Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08              
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Balandžio 14 - 15 d. 2018 m.

MIŠIOS

Dar turime 50 laisvas šokiadienių bei savaitgalių Mišių dienas šių metų Mišių intencijų kalendoriuje. Jei norėtumėte užsakyti Mišias 2018 metams, kreipkitės į parapijos raštinę. Įprasta Mišių auka - $10. Užpildę likusias 2018 Mišių dienas, atversime 2019 Mišių knygą.

 KATALIKAI KARO VETERANAI

Sekmadienį, balandžio 22d., nuo 1:00-5:00v.p.p. Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius kviečia visus į susipažinimo popietę jų būstinėje Lietuvių Namų rūsyje (877 E. 185 St.). Bus vaišių ir gaivių gėrimų, shuffleboard žaidimų ir kitų pramogų visai šeimai. Visi – šeimos, draugai, būsimi nauji nariai – kviečiami atsilankyti.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS APKLAUSA

Ar jau išpildėte Didžiosios savaitės apklausą? Praėjusią savaitę su biuleteniu išdalinome trumpą apklausą apie Didžiosios savaitės pamaldų eigą. Sugrąžinkite apklausas iki ateinančio savaitgalio,balandžio 22d. Jūsų pasisakymai padės mums planuoti ateinančių metų pamaldas.

50m. VEDYBŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Šiais metai 50 metų vedybų sukakties šventės Mišios bus sekmadienį, liepos 29d., 2:30v.p.p. Šv.Jono Evangelisto katedroje. Visi, susituokę 1968 metais, kviečiami dalyvauti jubiliejaus Mišiose. Dėl registracijos anketų kreipkitės į kun. Bacevičių.

KATALIKŲ RADIJA: AM 1260

Clevelando katalikų radijo stotis „The Rock“ praves aukų vajų trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, balandžio 18-20 dienomis. Stotis pasikliauja klausytojų aukomis vesti laidas, ir todėl svarbu visiems tikintiesiems remti stotį ir padėti jai toliau transliuoti katalikiškas programas. Kviečiame klausytis šios stoties ir ją remti pagal išgales. Džiaugiamės turėdami katalikišką radijo stotį Clevelande.

TAMBURITZAN KONCERTAS

Sekmadienį, balandžio 22d., 3:00v.p.p. Tamburitzan folkloro grupė koncertuos Breen Center for the Performing Arts (2007 West 30th St.) skersai gatvės nuo St. Ignatius gimnazijos, truputėli į vakarus nuo West Side turgaus. Teatras pilnai prieinamas neįgaliems, yra didelė nemokama automobilių statymo aikštė. Bilietų kainos:$20 suaugusiems, $15 jaunesniems negu 18m. Bilietus galite nusipirkti internetu (www.talentshadows.events) arba skambinkite Anna Lucic 440-461-3541.

     Kiekvieną savaitę rašydamas biuletenį gaunu pranešimų iš organizacijų, žinučių apie parapijoje vykstančius renginius, pranešimų iš vyskupijos, bei kitų žinučių, kurios manau jums bus įdomios. Atrodytų, jog tiek daug dalykų užima pirmaujančią vietą, kad kartais užmirštame tai, kas iš tiesų yra svarbiausia.

     Tas pats būna ir mūsų asmeniškuose gyvenimuose. Kai sueinu kartu su kitais kunigais, dažnai mūsų kalbos sukasi apie tai, kas tuo metu atrodo svarbiausia: kiek žmonių ateina į Mišias, kokia buvo sekmadienio rinkliava, lyginame laidotuvių ir krikštų skaičius, rūpinamės kaip įstengsime suvesti galą su galu, kad laikyti parapijos duris atviras ateityje, ir kaip ateityje atsiras kunigų dirbti parapijose, jei dabar, norint išvykti atostogų, nerandame kas mus pavaduotų. Atrodytų, kad taip pasineriame į šiandienos rūpesčius, kad „pametam kelią dėl takelio.“

    Kiekvieną mėnesį, rašydamas žinutes apie Pirmojo Penktadienio Šventąją Valandą ir apie Eucharistijos garbinimą vykstantį antrojo mėnesio trečiadienį vakare, sustoju pagalvoti apie tą „tikrąjį kelią.“ Tarp visų, mūsų gyvenimą supančių, darbų esame kviečiami skirti valandėlę laiko, ar tai būtų 10 ar 15 minučių, ar tai būtų valanda ar daugiau, praleisti laiko su mūsų Viešpačiu - tylioje maldoje, mąstant, ar tik sėdint tyliai Jo akivaizdoje.

     Mums visiems reikalinga laiks nuo laiko sustoti ir sugrąžinti tikėjimą į dėmesio centrą. Nuolatos dalyvaujame kultūrinėje, bendruomeninėje, arba su darbu ar poilsiu susijusioje veikloje. Jei neskirsime daugiau laiko puoselėti religinę veiklą, gręsia pavojus pamesti brangiąją tikėjimo dovaną. O neturint tikėjimo - kodėl išvis čia būti?                          

Dievas jus visus telaimina!
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Frances Vandetti, kuri mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Tegul ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PASKUTINIOJI PROGA UŽSAKYTI GĖLES

Šis savaitgalis - PASKUTINIOJI PROGA užsakyti gėles iš Altoriaus Draugijos. Užsakymo anketas sugrąžinkite į aukų krepšelį arba atneškite į kleboniją, iki ŠIO sekmadienio, balandžio 15d. Apsodinkite savo darželį ir, tuo pačiu, paremkite parapiją.  

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - balandžio 15 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 22 d.

15 d. Maria Hoffman ir draugai

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Maris Kampe
22 d. D.Armonienė, M.Mikonienė, Z.Pliodžinskienė

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Albertas Sušinskas

Lana Margevičienė, Živilė*
Dan Margevičius,
Marius Laniauskas

29 d,. Debbie Zeledonis ir draugai
geg. 6 d. Aukštuolių šeima ir draugai

Patarnautojai

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė

Justas ir Domas Šilgaliai