d. 2019 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Dėkojame visiems, kurie suruošė bei dalyvavo Blynų pusryčiuose kovo 3d. 102 asmenų gardžiavosi pusryčiais. Užmokėjus sąskaitas, parapijai atiteko $530 pelno.

CATHOLIC RELIEF SERVICES(CRS)

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Relief Services (CRS) darbams. Ši organizacija ne vien tik remia ir plėtoja CRS veiklą 98-uose kraštuose, bet ir taip pat remia programas, kurios padeda imigrantams per Migration and Refugee Services, rūpinasi puoselėti Teisingumą ir Taiką ir remia Šventojo Tėvo Šalpos Fondą. Būkite dosnūs.

ALTORIAUS DRAUGIJOS AUGALŲ PARDAVIMAS

Pavasaris atkeliauja! Laikas pradėti galvoti apie darželį ir užsisakyti gėlių ir daržovių augalus per Altoriaus Draugiją. Šių metų gėlių sąrašas papildytas keliomis naujomis gėlėmis bei spalvomis. Užsakymo anketas rasite padėtas ant staliukų su biuleteniais. Pasiimkite anketą į namus ir, ją užpildę, sugrąžinkite kartu su atsiskaitymu ne vėliau antradienio, balandžio 16d. Anketą sugrąžinkite į aukų krepšelį, atsiųskite paštu, arba atneškite į parapijos raštinę. Paremkite savąją parapiją ir apsodinkite savo sodą gėlėmis. Ir jums ir mums bus į naudą! Jei turite klausimų, kreipkitės į Jackie Taylor: 216-509-0401.

PAMĄSTYMAS ŠEIMAI

Šią trečiąją Gavėnios savaitę Evangelija mums meta iššūkį atgailauti. Prie ko esate prisirišę, kas jus iš tikrųjų naikina? Gal tai yra pyktis, kuris jus ėda; gal pavydas, kuris kietina jūsų širdis; gal puikybė, kuri jus apakina kad nematytumėte kitų gerumo? Tie visi dalykai gali sunaikinti mus bei mums brangius tarpusavio bendravimo santykius. Supraskime, kad atgaila yra svarbus veiksmas, kuris mums suteikia progą būti apglėbtiems didžio Jėzaus gailestingumo ir tapti išlaisvintiems.

SKAUTAI KVIEČIA Į MUGĘ

Clevelando skautai kviečia visus į Kaziuko mugę. Ji vyks parapijos didžiojoje salėje ŠĮ SEKMADIENĮ, kovo 24d. Mugės durys atsivers užsibaigus 10:00 val. Mišioms ir tęsis iki 1:00v.p.p. Jūsų lauks skautų daryti rankdarbiai bei šilti pietūs ir skanumynai. Užsukite į mugę ir paremkite mūsų skautų veiklą, sėkmingai vykstančią Clevelande jau 69 metus. Iki pasimatymo mugėje!

 PAVASARIO KONCERTAS

Vyr. Skaučių Židinys kviečia visus į Dainavos Ansamblio Vyrų Vieneto koncertą “Sugrįš iš Kelionės Pavasario Vėjai.” (dirigentas Darius Polikaitis) Koncertas vyks šeštadienį, balandžio 27d. 7:00v.v. Lietuvių Namų didžiojoje salėje. Bilietai $20. Juos užsakyti skambinkite Teresei Urbaitienei: 440-442-9091.

     Su šiuo biuleteniu rasite laišką iš vysk. Perez, kuriame jis aptaria „religinę laikyseną“ (kada stovėti, sėdėti, klūpėti) Komunijos apeigų metu Mišiose. Ateinančiose keliose savaitėse rasite pridėtinius lapus biuletenyje, ir taip pat aš kalbėsiu apie šį reikalą Mišių metu. Kaip vyskupas rašo, nuo 2003m., kuomet pradėjome naudoti Naująjį Romos Mišiolą, buvo įvesta tam tikra laikysena Komunijos metu. Vyskupas nori, kad pradedant šių metų Gailestingumo sekmadienį, balandžio 27d., būtų laikomasi tos pačios laikysenos visose parapijose.

     Neseniai mano dėmesį patraukė sekanti žinia iš 40 Days for Life organizacijos. Arkivyskupas Joseph Naumann dirba JAV vyskupų komitete, kuris rūpinasi už-gyvybę veikla. Savo pamoksle Nekalto Prasidėjimo bazilikoje šį kovo mėnesį jis pastebėjo, kad jei žadate pamatyti tik vieną filmą 2019 metais, būtinai eikite pamatyti Unplanned. Tai Abby Johnson gyvenimo istorija - vilties, tiesos ir meilės istorija – pradedant jos išrinkimu metų žmogumi Planned Prenthood organizacijoje, tampant už-gyvybę šalininke, ir galiausia atsivertimu į katalikų tikėjimą.

     Šis filmas pasirodys teatruose kovo 29d. Jis siūlomas devinto-kams ir vyresniems su tėvų palyda. Teatrų adresus rasite tinkla-pyje: www.unplannedtickets.com  Tai vienkartinė proga visai šeimai išgirsti laivės ir teisybės žinią. Gražiai susuktame filme įspūdingai pasakojama istorija, kuri paliks neišdildomą pėdsaką jūsų gyvenimuose. Suraskite valandėlę nueiti pamatyti šį filmą.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusias a.a. Danutę Paškonienę, Emily Rieder, Lillian Esian, Danutę Muliolytę-Ponte ir kun. John Tezie. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Trečiosios Collinwood parapijų telkinio Mišios bus šį pirmadienį, kovo 25d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje (15000 Lake Shore Blvd.). Užsibaigus Mišioms, visi kviečiami į mokyklos salę pabendravimui ir vaišėms. Raginame visus parapijiečius dalyvauti šiame prasmingame Gavėnios renginyje.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 7:00v.v. eisime Kryžiaus Kelius. Šį pentadienį maldas ves lituanistinės mokyklos dalyviai. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose. Dalyvių patogumui parūpiname Kryžiaus Kelių maldų knygeles abiejomis kalbomis.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, kurių dėka praėjusio pirmadienio parapijų telkinio Mišios mūsų parapijoje gražiai praėjo. Dėkojame šeimininkėms, ruošos ir sutvarkymo talkininkams, ir visiems, kurie gražiai priėmė mūsų kaimynus, atėjusius į Mišias ir vaišes.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - kovo 24 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 31 d.

24 d. Kaziuko Mugė

Skaitytoja/s

Nomeda Vucianienė Vilija Klimienė
31 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Amanda Muliolienė

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Frank Lucas

bal. 7 d. Maria Hoffman ir draugai
14 d. D.Armonienė/Z.Pliodžinskienė/M.Mikonienė

Patarnautojai

Sofija Slechticovaitė, Vilnė Zulkutė Julytė ir ClaraTaraškaitės