Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15            
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Balandžio 21 - 22 d. 2018 m.

 AUKA NAMŲ MISIJOMS (HOME MISSION)

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Katalikų namų misijų vajui. Šiuo metu, daugiau negu 40% vyskupijų JAV-bėse skaitomos esančios namų misijų teritorijomis, nes jos neišgali finansiniai išlaikyti būtiniausius pastoracinius aptarnavimo darbus savo bendruomenėse. Jūsų aukos remia įvairias programas – tikybos pamokas, seminarijos išlaikymą ir pasauliečių apmokymą dirbti tarnystėse – taip reikalingas palaikyti gyvastingas tikinčiųjų bendruomenes čia pat JAV-bėse. Būkite dosnūs.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Sekmadienį, balandžio 22d., nuo 1:00-5:00v.p.p. Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius kviečia visus į susipažinimo popietę jų būstinėje Lietuvių Namų rūsyje (877 E. 185 St.). Bus vaišių ir gaivių gėrimų, shuffleboard žaidimų ir kitų pramogų visai šeimai. Visi – šeimos, draugai, būsimi nauji nariai – kviečiami atsilankyti.

CATHOLIC CHARITIES DĖKOJA!

Dėka jūsų aukų Catholic Charities gali kreipti dėmesį bandyti susidoroti su svarbiausiomis, mūsų vyskupiją slegiančiomis, socialinėmis problemomis – skurdu, benamyste, vienišumu, narkomanija, senelių ir neįgalių priežiūra. Norint pasiekti $12.5 milijonų tikslą, iki š.m. kovo 31d. 35,544 asmenys yra pasižadėję suaukoti $9,315,960. Mūsų Šv. Kazimiero parapijoje esame surinkę pažadų suaukoti $10,851 link mums užbrėžto $13,843 tikslo. Ši suma sudaro 78.39% mūsų tikslo. Jūsų finansinė parama pakeis daugelio žmonių gyvenimus į gerą ir neš pagelbos ir vilties kibirkštį vargšams ir užmirštiesiems. Visų Catholic Charities gelbėjamų žmonių vardu dėkojame jums. Jei dar nesate aukoję šiam vajui, pamąstykite apie galimybę duoti svarią auką. Aukoti telefonu, kreipkitės į Karen Joyce 216-696-6525 ext. 1910 arba saugiai aukokite internetu: www.catholiccommunity.org/donate

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS APKLAUSA

Ar jau išpildėte Didžiosios savaitės apklausą? Priš dvi savaites su biuleteniu išdalinome trumpą apklausą apie Didžiosios savaitės pamaldų eigą. Sugrąžinkite apklausas šį savaitgalį, balandžio 22d. Jūsų pasisakymai padės mums planuoti ateinančių metų pamaldas.

     Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra žinomas kaip Gerojo Ganytojo sekmadienis. Tą dieną meldžiamės, kad būtų daugiau pašaukimų. Seniausias Jėzaus atvaizdas, rastas iš ankstyvųjų Bažnyčios laikų, yra Jėzaus, Gerojo Ganytojo, atvaizdas – ganytojas, nešantis paklydusią avelę ant pečių. Kažkada seniai mačiau Jėzaus, Gerojo Ganytojo, iš medžio drožtą skulptūrą. Joje Jėzus maloniai šypsojosi ir Gerojo Ganytojo veidas švytėjo ryškiu ir akivaizdžiu džiaugsmu.
     Jėzus kalba apie save naudodamas Gerojo Ganytojo įvaizdį ir pastebėdamas kuo Ganytojas skiriasi nuo samdinio. Ganytojas guldo gyvybę už savasias avis; samdinys save gelbėja ir pabėga kilus pavojui.
      
Jėzus naudoja tą patį ganytojo įvaizdį paskirdamas Šv. Petrą vadovauti Bažnyčiai. Nuo pat krikščionybės pirmųjų dienų Ganytojo įvaizdis buvo naudojamas apibudinti ir mūsų Išganytoją ir dvasininkijos narius. Tai matome ir šiandien. Popiežių vadiname Visuotinės Bažnyčios Ganytoju, vyskupai vadinami ganytojais, ir vyskupo lazda yra ganytojo lazdos formos. Parapijos vadovai vadinami “pastoriais,“ žodžiu, primenančiu senovės ganytoją.
     Todėl šiandien dera skirti laiko melstis, kad būtų pašaukimų į dvasininkijos luomą - vienuoliškąjį ir pasaulietiškąjį. Vieni pašvęstojo gyvenimo nariai - vyskupai ir kunigai - priklauso vienuolių brolijoms (popiežius Pranciškus yra jėzuitas, vyskupas Gries yra benediktinas), kiti - kaip vyskupas Nelson ir aš pats - priklausome pasaulietiškai dvasininkų brolijai. Viešpats yra pašaukęs kiekvieną vyskupą, kunigą ir diakoną tarnauti Bažnyčiai specifiniu būdu. Dvasininkijos nariai bei tikintieji yra pašaukti remti dvasininkiją malda, ir melstis, kad kuo daugiau žmonių atsilieptų į Viešpaties kvietimą tarnauti kaip dvasininkai.
    
Melskimės visi, kad pašaukimų skaičius didėtų, remkime kunigus, vyskupus ir diakonus jų darbuose, ir padrąsinkime seminaristus tęsti jų kelionę atsiliepiant į pašaukimą tarnauti pašvęstajame gyvenime.                    
                              Dievas jus visus telaimina
! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Joseph Obranovich, kuris mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Tegul jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - balandžio 22 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 29 d.

22 d. D.Armonienė, M.Mikonienė, Z.Pliodžinskienė

Skaitytoja/s

Maris Kampe Lana Margevičienė
29 d,. Debbie Zeledonis ir draugai

Komunijos
dalintojai

Lana Margevičienė, Živilė*
Dan Margevičius,
Marius Laniauskas

Aurelija Jucaitienė,  Živilė*
Maria Hoffman,
Rauda
Gelažienė

geg. 6 d. Aukštuolių šeima ir draugai
13 d. Vaitkų šeima

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Anika Muliolytė, Audrelė Bielinytė