Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10            
2015 m.                      

Balandžio 16 d. - 17 d. 2015 m.

KVIEČIAME ĮSIJUNGTI Į
BAŽNYČIOS APŠVIETIMO PROJEKTĄ

Esame gavę pastebėjimų, jog mūsų bažnyčia yra silpnai apšviesta. Tai nėra naujiena, nes taip yra buvę nuo pat pirmųjų bažnyčios pastatymo dienų. Tačiau šiandienos šviesų technologija gali šią bėdą sutvarkyti.
    
Kunigas Bacevičius ir Pastoracinė Taryba nori sudaryti komitetą, sudarytą iš šiuo reikalu susidomėjusių parapijiečių. Komiteto nariai ištirtų įvairias apšvietimo galimybes, nuspręstų kuri jų geriausia tinka bažnyčios pastatui, sukeltų reikiamas lėšas, ir pasirūpintų naujų šviesų įrengimu. Kviečiame visus susidomėjusius kreiptis į kunigą Bacevičių arba Ted Kowalski.

BŪKITE DĖMESINGI BENDRAPARAPIJIEČIAMS

Sekmadieniais aukojame trejas Mišias: 8:00, 10:00 ir 12:00 val. Vėl primename visiems, kurie pasilieka pabūvoti po 10:00 Mišių ir dar nėra išvykę iki 11:45, statyti automobilius Marcella aikštėje, kad atvykstantys 12:00 Mišioms turėtų kur pasistatyti savo automobilius.
     Tuo pačiu, primename visiems: statydami automobilius, neužblokuokite automobilių aikščių įvažiavimų ar priėjimų į pastatus, ir nestatykite automobilių ant šaligatvių. Pradedant šį savaitgalį, nurodymams prasižengusių automobiliai bus nuvilkti ir jiems išrašomi bilietai.

SAVŲJŲ NAMŲ MISIJOS (HOME MISSIONS)

     Daugelyje vietovių čia JAV-bėse ir jos užjūrio priklausomose teritorijose Bažnyčia vargsta, tikinčiųjų bendruomenės išsiklai-džiusios, ir kunigų skaičius mažas. Jūsų aukos Home Missions vajui teikia pagelbą šioms Amerikos katalikų bendruomenėms ir padeda joms gyvuoti ir augti. Aukos remia evangelizacijos darbus, religinį švietimą, būsimų kunigų mokslą, pasauliečių darbuotojų apmokymą ir gelbsti vargstančias parapijas, kurioms gresia pavojus užsidaryti.
     Katalikų Home Missions vajus stiprina savųjų namų katalikų Bažnyčią. Daugiau negu 92 centai kiekvieno suaukoto dolerio tiesiogiai eina misijos darbams. Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas šiam vajui. Naudokite tam tikslui skirtus vokelius.

MALDOS POPIETĖ

     Sekmadienį, balandžio 24d. nuo 1-5v.p.p., kviečiame praleisti popietę Bethany Retreat Center, 13000 Auburn Rd., Chardon. Martha Campbell iš Jesuit Retreat House, Parma praves pokalbį: Gyventi Jo akivaizdoje: Šv. Teresės Avilietės maldos ir mastymai. Kaina $20. Registruokitės iki balandžio 20 pas Sr. Jennifer Kramer, SND 440-279-1143 arba e-paštu:jkramer@ndec.org

VAIKŲ APSAUGOS NUO PIKTNAUDŽIAVIMO MĖNUO

Daug vaikų grobiami dirbti darbus prievarta ar būti tarnais, kiti verčiami būti vaikais kareiviais ar elgetauti. Tačiau daugiausia vaikų grobiami ir jais prekiaujama seksualiniam išnaudojimui. Šiai pasaulinei prekybai vis didėjant, norima vis jaunesnių aukų. Melskimės už visus vaikus pasaulyje. Daugiau sužinoti žiūrėkite: sistersagainsttrafficking.org

SKAUČIŲ ŽIDINYS KVIEČIA

Šeštadienį, balandžio 23d., 7:00v.v. parapijos didžiojoje salėje vyr. skaučių Židinys kviečia visus parapijiečius ir draugus į Exultate koncertą „Tejungia mus daina.“ Bilietai $20, juos galite įsigyti iš Teresės Urbaitienės tel. 440-442-9091.

