Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31                
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Balandžio 6 - 7  d. 2019 m.

AUKA VELYKŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija pasikliauja jūsų dosnumu puošiant bažnyčią gyvomis gėlėmis Velykų šventėms. Vokelių siuntoje rasite vokelį skirtą Velykų gėlėms (Easter Flowers). Dėkojame jums už aukas.

MIŠIŲ UŽSAKYMAI

Dar yra like apie 50 laisvų dienų – ir šiokiadieniais, ir savaitgaliais – 2019m. Mišių užsakymo knygoje. Jei norite užsakyti Mišias 2019 metams, susisiekite su parapijos raštine. Įprasta auka už Mišias $10. Užpildę šių metų knygą, atdarysime 2020 metų knygą.

PAMĄSTYMAS ŠEIMAI

Prieš pakeliant išpuolius iš Rašto žinovų ir Fariziejų, Jėzus praleido naktį Alyvų darželio tyloje. Šių dienų technologijos reikalavimai nuolat beldžiasi į mūsų duris, ir todėl svarbu rasti tylią vietą, kur galime atsinaujinti dvasioje. Kitaip, namuose su kitais dalinamės vien kartėliu ir nuovargiu. Kur jūs galite kasdien rasti kelias minutes atsinaujinti dvasioje?

TAIZE GAVĖNIOS PAMALDOS

Trečiadienį, balandžio 10d., 7:00v.v. visi kviečiami dalyvauti maldos, giesmės ir tylos valandoje, kuri vyks istorinėje St. Peter bažnyčioje, ant E. 17th ir Superior Ave, kampo, miesto centre. Pamaldos bus vedamos maldos būdu, prasidėjusiu Taize, Prancūzijos vienuolyne. Prieš prasidedant pamaldoms, 6:00v.v., bus teikiama paprasta vakarienė. Atsiliepkite (RSVP) apie norą dalyvauti skambindami 216-344-2999 ir palikite žinutę.

ALTORIAUS DRAUGIJOS AUGALŲ PARDAVIMAS

Pavasaris atkeliauja! Laikas pradėti galvoti apie darželį ir užsisakyti gėlių ir daržovių augalus per Altoriaus Draugiją. Šių metų gėlių sąrašas papildytas keliomis naujomis gėlėmis bei spalvomis. Užsakymo anketas rasite padėtas ant staliukų su biuleteniais. Pasiimkite anketą į namus ir, ją užpildę, sugrąžinkite kartu su atsiskaitymu ne vėliau antradienio, balandžio 16d. Anketą sugrąžinkite į aukų krepšelį, atsiųskite paštu, arba atneškite į parapijos raštinę. Paremkite savąją parapiją ir apsodinkite savo sodą gėlėmis. Ir jums ir mums bus į naudą! Jei turite klausimų, kreipkitės į Jackie Taylor: 216-509-0401.

 PAVASARIO KONCERTAS

Vyr. Skaučių Židinys kviečia visus į Dainavos Ansamblio Vyrų Vieneto koncertą “Sugrįš iš Kelionės Pavasario Vėjai.” (dirigentas Darius Polikaitis) Koncertas vyks šeštadienį, balandžio 27d. 7:00v.v. Lietuvių Namų didžiojoje salėje. Bilietai $20. Juos užsakyti skambinkite Teresei Urbaitienei: 440-442-9091.
                          

     Baigiantis Gavėniai verta prisiminti, kaip susitaikinimas ir atleidimas mums visiems yra reikalingi. Vienas sunkiausių gyvenime dalykų yra prisipažinti savo nuodėmes. Daug lengviau prisipažinti, kad turime ydas – bet tik gerąsias ydas – kad pvz. perdaug dirbame ar kad esame pedantiškai organizuoti. Labai sunku prisipažinti savo kaltę; net kai esame priversti tai padaryti nes buvome sučiupti nusikalstant, dažnai bandome išsisukti ir versti kaltę ant kitų. Kiek dažnai mūsų visuomenėje girdime, jog kuris nors nusikaltėlis ar politikas buvo sugautas nusikaltime, ir paskui matome, kad jis meta kaltę ant kitų arba skundžiasi, kad „krašto santvarka turinti trūkumų,“ o ne jis.

     Sielos gelmėje žinome, kad esame nusidėjėliai, tačiau savo nuodėmes slepiame ne tik nuo kitų, bet dažnai ir bandome jas nuslėpti nuo savęs. Žinome taip pat - nors ir nemėgstame to pripažinti - jog Dievas žino visas mūsų nuodėmes. Jis mus pažįsta visiškai, net geriau negu mes patys save pažįstame. Ir nepaisant visų mūsų ydų ir nuodėmingumo, Dievas toliau mus myli tobula meile, kuria tik vienas Dievas tegali mylėti.

    Evangelijose Jėzus daug kartų aiškina apie Tėvo meilę mums ir kviečia mus atgailauti. Gavėnia yra metas atsiliepti į tą kvietimą. Dievas, mūsų mylintis Tėvas, laukia mūsų.

     Sutaikinimo sakramentas yra kelias į atleidimą. Šių paskutiniųjų dviejų Gavėnios savaičių metu pažvelgkime į savo sielos gelmes, pripažinkime savo nuodėmingumą, ir siekime atleidimo. Mūsų parapijų telkinio Sutaikinimo sakramento pamaldos bus šį pirmadienį, 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje. Mūsų parapijoje išpažinčių taip pat klausoma kiekvieną šeštadienį 4:30v.p.p., o Didžiąją savaitę jų bus klausoma pirmadienį, antradienį ir trečiadienį užsibaigus 7:30v.r. Mišioms.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusias a.a. George Beveridge ir Christine Arnold. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.


PARAPIJŲ TELKINIO ATGAILOS SAKRAMENTAS

Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos bus šį pirmadienį, balandžio 8d., 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje. Visų parapijų kunigai klausys išpažinčių. Raginame visus pasinaudoti šia proga priimti Sutaikymo sakramentą prieš Velykų šventes.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 7:00v.v. eisime Kryžiaus Kelius. Šį pentadienį maldas ves liturgijos talkininkai. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose. Dalyvių patogumui parūpiname Kryžiaus Kelių maldų knygeles abiejomis kalbomis.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - balandžio 7 d

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 14 d

bal. 7 d. Maria Hoffman ir draugai

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė

Kęstutis Civinskas, Danius Šilgalis

14 d. D.Armonienė/Z.Pliodžinskienė/M.Mikonienė

Komunijos
dalintojai

Remigijus B., Kęstutis C.*
Amanda Muliolienė,
Rauda Gelažienė

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Lana Margevičienė

21 d VELYKOS
27 d. Meduolių suneštinis

Patarnautojai

Lukas M., Anika M. Justas Šilgalis, Amanda Newberry