Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01      
2015 m.                      

Gegužės 7 d. - 8 d. 2016 m.

GĖLĖS MARIJAI

Gegužės mėnuo – Marijos mėnuo, kuomet pagal tradiciją dedame ypatingas pastangas pagerbti Mariją maldomis ir gėlėmis. Kviečiame atnešti gėles (puokštes, sudėtas jūsų vazose, arba gyvas gėles vazonuose) ir padėti jas ant Marijos altoriaus. Altoriaus Draugijos narės jas prižiūrės ir palaikys jūsų vazas (pažymėkite jas savo pavarde) iki jums sugrąžinant. Pagerbkime Mariją gegužės mėnesį maldomis, gėlėmis ir uždegant žvakę.

PRIMINIMAS APIE GĖLIŲ PARDAVIMĄ

Dėkojame visiems, užsakusiems augalus iš Altoriaus Draugijos metinio pavasario gėlių pardavimo. Primename atsiimti augalus didžiojoje salėje ateinantį savaitgalį: šeštadienį, gegužės 14d. nuo 2:00-5:00v.p.p. arba sekmadienį, gegužės 15d. po visų Mišių.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, gegužės 22d. po visų Mišių, nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Suaugusiems - $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Bilietus įsigykite bažnyčios prieangyje po savaitgalio Mišių, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje.

CITY MUSIC CLEVELAND KONCERTAS

St. Jerome parapija vėl pasikvietė ir globos plačiai žinomą City Music Cleveland kamerinį orkestrą. Nemokamas koncertas vyks ketvirtadienį, gegužės 12d. Durys atsivers 7:00v.v., ir koncertas prasidės 7:30v.v. Bilietų nereikia pirkti šiam visai šeimai tinkančiam koncertui. Programoje išgirsite Mendelssohn ir Dvorak kūrinius; diriguos Avner Dorman, smuikuos solistė Tessa Lark. Prieš koncertui prasidedant, nuo 5:30 iki 6:30v.v., mokyklos salėje bus teikiama vakarienė: chili ir kimšta kepta bulvė. Suaugusiems $8, vaikams 12m. ir jaunesniems $4. Visi kviečiami.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas gegužės 21-22 savaitgalį prieš ir po visų Mišių. Raudonoji aguona yra simbolis karių pralieto kraujo, ir primena jų pasiaukojimą mūsų dėliai. Jūsų aukos įgalina skyriaus narių darbą padedant ligoniams ir suluošintams veteranams.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 30d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje, 9:00v.r. Mišios bažnyčioje ir, joms užsibaigus, pusryčiais svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

    Šis sekmadienis – Motinos diena, kuomet pagerbiame motinas ypatingu būdu. Šią dieną prisimename maldą, kurios žodžiais motinai suteikiamas palaiminimas jos vaikelio krikšto dieną: „Visagali Viešpatie Dieve, Tu per savo Sūnų, gimusį iš Mergelės Marijos, duodi krikščionėms motinoms džiugią viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palaimink šią Tavo duotu kūdikiu besidžiaugiančią motiną ir suteik malonę, kad su visais savo vaikais visuomet Tau dėkotų per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“

     Nuoširdžiai sveikinu visas motinas šią Motinos dieną.

 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, gegužės 11d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje gegužės mėnesį, užsirašykite į sąrašą; jį rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS MALDOS VAKARAS

Antradienį, gegužės 10d. 7:00v.v. St. Monica bažnyčioje (13623 Rockside Rd. Garfield Heights) visi vyskupijos Šventojo Vardo Draugijų skyriai jungsis kartu maldos vakarui. Visi kviečiami atvykti ir garbinti ir šlovinti švenčiausiąjį Jėzaus vardą.

OFFICE OF CATECHETICAL SERVICES RINKLIAVA

     Šį savaitgalį priimsime aukas paremti Office of Catechetical Services. Šis skyrius rūpinasi vyskupijos parapijose vedamomis katekezės programomis (PSR), remia visas katekezės programas, įskaitant suaugusių bei tikybos mokytojų mokymą ir rūpinasi universitetuose esančiomis Newman Campus tarnystėmis. Prašome naudoti šiam tikslui skirtus vokelius ir dosniai aukoti.

TIKYBOS PAMOKOS

    Šiems veiklos metams einant į pabaigą, daugelis pradeda galvoti ką veiks vasaros metu. Šiuo metų laiku aš pradedu galvoti apie ateinančių metų veiklą ir, ypač, apie parapijos vedamas tikybos pamokas. Parapija turi atsakomybę pasirūpinti jaunimo tikybos pamokomis ir dėti pastangas užtikrinti, kad jie dalyvauja Bažnyčios gyvenime. Jaunieji vaikai turi pasiruošti prieš priimant Pirmąją Komuniją. Pagal vyskupijos nurodymus pasiruošimo laikotarpis tęsiasi dvejus metus. Jaunimas, žengiantis į paauglystę, turėtų ruoštis priimti Sutvirtinimo sakramentą. Pasiruošimo laikotarpis lankantiems katalikišką mokyklą - 7 savaitės; nelankantiems katalikiškos mokyklos – 2 metai.
     Šeimos, kurių jaunimas priims Pirmąją Komuniją ar Sutvirtinimo sakramentą, prašomos susisiekti su kun. Bacevičiumi užsiregistruoti tikybos pamokoms.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 8 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 15 d.
8 d. Bubliai, Milevičiai, O‘Meara

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Regina Šilgalienė
15 d Tik kava

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas, Marija Hoffman

Marius Laniauskas, Živilė*
Marija Hoffman, Gražina Kampe

22 d Blynų pusryčiai
29 d.

pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Justas Šilgalis Lukas Milevičius, Emilė Dicevičiūtė