Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30      
2015 m.                      
2016 m.                      

Gegužės 6 - 7 d. 2017 m.

CATHOLIC CHARITIES ŽINIOS

Šiais metais 28 mūsų parapijiečių dalyvavo Catholic Charities 2017m. vasario mėnesio vajuje ir pasižadėjo suaukoti $2,290.00. Praėjusiais metais 40 asmenų dalyvavo ir pasižadėjo aukoti $3,660.00. Gegužės 20-21 savaitgalį pakartotai vėl prašysime pasižadėti aukoti šiam vajui. Prašome visų, kurie dar neįsijungė į šį vajų, rimtai pamąstyti ir ryžtis įteikti svarią auką padėti aprūpinti mūsų vyskupijos alkstančius ir benamius.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Prisiminimo Dienos (Memorial Day) savaitgalį mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas. Aguonų dalinimo aukos padeda skyriui toliau šelpti veteranus ir jų šeimas. Aguonos bus dalinamos gegužės 27-28 savaitgalį. Būkite dosnūs ir padėkite veteranams jų labdaringuose darbuose.

MATO 8:20 TARNYSTĖ

Mato 8:20 tarnystė, globojama vyskupijos Šventojo Vardo Draugijų, aprūpina Clevelando benamius šiltu maistu ir draubužiais kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį penktadienį. Šiuo metu jiema labai trūksta vyriškų kojinių ir apatinių drabužių. Mūsų parapijos Šv. Vardo Dr-ija rinks pinigus šiam tikslui nuo dabar iki birželio 4d. Aukas įdėkite į voką, juos pažymint „Mt 8:20“ ir įmeskite į aukų krepšelį. Jas taip pat galite atnešti į kleboniją arba įteikti bet kuriam draugijos nariui.

KATECHETINIŲ PATARNAVIMŲ SKYRIUS

Ateinantį savaitgalį priimsime aukas paremti vyskupijos Katechetinių Patarnavimų skyrių. Šis skyrius rūpinasi vaikų (PSR) ir suaugusių katechezės programomis, remia katechezės bei tikybos mokytojų pasiruošimą ir Newman Campus Ministry programas. Būkite dosnūs, aukas įdėkite į specialius vokelius, pažymėtus šiam tikslui.

 ROOTED IN FAITH

Neseniai gavome šių metų ketvirčio Rooted in Faith vajaus išmoką $2,489.00 sumoje; lig šiol iš vajaus esame gavę $56,558.00. Primename visiems, pasižadėjusiems aukoti vajui, įteikti šio ketvirčio įmokėjimą. Mūsų parapijiečiai pasižadėjo suaukoti $247,413.00 šiam vajui ir lig šiol yra įteikę $188,526.00; tai $58,887.00 mažiau negu pažadėta. Prašau visų, kurie dar neįteikė jų pažadėtos sumos, tai padaryti iki šių metų galo.

 KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių Darželių komitetas nuoširdžiai kviečia jų narius ir svečius, norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę, kuri įvyks sekmadienį, gegužės 21d. 12:00v.p.p. pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ JUVENTUS 2017

Šeštadienį, gegužės 20d., 1:00v.p.p., Shore Cultural Center (291 E. 222 St., Euclid, OH) parapijos lietuvių tautinių šokių grupė „Švyturys“ kviečia visus į lietuvių tautinių šokių šventę Juventus 2017. Šventės programoje, kartu su mūsų Švyturiu, pasirodys tautinių šokių grupės iš Toronto, Čikagos ir Lemonto. Bilietus galite įsigyti internetu: juventus2017.eventbrite.com , svetainėje po 10:00 Mišių, arba kreipkitės į Virginiją Rubinski 216-486-9023. Bilietai: $25 - suaugusiems, $15 - 25m. ir jaunesniems. Šeštadienio vakare bus banketas Marriott Cleveland East (Harvard Rd.)

     Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra žinomas kaip Gerojo Ganytojo sekmadienis. Tą dieną meldžiamės, kad būtų daugiau pašaukimų. Seniausias Jėzaus atvaizdas, rastas iš ankstyvųjų Bažnyčios laikų, yra Jėzaus, Gerojo Ganytojo, atvaizdas – ganytojas, nešantis paklydusią avelę ant pečių. Kažkada seniai mačiau Jėzaus, Gerojo Ganytojo, iš medžio drožtą skulptūrą. Joje Jėzus maloniai šypsojosi ir Gerojo Ganytojo veidas švytėjo ryškiu ir akivaizdžiu džiaugsmu.

     Jėzus kalba apie save naudodamas Gerojo Ganytojo įvaizdį ir pastebėdamas kuo Ganytojas skiriasi nuo samdinio. Ganytojas guldo gyvybę už savo avis; samdinys save gelbėja ir pabėga kilus pavojui.

     Jėzus naudoja tą patį ganytojo įvaizdį paskirdamas Šv. Petrą vadovauti Bažnyčiai. Nuo pat krikščionybės pirmųjų dienų Ganytojo įvaizdis buvo naudojamas apibudinti ir mūsų Išganytoją ir dvasininkijos narius. Tai matome ir šiandien. Popiežių vadiname Visuotinės Bažnyčios Ganytoju, vyskupai vadinami ganytojais, ir vyskupo lazda yra ganytojo lazdos formos. Parapijos vadovai vadinami “pastoriais,“ žodžiu, primenančiu senovės ganytoją.

     Todėl šiandien dera skirti laiko melstis, kad būtų pašaukimų į dvasininkijos luomą - vienuoliškąjį ir pasaulietiškąjį. Vieni pašvęstojo gyvenimo nariai yra vyskupai ir kunigai, priklausantys vienuolių brolijai (popiežius Pranciškus yra jėzuitas), kiti, kaip vyskupas Thomas, priklauso pasaulietiškai dvasininkų brolijai. Viešpats yra pašaukęs kiekvieną vyskupą, kunigą ir diakoną tarnauti Bažnyčiai specifiniu būdu. Dvasininkijos nariai, ir kartu tikintieji, yra pašaukti remti dvasininkiją malda ir melstis, kad daugiau žmonių atsilieptų į Viešpaties kvietimą tarnauti kaip dvasininkai.

     Melskimės visi, kad pašaukimų skaičius didėtų, remkime kunigus, vyskupus ir diakonus jų darbuose, ir padrąsinkime seminaristus tęsti jų kelionę atsiliepiant į pašaukimą tarnauti pašvęstajame gyvenime.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Birutę Pažemis ir a.a. Jurgį Šenbergą, neseniai mirusius ir palaidotus iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Prisikėlusio Viešpaties ramybėje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, gegužės 10d. nuo 6:00-9:00v.v. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje.

SVEIKINAME NAUJASIAS BAŽNYČIOS NARES

Sveikiname naujasias bažnyčios nares, pakrikštytas mūsų parapijoje šį savaitgalį: Mają Simoną Laniauskaitę (Mato Laniausko ir Dainos Maciūnaitės dukrą), Aleną Aldoną Čyvaitę (Mato Čyvo ir Vaivos Laniauskaitės dukrą) ir Arią Anicetą Laniauskaitę (Simo Laniausko ir Alyson Prysiazny dukrą).

SVEIKINAME SUGRĮŽUSĮ Į NAMUS

Sveikiname kun. Luką Laniauską SJ, šį savaitgalį sugrįžusį į Šv. Kazimiero parapiją pakrikštyti jo dukterėčias ir aukoti 10:00 Mišias.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 7 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- gegužės 14 d.

geg. 7d. Aukštuolių šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė Regina Šilgalienė
14 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Amanda Muliolienė

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas,
Kęstutis Civinskas
 

21 d Švyturys
28 d. Ateities Klubas

Patarnautojai

Kristoforas Čiurlionis, Lukas Milevičius Katerina Kampe, Elzė Tarasevičiūtė