Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07        

Rugsėjo 13-14 d. 2014 m.

 
 Po kelių savaičių ieškojimo ir tarimosi dėl darbo sąlygų, džiaugiuosi galėdamas jums pranešti, kad pasamdžiau p. Romą Bandzienę būti mūsų parapijos muzikos vadove ir vargonininke.

Roma Bandzienė baigė J. Gruodžio Muzikos Akademiją Kaune bakalauro laipsniu vargonų ir pianino specialybėse, toliau tęsė mokslus Vilniaus Valstybinėj Konservatorijoje, kur įsigijo magistro laipsnį muzikos atlikimo specialybėje (Performing Arts). Ji toliau tobulinosi chorinės muzikos ir chorvedybos, dainavimo, bei vargonų srityse Cleveland State Universitete ir Cleveland Institute of Music. Ji turi daugelio metų patirtį liturginės muzikos srityje: yra dirbusi muzikos vadove keturiose mūsų vyskupijos parapijose, vienoje parapijoje Youngstown vyskupijoje ir trejose protestantų bažnyčiose.

Be savo tiesioginio darbo vadovaujant bažnytinei muzikai, Roma taip pat savanoriauja keliose vietose: ji groja savanore Cleveland Clinic koncertiniame orkestre, ir Cleveland Clinic Taussig Vėžio Centro popietėse skambina pianinu. Ji taip pat yra „Spirit of Music“ savanorė Metro Health Medical Center ligoninėje.

Nuo spalio 1 dienos Roma Bandzienė bus pilnai atsakinga už visą liturginės muzikos atlikimą visose mūsų parapijos Mišiose. Ji noriai laukia išvystyti visapusišką, plačios apimties muzikos programą visai parapijai, ir laukia dirbti kartu su visais, kurie norėtų įsijungti į choro eiles ar vesti bendruomeninį giedojimą.

Laukiu jus supažindinti su Roma visų spalio 4-5 savaitgalio Mišių metu.

                                          Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 18d., 7:00v.v. vyskupas Lennon atvyksta į mūsų parapiją suteikti Sutvirtinimo sakramentą mūsų jaunimui. Užsibaigus Mišioms svetainėje bus pabendravimas su vyskupu. Kviečiame visus dalyvauti Mišiose ir pabendravime. Dėkojame Šventojo Vardo Draugijos nariams už vaišių ir priėmimo suruošimą.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Dora Keller, kuri buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SPECIALI RINKLIAVA

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Relief Services organizacijai teikiančiai humanitarinę ir pastoracinę pagalbą mūsų broliams ir seserims, gyvenantiems Vidurio Rytuose. Pažymėkite ant vokelio, kad skiriate auką „Middle East“ ir įmeskite jį į aukų krepšelį šį savaitgalį.

PARAPIJOS ŽINYNAS

Šį savaitgalį pradedame dalinti parapijos žinyno egzempliorius visiems, kurie nusifotografavo ir tuo dalyvavo jo sudaryme. Žinynus galite atsiimti ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu po visų angliškų Mišių, svetainėje po 10:00 val. Mišių, arba parapijos raštinėje jos darbo valandomis (pirm.- penkt. 10:00-6:00). Dėkojame visiems, dalyvavusiems šiame parapijos projekte.

VYSKUPO LENNON PASKAITŲ CIKLAS

Praėjusių pusantrų metų bėgyje, du kartus per mėnesį, užsibaigus vidudienio Mišioms katedroje, 12:30v.p.p. vyskupas Lennon skaito trumpą paskaitą įvairiomis temomis. Šį mėnesį vyskupas Lennon kalbės apie Vatikano struktūrą. Paskaita bus trečiadienį, rugsėjo 10d. ir ketvirtadienį, rugsėjo 25d. Visi kviečiami atsilankyti.

 

  CLAMBAKE LĖŠŲ TELKIMO
RENGINIO ŽINIOS

Ar nusipirkote loterijos bilietus Didžiajai Rudens Loterijai?

