Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23        
2015 m.                      
2016 m.                      

Balandžio 29 - 30 d. 2017 m.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Michael Kuznik ir a.a.Trina Tomola, tragiškai žuvusius ir palaidotus iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Prisikėlusio Viešpaties ramybėje.

CATHOLIC CHARITIES ŽINIOS

Šiais metais 28 mūsų parapijiečių dalyvavo Catholic Charities 2017m. vasario mėnesio vajuje ir pasižadėjo suaukoti $2,290.00. Praėjusiais metais 40 asmenų dalyvavo ir pasižadėjo aukoti $3,660.00. Gegužės 20-21 savaitgalį pakartotai vėl prašysime pasižadėti aukoti šiam vajui. Prašome visų, kurie dar neįsijungė į šį vajų, rimtai pamąstyti ir ryžtis įteikti svarią auką padėti aprūpinti mūsų vyskupijos alkstančius ir benamius.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Prisiminimo Dienos (Memorial Day) savaitgalį mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas. Aguonų dalinimo aukos padeda skyriui toliau šelpti veteranus ir jų šeimas. Aguonos bus dalinamos gegužės 27-28 savaitgalį. Būkite dosnūs ir padėkite veteranams jų labdaringuose darbuose.

PRAŠOME ŠEIMININKIŲ PAGELBOS

Ieškome sumanių šeimininkių, kurios pratusios skaityti kepimo receptus ir sutiktų peržiūrėti kai kuriuos jų prieš spausdinant mūsų ruošiamą perredaguotą “Perpetual Help in the Kitchen” receptų knygą. Taip, ją užbaigsime šiais metais. Bus daugiau priedų, įskaitant ir neseniai įteiktų receptų. Jei galite padėti, skambinkite Mary Ann Pecek 216-486-3836.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių Darželių komitetas nuoširdžiai kviečia jų narius ir svečius, norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę, kuri įvyks sekmadienį, gegužės 21d. 12:00v.p.p. pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS/VELYKŲ APKLAUSA

Praėjusį savaitgalį, kartu su biuleteniu, išdalinome apklausą apie Didžiosios Savaitės ir Velykų pamaldas. Prašome apklausas sugrąžinti į aukų krepšelį ar į kleboniją ateinančiomis savaitėmis. Jei negavote apklausos lapo, juos rasite padėtus ant staliukų kart su biuleteniais. Laukiame išgirsti jūsų siūlymus ir nuomones; jos padės mums ruošiantis sekančių metų Velykų šventėms.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Mūsų parapijos Šventojo Vardo Draugijos skyrius dėkoja jums už paramą. Kasmet Šventojo Vardo Draugija suruošia vasaros gegužinę visiems parapijiečiams. Jie pasirūpina pagrindiniu maistu, o daugelis dalyvių papildo vaišių stalą įvairiais priedais ir pyragais. Visi smagiai praleidžia vakarą. Šventojo Vardo Draugija globoja kas mėnesį vykstantį Eucharistijos garbinimą ir taip pat kelia lėšas įvairiems parapijos projektams. Visai neseniai draugija padengė didesnę pusę mūsų naujos Prisikėlusio Kristaus statulos kainos. Draugija visuomet laukia naujų narių. Panaudokite specialų gegužės mėnesio aukų vokelį skirtą Draugijai, ir tapkite aktyviu ar prijaučiančiu draugijos nariu. Nario mokestis metams tik $5.

         Kiekvieną savaitę rašydamas biuletenį gaunu pranešimų iš organizacijų, žinučių apie parapijoje vykstančius renginius, pranešimų iš vyskupijos, bei kitų žinučių, kurios manau jums bus įdomios. Atrodytų, jog tiek daug dalykų užima pirmaujančią vietą, kad kartais užmirštame tai, kas iš tiesų yra svarbiausia. Tas pats būna ir mūsų asmeniškuose gyvenimuose. Kai sueinu kartu su kitais kunigais, dažnai mūsų kalbos sukasi apie tai, kas tuo metu atrodo svarbiausia: kiek žmonių ateina į Mišias, kokia buvo sekmadienio rinkliava, lyginame laidotuvių ir krikštų skaičius, rūpinamės kaip įstengsime suvesti galą su galu, kad laikyti parapijos duris atviras ateityje, ir kaip ateityje atsiras kunigų dirbti parapijose, jei dabar, norint išvykti atostogų, nerandame kas mus pavaduotų. Atrodytų, kad taip pasineriame į šiandienos rūpesčius, kad „pametam kelią dėl takelio.“

    Rašydamas žinutę šos savaitės biuletenyje apie Pirmojo Penktadienio Šventąją Valandą ir apie antrojo mėnesio trečiadieno Eucharistijos garbinimą vakare pagalvojau apie tą „tikrąjį taką.“ Tarp visų, mūsų gyvenimą supančių, darbų esame kviečiami skirti valandėlę laiko, ar tai būtų 10 ar 15 minučių, ar tai būtų valanda ar daugiau, tik pabūti su mūsų Viešpačiu - tylioje maldoje, mąstant, ar tik sėdint tyliai Jo akivaizdoje.
 

     Mums visiems reikalinga laiks nuo laiko sustoti ir sugrąžinti tikėjimą į dėmesio centrą. Nuolatos dalyvaujame kultūrinėje, bendruomeninėje, arba su darbu ar poilsiu susijusioje veikloje. Jei neskirsime daugiau laiko puoselėti religinę veiklą, gręsia pavojus pamesti brangiąją tikėjimo dovaną. O neturint tikėjimo - kodėl išvis čia būti?

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, gegužės 5d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir iki 9:00v.r. bus Šventoji Valanda. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais Švč. Sakramentą. Trečiadienį, gegužės 10d. nuo 6:00-9:00v.v. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje.

YPATINGA AUKA

Apaštalinio administratoriaus, vysk. Daniel Thomas, nurodymu mūsų parapija dalyvaus visame krašte vykstančiame aukų rinkime užbaigti Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception (Washington, DC) Trejybės kupolą, prieš bazilikos 100 metų jubiliejų. The National Shrine plačiai žinoma kaip Amerikos Katalikų Bažnyčia. Jos statyba, prasidėjusi prieš beveik 100 metų, vykdoma tikinčiųjų ir skirta tikintiesiems, su tikslu pagerbti JAV globėją, Švč. Mergelę Mariją. Tapkite Marijos šventovės dalimi ir padėkite užbaigti statybos darbus! Dėl informacijos žiūrėkite: www.trinitydome.org Aukas įmeskite į aukų krepšelį šį arba ateinantį savaitgalį, ją pažymėdami „Trinity Dome at the Basilica.“ Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – balandžio 30 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- gegužės 7 d.

30 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Vita Aukštuolienė
geg. 7d. Aukštuolių šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Gražina Kampe

Frank Lucas, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Amanda Muliolienė

14 d. Tik kava
21 d Švyturys

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės Kristoforas Čiurlionis, Lukas Milevičius