Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24            

Rugpjūčio 30-31 d. 2014 m.

 
     Pirmadienis, rugsėjo 1d. yra Darbo Dienos šventė. Ši diena ne vien tik pagal tradiciją pažymi vasaros meto pabaigą Clevelande, bet tuo pačiu yra diena skirta švęsti darbo orumą, teikiantį mūsų kraštui ir jos žmonėms stiprybę.

     Šventė buvo įsteigta 1887m. su tikslu pagerbti Amerikos Darbo Sąjūdį ir atšvęsti darbininkų visuomeninius ir ekonominius atsiekimus. Visame mūsų krašte švenčiama Darbo Diena kasmet suteikia progą įvertinti darbininkų įnašą stiprinant ir gerinant mūsų krašto būklę.

    Daugelį kartų Evangelijose Viešpats kalba apie darbą jo laikmečiui revoliuciniais žodžiais. Vergų darbo eroje Jėzus sako, jog darbininkas vertas užmokesčio. Jis mums primena, kad pjūtis didelė, o darbininkų maža. Jis ragina jo sekėjus melstis, kad šeimininkas siųstų daugiau darbininkų į laukus.

     Todėl Darbo Dieną lenkiame galvas tiems, kurie savo darbu – fiziniu ir protiniu – prisideda prie mūsų gyvenimo gerbūvio. Prisimename, jog nežiūrint koks yra žmogaus darbas, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, kiekvienas jų yra svarbus, ir kiekvienam darbininkui dera mokėti tinkamą algą už jo pastangas.

                        Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

DARBO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, rugsėjo 1d. yra Darbo Dienos šventė.
Tą dieną parapijos raštinė bus uždaryta.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Ketvirtadienį, rugsėjo 18d., 7:00v.v. vysk. Richard Lennon suteiks Sutvirtinimo sakramentą penkiems mūsų parapijos jaunuoliams. Kviečiame visus parapijiečius liudyti tikėjimą ir dalyvauti Mišių aukoje.

     Užsibaigus Mišioms jaunuoliai ir vyskupas ateis į svetainę pabendravimui ir vaišėms. Laukiame savanorių pagaminti vaišes ir suruošti vakaronę. Jei galite ateiti į talką, užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje arba praneškite klebonui Bacevičiui.

SVEKINAME

Svekiname Tim Loehmann, nuolatinį aukų rinkėją 10:00 Mišiose. Jis sėkmingai baigė Clevelando Policijos Akademiją ir dirbs policininku Clevelande. Šiuo metu dar nežinome kurioje miesto dalyje jis bus paskirtas dirbti. Linkime jam sėkmės ir melskimės, kad Dievas jį saugotų.

CLAMBAKE IR RUDENS LOTERIJOS VAKARAS

Pranešame, jog parapijos metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 25d., didžiojoje salėje. Renginys prasidės užsibaigus 5:30 pm  Mišioms.

Prašome visų parapijiečių atsiimti jiems priklausančius vokelius su bilietais; tokiu būdu sutaupysime pašto išlaidas.

Loterijos bilietai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Vakarienės bilietus pradėsime pardavinėti po Darbo Dienos savaitgalio. Nuotaikingame vakare jūsų laukia skani vakarienė ir gaivinantys gėrimai, kiniečių loterijos krepšiai, split raffle ir kitos loterijos. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti mūsų parapiją.

Laukiame savanorių, kurie padėtų sustatyti stalus ir sutvarkyti salę, iškeptų pyragų ir įvairiais kitais būdais prisidėtų prie renginio ruošos.

Ateikite į talką, užsirašykite į sąrašus Knygų kambaryje.

PROGRAMOS KNYGELĖ

Šiais metai ir vėl spausdinsime Rudens loterijos vakaro reklaminę programos knygelę. Kviečiame parapijiečius, parapijos organizacijas ir verslininkus įsijungti į knygelės turinio sudarymą ir atsiųsti jų skelbimus bei sveikinimus ir paremti mūsų parapiją. Reklamos kaina nuo $5. Kviečiame visus prisidėti ir dalyvauti knygelės sudaryme.

KATALIKŲ ŠEIMŲ DIENA BEISBOLO PARKE

Sekmadienį, rugsėjo 28d. atvykite į Progressive Field dalyvauti Mišiose ir, joms užsibaigus, stebėti Clevelando Indėnų komandos beisbolo žaidimą. Mišios bus atnašaujamos 10:15v.r. prieš praside-dant žaidimui. Bilietų kainos nuo $14; juos nusipirkite internetu: http://tinyurl.com/kmtyg8z Įrašykite specialų kodo žodį: “baseball.” Dėl informacijos kreipkitės į Jackie Plys 216-420-4162.

PASKUTINĖ DIENA PASIŪLYTI VARDĄ
MARCELLA GATVĖS NAMUI

Šis sekmadienis paskutinė diena įteikti vardo siūlymą Marcella gatvės namui.

   Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą, kartu su savo vardu, pavarde ir adresu, įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpjūčio 31 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
rugsėjo 7 d.

31 d Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Lana Pollock

Vilija Klimienė
rugs. 7 Ateities klubas

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas,
Aurelija Jucaitienė, Amanda Muliolienė

Albertas Sušinskas,
Remigijus Belzinskas, Kristina Sušinskienė

14 G ir S Matai ir Minkūnai
21 Čepulių /Čiurlionių šeimos

Patarnautojai

Tauras Vucianis, Emilė Dicevičiūtė

Audrelė Bielinytė, Lukas Milevičius