Praeitą savaitę išsiuntėme loterijos bilietus visiems, kurie jų nebuvo atsiėmę. Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba Knygų kambaryje bažnyčios prieangyje.

Vakarienės bilietai jau pardavinėjami

Vištienos clambake ir jautienos piausnio vakarienės bilietai, bei pridėtinių clams bilietai jau pardavinėjami. Juos galite įsigyti po visų savaitgalių Mišių ties bažnyčios įėjimu ir taip pat svetainėje; savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės bilietas $29.95 ir tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena įsigyti bilietus yra sekmadienis, spalio 19d.

Kviečiame ateiti į talką

Užtikrinti clambake renginio pasisekimą, mums reikia talkininkų dėl įvairių darbų ir darbelių. Yra daug būdų padėti ir prisidėti:iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti nuvežti vakaro dalyvius į jų automobilį Jakubs aikštėje. Knygų kambaryje rasite įvairius savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Kviečiame išreikšti paramą parapijai vakaro programos knygelėje, kurioje spausdinsime jūsų sveikinimus bei reklamas. Jūsų patogumui knygelės anketą rasite su šios savaitės biuleteniu. Pridėtines anketas rasite Knygų kambaryje ir parapijos raštinėje.

Mūsų Clambake renginio vakaras sutampa su mūsų parapijos 5 metų gyvavimo sukakties diena. Norime, kad visi jungtųsi kartu atšvęsti šią šventę, ir laukiame jūsų visų atvykstant tą vakarą.

APSKRITOJO STALO POKALBIAI

     Pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis (ginčytinomis) temomis vyks kas antrą šeštadienį, pradedant rugsėjo 20d., 10:00v.r. „Vilties Namuose.“

     Dėl smulkesnės informacijos apie pokalbių temas ir pobūdį, prašom skambinti Vidau Bučmienei 216-481-0653.

LIETUVIŲ KALBOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMOKOS SUAUGUSIEMS IR PAAUGLIAMS

     Šios pamokos skirtos tiems, kurie lietuviškai nekalba arba sunkiai kalba, ir tiems, kurie domisi Lietuvos istorija, papročiais, dabartiniu gyvenimu. Galima pasirinkti pamokų ilgį bei apimtį.

     Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į Vidą Bučmienę 216-481-0653.

NOTRE DAME VIENUOLIŲ BARBECUE IR BOUTIQUE

Notre Dame vienuolės kviečia visus į jų 52-ąjį metinį „Barbecue ir Boutique“ renginį. Jis vyks sekmadienį, rugsėjo 21d. ir sekmadienį, rugsėjo 28d. nuo 12:00 iki 5:00v.p.p. Jūsų laukia lauke ant grotelių keptos vištienos ar kiaulienos šonkaulių pietūs su priedais - obuolių pyragas, kopūstų salotos ir gaivūs gėrimai. Pasidomėkite ir nusipirkite  seselių rankdarbių. Bilietus pirkite ties įėjimu: $12/vištienos, $15/šonkaulių pietūs. Bus galima parsinešti maistą į namus. Renginys vyks Notre Dame Educational Center, 13000 Auburn Rd., Chardon, Ohio, į pietus nuo Mayfield Road. (Rt. 322, Notre Dame Cathedral Latin gimnazijos pievose.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 7 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –  rugsėjo 14 d

14 G ir S Matai ir Minkūnai

Skaitytoja/s

Kęstutis Civinskas Danius Šilgalis
21 Čepulių /Čiurlionių šeimos

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman,
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

Kęstutis Civinskas,
A. Jucaitienė, G. Kampe

27 Neringos tuntas
Sp. 5 Lituanistinės mokyklos

Patarnautojai

Katarina Kampe, Vidas Sasnauskas Kristoforas Čiurlionis, Justas Šilgalis