Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

geg. 24-25

ge.31-bi.1 English bir.07-08 bir.14-15 bir.21-22 bir.28-29 lie.05-06 lie.12-13
lie.19-20 lie.26-27 rugp.02-03 rugp.09-10 rugp.16-17              

Rugpjūčio 23-24 d. 2014 m.

 
     Praėjusį pirmadienį mūsų kaimynystėje pasigirdo seniai girdėtas garsas – vidudienį, 12:00v.p.p. ir vėl 6:00v.v. Šv. Kazimiero parapijos varpas sugaudė skelbdamas Viešpaties Angelą. Antradienio rytą, 7:25v.r., jis suskambėjo kviesdamas visus į 7:30 v.r. Mišias.

    Po metų tęsusio darbo, lėšų telkimo, ir įveikus kitas kliūtis, bažnyčios varpų įranga pagaliau įmontuota. Be originalaus bažnyčios varpo, turime mechaninių varpų komplektą. Juo galime skambinti atžymėti ne vien tik kiekvieną dienos valandą, bet ir įvairias religines ir patriotines melodijas (jų yra daugiau negu 300), tinkančias visiems Bažnyčios liturginiams metams.

     Nuo šiol, varpas skambės pranešti bažnyčioje laikomų Mišių pradžią, du kartus į dieną kvies sukalbėti Viešpaties Angelą, ir gūdžiai gaus per laidotuves. Jūsų aukos padengė varpų pataisymą ir įrangą, ir $1,000 likutis padėjo padengti elektriko $3,800 darbo sąskaitą. Aukotojų pavardės bus surašytos į paminklinę plokšę, kurią pakabin-sime bažnyčios prieangyje.

      Nuoširdžiai dėkoju visiems aukotojams, kurių dėka šis projektas buvo įvykdytas.
                                         Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Joanne Totedo, kuri buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Ketvirtadienį, rugsėjo 18d., 7:00v.v. vysk. Richard Lennon suteiks Sutvirtinimo sakramentą penkiems mūsų parapijos jaunuoliams. Kviečiame visus parapijiečius liudyti tikėjimą ir dalyvauti Mišių aukoje.

     Užsibaigus Mišioms jaunuoliai ir vyskupas ateis į svetainę pabendravimui ir vaišėms. Laukiame savanorių pagaminti vaišes ir suruošti vakaronę. Jei galite ateiti į talką, užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje arba praneškite klebonui Bacevičiui.

TIKYBOS PAMOKOS

Rugpiūčio mėnesį mūsų jaunimas ruošiasi pradėti naujus mokslo metus. Mes taip pat planuojame parapijinę religinio auklėjimo programą ateinan-tiems mokslo metams. Pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti formalias tikybos pamokas katalikiškoje mokykloje arba parapijinę tikybos pamokų (PSR) programą. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga lankyti dviejų metų tikybos pamokų programą. Sutvirtinimo sakramentas suteikiamas aštuntame skyriuje. Šeimos, turinčios vaikus kuriems reikia lankyti tikybos pamokas, prašomos kreiptis į parapijos raštinę užregistruoti jų vaikus PSR pamokoms.
Tai padarykite ne vėliau rugpiūčio 31d.

DĖKOJAME

Dėkojame savanoriams suruošusiams pusryčius ir visiems, dalyvavusiems blynų pusryčiuose praėjusį sekmadienį. 116 asmenų gardžiavosi blynais ir lietiniais. Užmokėjus išlaidas, parapijai atiteko $581.00 pelno.

CLAMBAKE IR RUDENS LOTERIJOS VAKARAS

Pranešame, jog parapijos metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 25d., didžiojoje salėje. Renginys prasidės užsibaigus vakaro Mišioms.

Prašome visų parapijiečių atsiimti jiems priklausančius vokelius su bilietais; tokiu būdu sutaupysime pašto išlaidas.

Loterijoje iš viso bus išdalinta $2,000. Loterijos bilietai po $1; pilna 12-kos bilietų knygelė $10. Pridėtines bilietų knygeles rasite ties bažnyčios įėjimais arba kreipkitės į parapijos raštinę. Prieš Darbo Dienos savaitgalį pradėsime pardavinėti bilietus į šį renginį. Vakarienės bilietų kaina $29.95. Pasirinkite vištienos su clams vakarienę arba jautienos (steak) kepsnio vakarienę (be clams); tuzinas pridėtinių clams - $10. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti mūsų parapiją.

Laukiame savanorių ateiti į talką suruošti šį renginį. Knygų kambaryje rasite savanorystės sąrašus.

CATHOLIC CHARITIES NAUJIENOS

Artėjame prie mūsų parapijai užduoto 2014m. vyskupijos Catholic Charities vajaus tikslo. Parapijai buvo užduota surinkti $11,843.00 ir lig šiol jūs esate pasižadėję $11,570, kas sudaro 97.69% tikslo. Jei sulauksime dar $273 aukų, būsime pasiekę tikslą. Catholic Charities organizacijai šis vajus gyvybiškai reikalingas toliau tęsti jų labdaringus darbus mūsų vyskupijoje. Ji yra viena didžiausių Catholic Charities pasaulyje.

KATALIKŲ ŠEIMŲ DIENA BEISBOLO PARKE

Sekmadienį, rugsėjo 28d. atvykite į Progressive Field dalyvauti Mišiose ir, joms užsibaigus, stebėti Clevelando Indėnų komandos beisbolo žaidimą. Mišios bus atnašaujamos 10:15v.r. prieš praside-dant žaidimui. Bilietų kainos nuo $14; juos nusipirkite internetu: http://tinyurl.com/kmtyg8z Įrašykite specialų kodo žodį: “baseball.” Dėl informacijos kreipkitės į Jackie Plys 216-420-4162.

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

    Beliko viena savaitė įteikti siūlymą Marcella gatvės namui.
   Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą, kartu su savo vardu, pavarde ir adresu, įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

RETROUVAILLE

Kažkas yra pasakęs, kad „santuokos gal sudaromos danguje, tačiau norint, kad jos būtų sėkmingos, reikia įdėti daug darbo čia, ant žemės.“ Ar dėl kasdienybės rūpesčių neskiriate dėmesio savo vyrui ar žmonai? Retrouvaille programa padės pastatyti jūsų santuokos vežimą atgal į vėžes. Sekantis Retrouvaille savaitgalis Clevelande vyks rugsėjo 19-21 dienomis. Dėl informacijos ar užsiregistruoti, kreipkitės pilnu konfidencialumu į Diane ar Algį Miškinį 330-665-3506 arba 1-800-470-2230. Ar žiūrėkite: www.helpourmarriage.org

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpjūčio 17 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
rugpjųčio 24 d.

24 d. Civinskai, L.Stochl,
O.Grigonytė
, D.Zeledonis

Skaitytoja/s

Rimas Aukštuolis

Lana Pollock

 

31 d Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe,
Kęstutis Civinskas, Marius Laniauskas

Frank Lucas,
Aurelija Jucaitienė, Amanda Muliolienė

rugs. 7 Ateities klubas
14 G ir S Matai ir Minkūnai

Patarnautojai

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė

Tauras Vucianis, Emilė Dicevičiūtė