Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22          
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Balandžio 28 - 29 d. 2018 m.

MIŠIŲ AUKŲ KNYGA

Dar yra likę kelios laisvos dienos 2018m. Mišių knygoje. Turime du sekmadienius: rugsėjo 30d. 8:00v.r. ir gruodžio 23d. 12:00v.p.p. Laisvos šiokiadienių dienos: spalio 2, 3, 16, 17, 18, 19 ir 22; lapkričio 5, 8, 12, 13 ir 15. Jei norite užsakyti Mišias tomis dienomis, kreipkitės į parapijos raštinę šią savaitę. Užpildę likusias laisvas dienas, atversime 2019m. Mišių knygą.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, gegužės 4d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus 7:30v.r. Mišioms, nuo 8:00 iki 9:00v.r. bus Eucharistijos Šventoji Valanda. Trečiadienį, gegužės 9d. nuo 6:00 iki 7:00v.v. bus Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame visus vieną ar abi dienas praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, kad palaikote jų veiklą. Kiekvieną vasarą Šventojo Vardo Draugija suruošia gegužinę visiems parapijiečiams. Jie paruošia pagrindinius maisto patiekalus, ir daugelis svečių prisideda prie vaišių stalo atnešdami gardumynų. Visi smagiai praleidžia vakarą kartu. Šventojo Vardo Draugija taip pat globoja kas mėnesį vykstantį Eucharistijos garbinimo valandą ir dirba telkti lėšų įvairiems parapijoms darbams. Šventojo Vardo Draugija visuomet laukia naujų narių. Panaudokite specialų gegužės mėnesio aukų vokelį ir tapkite aktyviu ar prijaučiančiu draugijos nariu. Metinis nario mokesti tik $5.

HOSPICE OF WESTERN RESERVE
SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS

      Sekantis Hospice of Western Reserve vartotų daiktų išpardavimas bus penktadienį, gegužės 18d. nuo 8:00-4:00v.p.p. ir šeštadienį, gegužės 19d. nuo 9:00-3:00v.p.p. organizacijos būstinėje, 17876 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44110. Sukauptos lėšos padeda remti Hospice pacientus ir jų šeimas. Jie prašo aukoti vartotus vidaus ar lauko baldus, įvairius namų apyvokos daiktus, meno darbus ir šventinius papuošimus. Jei norite aukoti daiktus, skambinkite sandėlio išpardavimo darbuotojams: 216-255-9090 arba rašykite: warehousesaledonation@hospicewr.org
    Jie negali atvažiuoti atsiimti daiktų jei gyvenate į rytus nuo Lake apskrities arba į pietus nuo Cuyahoga apskrities, bet juos mielai priims jei susitarsite su darbuotojais ir daiktus atvežite į būstinę.

 ŠYPSOKITĖS...

     Laiks nuo laiko norisi rasti priežastį nusišypsoti. Slegiami įvairių rūpesčių ilgimės kažko, kas mus pralinksmintų ir atneštų šypseną į mūsų veidus.

     Neseniai vienas parapijiečių man atsiuntė sekantį anekdotą: Jauna mergytė kalbėjosi su mokytoja apie banginius. Mokytoja jai aiškino, jog banginiui neįmanoma praryti žmogaus; kad nors pats banginis yra didžiulis žinduolis, jo gerklė yra palyginus maža. Mergytė atsiliepė sakydama, kad Jona buvo prarytas banginio. Mokytoja, dabar jau susierzinus, vėl pakartojo, kad banginis negali praryti žmogaus; kad jam tai fiziniai neįmanoma. Tuomet mergytė pasakė: „Kai aš nueisiu į dangų, aš pati paklausiu Jonos.“ Mokytoja jos paklausė: „O kaip bus jeigu Jona atsidūrė pragare?“ Mergytė atsiliepė: „Tai tada tu galėsi jo paklausti.“
     Karts nuo karto norėčiau su jumis pasidalinti kitais panašiais anekdotais bei juokingais pasakojimais. Jei kas iš jūsų turėtumėte tokių šypsulių ir norėtumėte juos man atsiųsti, rašykite man e-paštu: joebacevice@sbcglobal.net

            
                              Dievas jus visus telaimina
! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Joseph Obranovich, kuris mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Tegul jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 AUKA NAMŲ MISIJOMS (HOME MISSION)

Šį savaitgalį priimsame jūsų aukas Katalikų namų misijų vajui. Šiuo metu, daugiau negu 40% vyskupijų JAV-bėse skaitomos esančios namų misijų teritorijomis, nes jos neišgali finansiniai išlaikyti būtiniausius pastoracinius aptarnavimo darbus savo bendruomenėse. Jūsų aukos remia įvairias programas – tikybos pamokas, seminarijos išlaikymą ir pasauliečių apmokymą dirbti tarnystėse – taip reikalingas palaikyti gyvastingas tikinčiųjų bendruomenes čia pat JAV-bėse. Būkite dosnūs.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinantis Prisiminimo Dienos savaitgaliui, kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 26-27 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - balandžio 29 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - balandžio 29 d.

29 d,. Debbie Zeledonis ir draugai

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Vita Aukštuolienė
geg. 6 d. Aukštuolių šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė,  Živilė*
Maria Hoffman,
Rauda
Gelažienė

Dan Margevičius, Živilė*
Lana Margevičienė,
Marius Laniauskas

13 d. Vaitkų šeima
20 d. Švyturys

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Audrelė Bielinytė Daina Kampe, Lukas Milevičius