Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24        
2015 m.                      

Balandžio 30 d. - gegužės 1 d. 2016 m.

MIŠIŲ UŽPRAŠYMAI

Turime laisvų dienų šių metų Mišių užprašymo knygoje ir šiokiadieniais (pradedant gegužės mėnesį) ir sekmadieniais (pradedant liepos mėnesį). Norintys užsakyti Mišias prašomi kreiptis į parapijos raštinę. Įprasta auka užprašant Mišias - $10.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, gegužės 22d. po visų Mišių, nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Suaugusiems - $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Bilietus įsigykite bažnyčios prieangyje po savaitgalio Mišių, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje.

ROOTED IN FAITH VAJUS

Praėjusią savaitę gavome šių metų ketvirčio išmoką iš Rooted in Faith vajaus. Įskaitant dabartinį $2,603.00 čekį, lig šiol nuo vajaus pradžios esame gavę $47,364.00. Šiuos pinigus atidedame naudoti parapijos pagerinimo darbams. Kreipiuosi į tuos, kurie daro pažadėtus įmokėjimus ir toliau juos mokėti kas metų ketvirtį. Jei norite aukoti šiam vajui, kreipkitės į Angie Pavlik Catholic Community Foundation raštinėje: 216-696-6525, ext. 1303.

 ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems už paramą. Kiekvieną vasarą Šventojo Vardo Draugija suruošia metinę gegužinę parapiečiams ir ją globoja. Jie parūpina dešreles, mėsainius, užkandžius ir minkštus gėrimais, o svečiai dažnai talkina atnešdami įvairių priedų, salotų ir užsigardžiavimų. Visi smagiai praleidžia laiką. Kviečiame pasinaudoti gegužės mėnesio Šventojo Vardo Draugijos vokeliu ir tapti aktyviu ar prijaučiančiu draugijos nariu. Metinis nario mokestis tik $5.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas gegužės 21-22 savaitgalį prieš ir po visų Mišių. Raudonoji aguona yra simbolis karių pralieto kraujo, ir primena jų pasiaukojimą mūsų dėliai. Jūsų aukos įgalina skyriaus narių darbą padedant ligoniams ir suluošintams veteranams.

CITY MUSIC CLEVELAND

St. Jerome parapija vėl pasikvietė ir globos plačiai žinomą City Music Cleveland kamerinį orkestrą. Nemokamas koncertas vyks ketvirtadienį, gegužės 12d. Durys atsivers 7:00v.v., ir koncertas prasidės 7:30v.v. Bilietų nereikia pirkti šiam visai šeimai tinkančiam koncertui. Programoje išgirsite Mendelssohn ir Dvorak kūrinius; diriguos Avner Dorman, smuikuos solistė Tessa Lark. Prieš koncertui prasidedant, nuo 5:30 iki 6:30v.v., mokyklos salėje bus teikiama vakarienė: chili ir kimšta kepta bulvė. Suaugusiems $8, vaikams 12m. ir jaunesniems $4. Visi kviečiami.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 30d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje, 9:00v.r. Mišios bažnyčioje ir, joms užsibaigus, pusryčiais svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

    Kiekvieną savaitę rašydamas biuletenį turiu pranešimų iš organizacijų, žinutes apie parapijoje vykstančius renginius, pranešimus iš vyskupijos, bei kitas žinutes, kurios manau jums būtų įdomios. Atrodytų, jog tiek daug dalykų užima pirmaujančią vietą, kad kartais užmirštame tai, kas iš tiesų yra svarbiausia.
 

     Tas pats būna ir mūsų asmeniškuose gyvenimuose. Kai sueinu kartu su kitais kunigais, dažnai mūsų kalbos sukasi apie tai, kas tuo metu atrodo svarbiausia: kiek žmonių ateina į Mišias, kokia buvo sekmadienio rinkliava, lyginame laidotuvių ir krikštų skaičius, rūpinamės kaip įstengsime suvesti galą su galu, kad laikyti parapijos duris atviras ateityje ir kaip ateityje atsiras kunigų dirbti parapijose, jei dabar, norint išvykti atostogų, nerandame kas mus pavaduotų. Atrodytų, kad taip pasineriame į šiandienos rūpesčius, kad „pametam kelią dėl takelio.“
 

     Šios savaitės biuletenyje parašiau dvi žinutes, kurios mane vėl pastatė ant tako. Pirmoji žinutė yra sveikinimas Gabijai ir Viliui, mūsų jauniesiems nariams, priimančius Pirmąją Komuniją. Jie nesirūpina biudžetu, ar darbininkų samdymu, ar automobilių aikštės remontais. Jie atėjo nes jie nori priimti mūsų Viešpaties kūno ir kraujo dovaną ir, tai padarę, toliau brandinti jų meilę Jam. Jie gyvena tuo paprastu tikėjimu į kurį, man regis, mes visi turime sugrįžti, įdant vėl atgautume perspektyvą apie mūsų Bažnyčią.
 

     Antroji žinutė yra apie Eucharistijos garbinimo progas mūsų bažnyčioje. Tarp visų, mūsų gyvenimą supančių, darbų esame kviečiami skirti valandėlę laiko, ar tai būtų dešimt ar penkiolika minučių, ar tai būtų valanda ar daugiau, tik pabūti su mūsų Viešpačiu - tylioje maldoje, mąstant, ar tik sėdint tyliai Jo akivaizdoje.
 

     Mums visiems reikalinga laiks nuo laiko sustoti ir sugrąžinti tikėjimą į dėmesio centrą. Nuolatos dalyvaujame kultūrinėje, bendruomeninėje, ar su darbu ar poilsiu susijusioje veikloje. Jei neskirsime daugiau laiko puoselėti religinę veiklą, gręsia pavojus pamesti brangią tikėjimo dovaną. O neturint tikėjimo - kodėl išvis čia būti?
 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PIRMOJI KOMUNIJA

Šį sekmadienį, gegužės 1d., du mūsų parapijos vaikai priims Pirmąją Komuniją 10:00 Mišių metu. Sveikiname Gabiją Mieldažytę ir Vilių Beržinską ir meldžiamės, kad jie augs tikėjime kiekvieną jų gyvenimo dieną ir vis labiau artės prie Dievo.

 EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, gegužės 6d. yra šio mėnesio pirmasis penktadienis. Tą dieną bus Eucharistijos šventoji valanda, pradedant po 7:30v.r. Mišių iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę priešais Švč. Sakramentą tyloje ir maldoje. Trečiadienį, gegužės 11d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje gegužės mėnesį, užsirašykite į sąrašą; jį rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

VELYKŲ SEKMADIENĮ – balandžio 24 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 1 d.
geg. 1d Ateities Klubas

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Vilija Klimienė
8 d. Bubliai, Milevičiai, O‘Meara

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas, Remigijus Belzinskas

Rauda Gelažienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas, Marija Hoffman

15 d Tik kava
22 d

Blynų pusryčiai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Amanda Newberry Elzė Tarasevičiūtė, Justas Šilgalis