Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17          
2015 m.                      

Balandžio 23 d. - 24 d. 2016 m.

BŪKITE DĖMESINGI BENDRAPARAPIJIEČIAMS

Sekmadieniais aukojame trejas Mišias: 8:00, 10:00 ir 12:00 val. Vėl primename visiems, kurie pasilieka pabūvoti po 10:00 Mišių ir dar nėra išvykę iki 11:45, statyti automobilius Marcella aikštėje, kad atvykstantys 12:00 Mišioms turėtų kur pasistatyti savo automobilius.
     Tuo pačiu, primename visiems: statydami automobilius, neužblokuokite automobilių aikščių įvažiavimų ar priėjimų į pastatus, ir nestatykite automobilių ant šaligatvių. Pradedant šį savaitgalį, nurodymams prasižengusių automobiliai bus nuvilkti ir jiems išrašomi bilietai.

MALDOS POPIETĖ

Ketvirtadienį, gegužės 5d., nuo 9:30v.r.-2:30v.p.p. kviečiame praleisti dieną tyloje ir maldoje Bethany Retreat Center, 13000 Auburn Rd., Chardon. Dienos programa prasidės ir užsibaigs bendra malda; likusį laiką būsite laisvi melstis ar mąstyti atskirai. Kaina $10, įskaitant priešpiečius. Registruokitės iki pirmadienio, gegužės 2d. pas Sr. Jennifer Kramer, SND 440-279-1143 arba e-paštu:jkramer@ndec.org

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems už paramą. Jos nariai platina split raffle loterijos bilietus savaitgaliais po visų Mišių ir laimingo bilieto traukimas vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, susirinkimo metu. Loterijos pelnas kaupiamas į iždą ir naudojamas parapijos pagerinimo reikalams. Kviečiame pasinaudoti gegužės mėnesio Šventojo Vardo Draugijos vokeliu ir tapti aktyviu ar prijaučiančiu draugijos nariu.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas gegužės 21-22 savaitgalį prieš ir po visų Mišių. Raudonoji aguona yra simbolis karių pralieto kraujo, ir primena jų pasiaukojimą mūsų dėliai. Jūsų aukos įgalina skyriaus narių darbą padedant ligoniams ir suluošintams veteranams.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, gegužės 22d. po visų Mišių, nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Suaugusiems - $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Bilietus įsigykite bažnyčios prieangyje po savaitgalio Mišių, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 30d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje, 9:00v.r. Mišios bažnyčioje ir, joms užsibaigus, pusryčiais svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

 CATHOLIC CHARITIES

2016 Catholic Charities metinis vajus prasidėjo vasario mėnesį. Lig šiol, 104 mūsų parapijiečių yra pasižadėję suaukoti $10,762. Tai sudaro 99.26% mums užduoto $10,842 tikslo! Jūsų auka 2016 Catholic Charities metiniam vajui yra gailestingumo veiksmas, galintis pakeisti daugiau negu 400,000 brolių ir seserų Kristuje gyvenimų į gera. Kviečiame aukoti vajui ir melstis, kad jis būtų sėkmingas. Catholic Charities teikia būtiniausią pagelbą pagalbos reikalingiems asmenims ir veda jiems skirtas programas aštuoniose Clevelando vyskupijos aptarnaujamose apskrityse.

 

     Džiaugiuosi, kad pavasaris pagaliau atėjo. Nors žiema nebuvo ypatingai šalta ar snieginga, visvien yra atgaiva matyti kad dienos ilgėja ir orai atšilę, pavasario gėlės žydi ir medžių lapai skleidžiasi. Žiūrėdamas į kalendorių matau, taip pat, kad daugelis parapijos veiklos eina prie pabaigos. Ateinantį savaitgalį švęsime Pirmosios Komunijos šventę ir mūsų parapijos tikybos pamokų programa (PSR) padarys vasaros pertrauką. Netrukus lituanistinė mokykla užbaigs mokslo metus ir skautai nutrauks sueigas vasarai.

     Šiai veiklai besibaigiantis, ruošiamės vasaros darbams. Ši vasara ir vėl bus pilna remontų ir atnaujinimo darbų. Mokyklos veiklai plečiantis klasės bus perdirbamos priimti ketvirto skyriaus mokinius. Mes siunčiame darbų užsakymus rangovams pataisyti Neff Road automobilių aikštę. Tuo pačiu metu planuojame atlikti ir kai kuriuos pataisymus pastatuose ir pagerinti bažnyčios apšvietimą.

     Daugiau negu metus prašome aukų ir taupome pinigus, kad įstengtume atlikti automobilių aukštės ir bažnyčios ir klebonijos įėjimų pataisymus. Pataisyti ir atnaujinti visus šiuos ties įėjimais esančius akmens darbus kainuos $81,600. Pridėjus šią sumą prie aikštės pataisymo kainos, iš viso gaunasi $126,600. Dabar turime surasti alternatyvų kaip pataisyti įėjimus, kad smarkiai sumažinti viso projekto kainą.

     Prie6 dvejas savaites biuletenyje kreipiausi į jus prašydamas aukų, reikalingų atlikti šiuos darbus. Mūsų tikslas yra sukurti saugią ir malonią aplinką visiems čia ateinantiems, ar tai būtų ateinant į Mišias, į kleboniją, ar į mokyklą.

     Turime didžią atsakomybę saugoti ir palaikyti tai, kas buvo mums patikėta, kad paskui savo ruožtu galėtume visa tai palikti tiems, kurie ateis po mūsų. Jei visi prisidėsime ir dirbsime kartu, turėsime gražią ir saugią aplinką, kurioje galėsime melstis, atlikti bažnyčios darbus, ir džiaugtis kartu kaip parapijos bendruomenė.

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Juozą Ardį, kuris neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

MIŠIŲ UŽPRAŠYMAI

Turime laisvų dienų šių metų Mišių užprašymo knygoje ir šiokiadieniais (pradedant gegužės mėnesį) ir sekmadieniais (pradedant liepos mėnesį). Norintys užsakyti Mišias prašomi kreiptis į parapijos raštinę. Įprasta auka užprašant Mišias - $10.

KVIEČIAME ĮSIJUNGTI Į
BAŽNYČIOS APŠVIETIMO PROJEKTĄ

Esame gavę pastebėjimų, jog mūsų bažnyčia yra silpnai apšviesta. Tai nėra naujiena, nes taip yra buvę nuo pat pirmųjų bažnyčios pastatymo dienų. Tačiau šiandienos šviesų technologija gali šią bėdą sutvarkyti.
    
Kunigas Bacevičius ir Pastoracinė Taryba nori sudaryti komitetą, sudarytą iš šiuo reikalu susidomėjusių parapijiečių. Komiteto nariai ištirtų įvairias apšvietimo galimybes, nuspręstų kuri jų geriausia tinka bažnyčios pastatui, sukeltų reikiamas lėšas, ir pasirūpintų naujų šviesų įrengimu. Kviečiame visus susidomėjusius kreiptis į kunigą Bacevičių arba Ted Kowalski.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VELYKŲ SEKMADIENĮ – balandžio 24 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 1 d.
24 d. Aukštuolių šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Maris Kampe Lana Margevičienė
geg. 1d Ateities Klubas

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė,  Živilė*
Marius Laniauskas, Kęstutis Civinskas

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas, Remigijus Belzinskas

8 d. Bubliai, Milevičiai, O‘Meara
15 d

Tik kava

Patarnautojai

Valentina Slechticovas, Kristoforas Čiurlionis Audrelė Bielinytė, Amanda Newberry