Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24                  
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Kovo 30 - 31  d. 2019 m.

CATHOLIC RELIEF SERVICES(CRS)

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Relief Services (CRS) darbams. Ši organi-zacija ne vien tik remia ir plėtoja CRS veiklą 98-uose kraštuose, bet ir taip pat remia programas, kurios padeda imigrantams per Migration and Refugee Services, rūpinasi puoselėti Teisingumą ir Taiką ir remia Šventojo Tėvo Šalpos Fondą. Būkite dosnūs.

SĖDĖTI, STOVĖTI ar KLŪPĖTI?

Praėjusį savaitgalį kartu su biuleteniu buvome įdėję laišką iš vyskupo Perez, kuriame jis aiškino kaip elgtis - sėdėti, stovėti ar klūpėti - Komunijos metu Mišiose. Su šios savaitės biuleteniu ir sekančius du savaitgalius įdėsime lapus iš vyskupijos liturginio skyriaus, kurie paaiškins kodėl tai daroma. Vyskupas prašo, kad iki Gailestingumo sekmadienio, balandžio 28d., visos parapijos sektų šiuos nurodymus. Supratę kodėl sėdime, stovime ar klūpome tam tikrais momentais, bus lengviau sekti nurodymus.

ALTORIAUS DRAUGIJOS AUGALŲ PARDAVIMAS

Pavasaris atkeliauja! Laikas pradėti galvoti apie darželį ir užsisakyti gėlių ir daržovių augalus per Altoriaus Draugiją. Šių metų gėlių sąrašas papildytas keliomis naujomis gėlėmis bei spalvomis. Užsakymo anketas rasite padėtas ant staliukų su biuleteniais. Pasiimkite anketą į namus ir, ją užpildę, sugrąžinkite kartu su atsiskaitymu ne vėliau antradienio, balandžio 16d. Anketą sugrąžinkite į aukų krepšelį, atsiųskite paštu, arba atneškite į parapijos raštinę. Paremkite savąją parapiją ir apsodinkite savo sodą gėlėmis. Ir jums ir mums bus į naudą! Jei turite klausimų, kreipkitės į Jackie Taylor: 216-509-0401.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS ŽINIOS

Kovo mėnesio 50-50 loteriją laimėjo Rimvydas Čepulis.  Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, kurie dalyvavo kovo mėnesio loterijoje. Sekantis laimingo bilieto traukimas vyks balandžio mėnesio susirinkimo metu trečiadienį, balandžio 29d., 7:00v.v. Vilties namuose. Bilietus ($1/vieną) galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios įėjimais ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Kviečiame visus dalyvauti susirinkime ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Visuomet laukiame naujų narių.

 PAVASARIO KONCERTAS

Vyr. Skaučių Židinys kviečia visus į Dainavos Ansamblio Vyrų Vieneto koncertą “Sugrįš iš Kelionės Pavasario Vėjai.” (dirigentas Darius Polikaitis) Koncertas vyks šeštadienį, balandžio 27d. 7:00v.v. Lietuvių Namų didžiojoje salėje. Bilietai $20. Juos užsakyti skambinkite Teresei Urbaitienei: 440-442-9091.

     Kai izraelitai išbėgo iš Egipto, Dievo išrinktoji tauta leidosi į kelionę, kurios metu jie tapo nauja kūrinija – vergų tauta tapo laisva tauta, faraono engiami žmonės dabar sudarė testamentą su Dievu, valgę maną dykumoje, dabar jie gardžiavosi pažadėtosios žemės gėrybėmis. Jų kelionė truko keturiasdešimt metų ir buvo nelengva.

     Kai sūnus palaidūnas pagaliau „atėjo į protą,“ jis suprato jog geriau būti samdiniu namuose negu vogti kiaulių jovalą iš lovio. Jo išeitoje kelionėje pasimetėlis buvo atrastas, „numiręs“ tapo „nauju kūriniu.“

     Tai neužtruko keturiasdešimt metų, bet kai apskaičiuoti laikrodžio mąstu kiek toji širdį pakeičianti kelionė gali trukti? Kelias į tapti nauju kūriniu gali trukti keturiasdešimt metų, gali trukti keturiasdešimt dienų, ar keturiasdešimt valandų, ar gal net keturiasdešimt sekundžių. Tai įmanoma tik su Dievo pagelba. Jėzus eina kartu su mumis, ir galiausia ateiname į džiaugsmo puotą, kurioje mūsų dangiškasis Tėvas mus apglėbia ir su džiaugsmu priima mus sugrįžus į namus.

    Ką jums reiškia būti nauju kūriniu? Pamąstykite apie tai.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusias a.a. Lillian Vehovec ir Gražiną Budrienę. Lai jos amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PARAPIJŲ TELKINIO GAVĖNIOS MIŠIOS

Trečiosios Collinwood parapijų telkinio Mišios bus šį pirmadienį, balandžio 1 d.. St. Mary parapijoje (15519 Holmes Ave.) Užsibaigus Mišioms, visi kviečiami į mokyklos salę pabendravimui ir vaišėms. Raginame visus parapijiečius dalyvauti šiame prasmingame Gavėnios renginyje.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 7:00v.v. eisime Kryžiaus Kelius. Šį pentadienį maldas ves skautai. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose. Dalyvių patogumui parūpiname Kryžiaus Kelių maldų knygeles abiejomis kalbomis.

PAMĄSTYMAS ŠEIMAI

Gal jaučiamės esą kaip sūnus palaidūnas, bet Evangelija nori, kad būtumėme gailestingi kaip buvo jo tėvas, kuris jam atleido ir jį užjautė. Šeimoje mes visi darome klaidas ir turime viens kitam atleisti. Kuris jūsų šeimos narys laukia, kad jam dovanotumėte ir jį priimtumėte?

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - kovo 24 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - kovo 31 d.

31 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Lana Margevičienė
bal. 7 d. Maria Hoffman ir draugai

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Frank Lucas

Remigijus B., Kęstutis C.*
Amanda Muliolienė,
Rauda Gelažienė

14 d. D.Armonienė/Z.Pliodžinskienė/M.Mikonienė
21 d VELYKOS

Patarnautojai

Julytė ir ClaraTaraškaitės