Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07              
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Balandžio 13 - 14  d. 2019 m.

PASKUTINĖ PROGA UŽSAKYTI AUGALUS

Paskutinė proga užsakyti augalus iš Altoriaus Draugijos. Užpildę anketą, sugrąžinkite ją kartu su atsiskaitymu ne vėliau šio antradienio, balandžio 16d. Anketą sugrąžinkite į aukų krepšelį, atsiųskite paštu, arba atneškite į parapijos raštinę. Paremkite savąją parapiją ir apsodinkite savo sodą gėlėmis. Ir jums ir mums bus į naudą! Jei turite klausimų, kreipkitės į Jackie Taylor: 216-509-0401.

PAMĄSTYMAS ŠEIMAI

Jėzui mirus, Marija viena Jo liūdėjo. Neįskaitant kelis pažįstamus, dauguma jos draugų ir bičiulių buvo pabėgę į saugią vietą. Mes visi pažįstame draugus ir kaimynus, kurių mylimieji mirė, ir kurie dabar jaučiasi vieni liūdesy. Atsispirkite pagundai su jais nebendrauti. Net jei nežinome kokiais žodžiais juos paguosti, galime sumažinti jų skausmą juos išklausydami ir juos užjausti būdami su kartu jais.

MEDUOLIŲ ir MEDUOLIUKŲ SUNEŠTINIS
PER ATVELYKĮ

Atvelykio sekmadienį, balandžio 28d., kviečiame ir prašome visų atnešti meduolį ir/ar meduoliukus į kavutę ir pasidalinti gardumynais su bendraparapijiečiais. Tai gražus būdas pasidžiaugti Atvelykiu ir pratęsti Velykų šventes.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

 

    balandžio 13-14d. – Verbų sekmadienis

      Mišios:  šeštadienį 5:30v.v.,

                      sekmadienį 8:00v.r., 10:00v.r. ir 12:00v.p.p.

 

    balandžio 15d. – Didysis pirmadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

 

    balandžio 16d. – Didysis antradienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

 

    balandžio 17d. – Didysis trečiadienis

        Mišios: 7:30v.r. , joms užsibaigus, klausomos išpažintys

 

    balandžio 18d.– Didysis ketvirtadienis

        7:00v.v. - Paskutiniosios vakarienės Mišios.

 

    balandžio 19d. – Didysis penktadienis

        3:00v.p.p. - Kristaus Kančios pamaldos

 

    balandžio 20d.– Didysis šeštadienis

        12:00 v.p.p. - maisto palaiminimas bažnyčioje

          7:30v.v.  - iškilmingoji Velykų Vigilija (angl.)

 

    balandžio 21d.– Velykų sekmadienis

           8:00v.r. - Prisikėlimo Mišios (liet.)

         12:00 v.p.p. - Velykų Mišios (angl.)

 

   Velykų sekmadienį NEBUS 10:00v.r. Mišių

     Šiandien žengiame į iškilmingiausiąją Bažnytinių metų savaitę – Didžiąją savaitę. Šios savaitės dienomis prisimename mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

     Visi esame kviečiami eiti kartu su Viešpačiu ir prisiminti tų dienų įvykius – Jo pergalingą įžengimą Jeruzalėn, kurį prisimename šiandien, Jo mums savęs atidavimą Paskutiniosios vakarienės metu Didįjį Ketvirtadienį, Jo teismą, kančią ir mirtį Didįjį Penktadienį, ir Jo prisikėlimą iš numirusių Velykų rytą.

     Kviečiu visus parapijos narius dalyvauti šiuose ypatinguose, Jėzaus gyvenimo, momentuose. Skirdami laiko juos prisiminti ir juose dalyvaudami, gilinsime mūsų atpirkimo paslapties supratimą bei mūsų bendravimo su Viešpačiu ryšius, ir atnaujinsime ryžtą būti ištikimais Jėzaus sekėjais.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

RINKLIAVA ŠVENTAJAI ŽEMEI

Didįjį Penktadienį, balandžio 19d., pravesime specialią rinkliavą paremti gerus darbus Šventojoje žemėje. Surinktos aukos padeda išlaikyti šventoves esančias Šventojoje žemėje, ir remia joje gyvenančius vargšus. Būkite dosnūs.

MAISTO PALAIMINIMAS

Vienas brangiausių Europos tautų, įskaitant ir mūsų, papročių yra Velykinio maisto palaiminimas. Šį paprotį puoselėjame nuo pirmųjų Šv. Kazimiero parapijos atsidarymo metų prieš devynerius metus, nors matomai kasmet vis mažesnis skaičius žmonių dalyvauja šiose apeigose. Kviečiame visus parapijiečius, ypač šeimas su vaikučiais, dalyvauti šiose kasmet vykstančiose apeigose. Kunigas Bacevičius laimins maistą Didįjį Šeštadienį, balandžio 20d., 12:00v.p.p.

VELYKŲ AUKA

Pagal paprotį, Velykų metu parapijiečiai duoda papildomą auką paremti jų parapiją. Todėl ir kreipiamės į Jus prašydami Velykų proga skirti svarią auką parapijai. Kiekvienais metais mūsų įplaukos iš parapijiečių aukų mažėja, ir šią vasarą mūsų laukia brangiai kainuojantys remontų darbai. Todėl prašome jūsų visų dosniai aukoti per šias Velykas.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
balandžio 14 d
Didysis ketvirtadienis
balandžio 18 d.

Didysis penktadienis
balandžio 19 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
balandžio 21 d

14 d. D.Armonienė/Z.Pliodžinskienė/
M.Mikonienė

Skaitytoja/s

Kęstutis Civinskas,
Danius Šilgalis

Arv V. Rasa
Taraškienė
Danutė Dundurienė
21 d VELYKOS

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė,
Živilė*,
Maria Hoffman,
Lana Margevičienė

Kęstutis C.

______

Amanda, Živilė*
Gražina, Marius, Frank, Arv

27 d. Meduolių suneštinis
geg.5 Aukštuolių šeima ir draugai

Patarnautojai

Justas Šilgalis, Amanda Newberry Daina ir
Emilė D.
Julytė ir
Clara T.
Elzė T., Sofija S., Livija M.