   

Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra žinomas kaip Gerojo Ganytojo sekmadienis. Tą dieną meldžiamės, kad būtų daugiau pašaukimų. Seniausias Jėzaus atvaizdas, rastas iš ankstyvųjų Bažnyčios laikų, yra Jėzaus, Gerojo Ganytojo, atvaizdas – ganytojas, nešantis paklydusią avelę ant pečių. Kažkada seniai mačiau Jėzaus, Gerojo Ganytojo, iš medžio drožtą skulptūrą, kurioje Jėzus maloniai šypsojosi. Gerojo Ganytojo veidas švytėjo ryškiu ir akivaizdžiu džiaugsmu.

     Jėzus kalba apie save naudodamas Gerojo Ganytojo įvaizdį ir mums pastebi kuo skiriasi Ganytojas nuo samdinio. Ganytojas guldo savo gyvybę už savąsias avis; samdinys save gelbėja ir pabėga kilus pavojui.

     Jėzus naudoja tą patį ganytojo įvaizdį paskirdamas Šv. Petrą vadovauti Bažnyčiai. Nuo pat krikščionybės pirmųjų dienų Ganytojo įvaizdis buvo naudojamas apibudinti ir mūsų Išganytoją ir dvasininkijos narius. Tai matome ir šiandien. Popiežių vadiname Visuotinės Bažnyčios Ganytoju, vyskupai vadinami ganytojais, ir vyskupo lazda yra ganytojo lazdos formos. Parapijos vadovai vadinami “pastoriais,“ žodžiu, primenančiu senovės ganytoją.

     Todėl šiandien dera skirti laiko melstis, kad būtų pašaukimų į dvasininkijos luomą - vienuoliškąjį ir pasaulietiškąjį. Vieni pašvęstojo gyvenimo nariai yra vyskupai ir kunigai, priklausantys vienuolių brolijai (popiežius Pranciškus yra jėzuitas). Kiti, kaip vyskupas Lennon, priklauso pasaulietiškai dvasininkų brolijai. Viešpats yra pašaukęs kiekvieną vyskupą, kunigą ir diakoną tarnauti Bažnyčiai specifiniu būdu. Dvasininkijos nariai, ir kartu tikintieji, yra pašaukti remti dvasininkiją malda ir melstis, kad daugiau žmonių atsilieptų į Viešpaties kvietimą tarnauti kaip dvasininkai.

     Mūsų parapijoje melskimės už Christian Raddell, bebaigiantį trečiuosius metus Borromeo seminarijoje, kad jis toliau sėkmingai tęstų jo kelionę į kunigystę Clevelando vyskupijoje.

     Melskimės visi, kad pašaukimų skaičius didėtų, remkime kunigus, vyskupus ir diakonus jų darbuose, ir padrąsinkime seminaristus tęsti jų kelionę atsiliepiant į pašaukimą tarnauti pašvęstajame gyvenime.

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Mary Jo Hopkins, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PASKUTINĖ PROGA UŽSAKYTI AUGALUS

Šis sekmadienis, balandžio 17d. yra paskutinė diena užsakyti gėles ir daržoves iš Altoriaus Draugijos metinio augalų pardavimo. Užsakymo anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį arba atneškite į kleboniją.

MIŠIŲ UŽPRAŠYMAI

Turime laisvų dienų šių metų Mišių užprašymo knygoje ir šiokiadieniais (pradedant gegužės mėnesį) ir sekmadieniais (pradedant liepos mėnesį). Norintys užsakyti Mišias prašomi kreiptis į parapijos raštinę. Įprasta auka užprašant Mišias - $10.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VELYKŲ SEKMADIENĮ – balandžio 17 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 24 d.
17 d. Muliolių šeima

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Maris Kampe
24 d. Aukštuolių šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Maria Hoffman, Aurelija Jucaitienė

Amanda Muliolienė,  Živilė*
Marius Laniauskas, Kęstutis Civinskas

geg. 1d Ateities Klubas
8 d.

Bublių,Milevičių,O‘Meara šeimos

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Domas Šilgalis Valentina Slechticovas, Kristoforas Čiurlionis