Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31          

Rugsėjo 6-7 d. 2014 m.

 
 Neseniai, vartydamas kalendorių, sau pagalvojau – kur prabėgo vasara? Ji buvo užimta darbais ruošiant mokyklos pastatą priimti mokinius ir vėl veikti kaip mokyklai. Už kelių savaičių vyskupas Lennon atvyks į mūsų parapiją suteikti Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams; spalio mėnesį, clam bake renginio dieną, švęsime penktasias Šv. Kazimiero parapijos gyvavimo metines.

Norėdami tinkamai paminėti šią sukaktį esame išleidę parapijos žinyną su nuotraukomis. Ateinantį savaitgalį pradėsime dalinti žinynus: po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu ir svetainėje po 10:00 Mišių. Visi, dalyvavusieji žinyno sudaryme ir atėję nusifotografuoti gaus žinyno egzempliorių nemokamai. Tikimės išdalinti visus žinynus iki rugsėjo mėnesio galo.

Pradedant naujus veiklos metus dera stabtelti minutėlei ir prisiminti mūsų čia buvimo tikslą. Mūsų parapijos paskirties pareiškimas spausdinamas kas savaitę biuletenyje aukščiau Mišių lentelės. Siūlau visiems reguliariai jį perskaityti. Jis mums primena kuo save vadiname, kam esame pašaukti ir kokie mūsų siekiai.

                                            Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

MARCELLA GATVĖS NAMAS TURI VARDĄ

Praėjusius keleta mėnesių prašėme jūsų siūlyti vardus mūsų namui Marcella gatvėje. Iš viso buvo pasiūlyta trisdešimt du vardai. Praėjusio antradienio posėdyje Pastoracinė Taryba oficialiai parinko ir davė namui vardą: „Vilties Namai“ – „Hope House.“

     Vardas buvo apibudintas sekančiai: „Žengdami pirmyn kaip parapija, kaip tikinčiųjų bendruomenė ir kaip individai – tai darome pasitikėdami Dievu. Žiūrime į ateitį su viltimi, tikėdamiesi jog dirbsime visi kartu, dedant pastangas kad mūsų parapija būtų gyvuojanti ir klestinti parapija. Grupės, kurios naudosis Vilties Namais, rinksis ten su tikslu suartinti parapijos narius ir sustiprinti mūsų parapiją.“ Vardas buvo pasiūlytas Živilės Vaitkienės. Jos vardu $100 auka bus įteikta Altoriaus Draugijai.

DIDELĖ PADĖKA

    Dėkojame Šventojo Vardo Draugijai už jų dosnią auką parapijai. Praėjusio susirinkimo metu draugijos nariais nubalsavo skirti $1,000 įrengti naują vėsinimo sistemą Vilties Namuose ir taip pat paaukojo $100 padėti padengti naujų varpų komplekto elektros darbus. Jie taip pat pasisiūlė prisiimti šeimininkavimo atsakomybes ir suruošti vaišes ir priėmimą vyskupui Lennon po Sutvirtinimo sakramento Mišių rugsėjo 18d. Nuoširdžiai dėkojame!

     Sveikiname Faith Thompson, laimėjusią rugpiūčio mėnesio split raffle loteriją. Iš viso buvo parduota 370 bilietų; jos laimikis buvo $185.

ALTORIAUS GĖLĖS

Dėkojame Ingridai Civinskienei už dosnią auką altoriaus gėlėms. Gėlės, kurios puošia altorių, skirtos prisiminti su meile jos tėvus, a.a. Helene ir Vincą Šamatauskus.

ŠILUVOS MARIJA

Šį savaitgalį prisimename pirmąjį mūsų Motinos Marijos apsireiškimą Europoje, įvykusį Šiluvoje 1608m. Išdalinsime visiems lapus su Šiluvos Marijos litanija ir malda; juos sukalbėsime po Komunijos. Melskimės visi šį savaitgalį, kad mūsų Švč. Motina Marija, Šiluvos Marija, globotų mūsų tėvynę Lietuvą. Melskimės, kad ji mus užtartų pas jos Dieviškąjį Sūnų, kad per jo malonę šiame neramumų kupiname pasaulyje viešpatautų taika.

SPECIALUS KREIPIMASIS

Catholic Relief Services (CRF) organizacija kreipiasi į JAV vyskupus prašydama, kad parapijose būtų daroma antra rinkliava teikti humanitarinę ir pastoracinę pagalbą Vidurio Rytuose gyvenantiems mūsų broliams ir seserims. Aukos bus naudojamos teikti būtiniausią humanitarinę pagalbą Irako, Gazos ir Sirijos žmonėms ir karo pabėgėliams, esantiems gretimuose kraštuose. Mūsų parapijoje ši rinkliava vyks ateinantį savaitgalį. Pažymėkite ant vokelio, kad skiriate auką „Middle East“ ir jį įmeskite į aukų krepšelį. Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu. Būkite dosnūs.

VYSKUPO LENNON PASKAITŲ CIKLAS

Praėjusių pusantrų metų bėgyje, du kartus per mėnesį, užsibaigus vidudienio Mišioms katedroje, 12:30v.p.p. vyskupas Lennon skaito trumpą paskaitą įvairiomis temomis. Šį mėnesį vyskupas Lennon kalbės apie Vatikano struktūrą. Paskaita bus trečiadienį, rugsėjo 10d. ir ketvirtadienį, rugsėjo 25d. Visi kviečiami atsilankyti.

APSKRITOJO STALO POKALBIAI

     Pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis (ginčytinomis) temomis vyks kas antrą šeštadienį, pradedant rugsėjo 20d., 10:00v.r. „Vilties Namuose.“

     Dėl smulkesnės informacijos apie pokalbių temas ir pobūdį, prašom skambinti Vidau Bučmienei 216-481-0653.

LIETUVIŲ KALBOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMOKOS SUAUGUSIEMS IR PAAUGLIAMS

     Šios pamokos skirtos tiems, kurie lietuviškai nekalba arba sunkiai kalba, ir tiems, kurie domisi Lietuvos istorija, papročiais, dabartiniu gyvenimu. Galima pasirinkti pamokų ilgį bei apimtį.

     Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į Vidą Bučmienę 216-481-0653.

NOTRE DAME VIENUOLIŲ BARBECUE IR BOUTIQUE

Notre Dame vienuolės kviečia visus į jų 52-ąjį metinį „Barbecue ir Boutique“ renginį. Jis vyks sekmadienį, rugsėjo 21d. ir sekmadienį, rugsėjo 28d. nuo 12:00 iki 5:00v.p.p. Jūsų laukia lauke ant grotelių keptos vištienos ar kiaulienos šonkaulių pietūs su priedais - obuolių pyragas, kopūstų salotos ir gaivūs gėrimai. Pasidomėkite ir nusipirkite  seselių rankdarbių. Bilietus pirkite ties įėjimu: $12/vištienos, $15/šonkaulių pietūs. Bus galima parsinešti maistą į namus. Renginys vyks Notre Dame Educational Center, 13000 Auburn Rd., Chardon, Ohio, į pietus nuo Mayfield Road. (Rt. 322),  Notre Dame Cathedral Latin gimnazijos pievose.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 7 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –  rugsėjo 14 d

rugs. 7 Ateities klubas

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Kęstutis Civinskas
14 G ir S Matai ir Minkūnai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas,
Remigijus Belzinskas,
Kristina Sušinskienė

Maria Hoffman,
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

21 Čepulių /Čiurlionių šeimos
27 Neringos tuntas

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Lukas Milevičius

Katarina Kampe, Vidas Sasnauskas