Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07    
2015 m.                      
2016 m.                      

Gegužės 13 - 14 d. 2017 m.

TALKA APTVARKYTI BAŽNYČIOS KIEMĄ

Pavasaris pagaliau atėjo ir, tuo pačiu, laikas aptvarkyti bažnyčios aplinką ir kiemelį. Kviečiame ateiti į talką šeštadienį, gegužės 27d. 9:00v.r. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje. Prašome atsinešti įrankius – grėblius, šluotas, kauptukus ir pan.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Mūsų parapijos Šventojo Vardo Draugija dėkoja jums visiems už paramą. Kiekvienais metais mes globojame Eglutę Artimui padėti parapijos pagelbos reikalingoms šeimoms Kalėdų metu. Keturis kartus metuose padedame blynų pusryčiuose. Kiekvieną vasarą suruošiame gegužinę arapijiečiams ir padengiame jos išlaidas. Taip pat padėjome įsteigti Eucharistijos garbinimą vakare kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, ir toliau jį remiame. Kviečiame tapti aktyviu ar prijaučiančiu Draugijos nariu. Tai galite padaryti užpildę specialų vokelį, kurį rasite gegužės mėnesio aukų vokelių siuntoje. Nario mokesti tik $5 metams; susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinįjį trečiadienį Vilties Namuose. Kviečiame pas mus!

MATO 8:20 TARNYSTĖ

Mato 8:20 tarnystė, globojama vyskupijos Šventojo Vardo Draugijų, aprūpina Clevelando benamius šiltu maistu ir draubužiais kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį penktadienį. Šiuo metu jiema labai trūksta vyriškų kojinių ir apatinių drabužių. Mūsų parapijos Šv. Vardo Dr-ija rinks pinigus šiam tikslui nuo dabar iki birželio 4d. Aukas įdėkite į voką, juos pažymint „Mt 8:20“ ir įmeskite į aukų krepšelį. Jas taip pat galite atnešti į kleboniją arba įteikti bet kuriam draugijos nariui.

NORTHEAST OHIO CATHOLIC E-NEWSLETTER

Nepraleiskite vėliausių žinių iš Clevelando vyskupijos, prenume-ruokite Northeast Ohio Catholic e-newsletter – tai mūsų vyskupijos nemokamas, kiekvieną ketvirtadienį elektroniniu paštu siunčiamas žiniaraštis. Jame rasite vėliausias žinias apie renginius, tikėjimą, bei straipsnius iš Northeast Ohio Catholic žurnalo ir daugiau. Žiūrėkite www.dioceseofcleveland.org ir spūstelėkite „e-newsletter“ ženklęlį.

 KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių Darželių komitetas nuoširdžiai kviečia jų narius ir svečius, norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę, kuri įvyks sekmadienį, gegužės 21d. 12:00v.p.p. pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ JUVENTUS 2017

Šeštadienį, gegužės 20d., 1:00v.p.p., Shore Cultural Center (291 E. 222 St., Euclid, OH) parapijos lietuvių tautinių šokių grupė „Švyturys“ kviečia visus į lietuvių tautinių šokių šventę Juventus 2017. Šventės programoje, kartu su mūsų Švyturiu, pasirodys tautinių šokių grupės iš Toronto, Čikagos ir Lemonto. Bilietus galite įsigyti internetu: juventus2017.eventbrite.com , svetainėje po 10:00 Mišių, arba kreipkitės į Virginiją Rubinski 216-486-9023. Bilietai: $25 - suaugusiems, $15 - 25m. ir jaunesniems. Šeštadienio vakare bus banketas Marriott Cleveland East (Harvard Rd.)

     Ateinantį savaitgalį dalyvausime pasikartojančiame Catholic Charities vajuje. Vajus gelbsti mūsų vyskupijos alkstančius ir benamius. Parapijiečiai turės progą įteikti aukas Bishop Cosgrove centrui, esančiame Clevelando miesto centre. Centras yra vienas didžiausių centrų Clevelande teikiantis alkstantiems šiltą valgį, turintis vietą benamiams išsimaudyti, maisto atsargų bei drabužių sandėlius. Centras teikia specialą pagelbą veteranams bei veda apmokymo pamokas padėti gyventi savistoviai ir surasti darbą. Visos lėšos, surinktos ateinantį savaitgalį, bus naudojamos aprūpinti žmones būtiniausiais gyvenimo reikalavimais – maistu, drabužiais, vieta nusiprausti – ir taip pat įgalins apmokymo programų tęstinumą ateityje.
 

     Šiais metais ir vėl jūsų padidintos ar naujai pažadėtos aukos - ar jos būtų įteiktos bažnyčios suole ar per internetą - bus padvigubintos iki $100,000. Visos šio vajaus lėšos padeda alkstantiems ir benamiams. Jos suteikia būtiniausius gyvenimo reikmenis ir padeda mūsų vyskupijos labiausia pagelbos reikalingiems pradėti gyvenimus iš naujo. Būkite kiek išgalite dosnūs.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Albiną Ožinskienę, neseniai mirusią ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Prisikėlusio Viešpaties ramybėje.

MIŠIŲ UŽSAKYMAI 2018 metams

Pradedant pirmadienį, gegužės 15d., priimsime užsakymus 2018m. Mišioms. Pavieniai asmenys ir organizacijos, kurios nori užsakyti Mišias specifinėms datoms, prašomos nedelsti jas užsakyti. Primename, kad kiekviena šeima gali užsakyti ne daugiau dviejų savaitgalio Mišių ir kad užsakius Mišias, jų datos nebus keičiamos ar judinamos. Įprasta auka Mišioms - $10.

GĖLIŲ PARDAVIMAS

Primename visiems, užsakusiems gėles iš Altoriaus Draugijos atsiimti gėlių užsakymus ateinantį šeštadienį, gegužės 20d., nuo 2-5v.p.p. ir po 5:30v.v. Mišių ir taip pat sekmadienį, gegužės 21d. po visų Mišių.
     Altoriaus Draugija prašo ateiti į talką ir padėti iškrauti gėles iš sunkvežimio ir jas išrūšiuoti šeštadienį, gegužės 20d., pradedant 9:45v.r. Ateikite padėti valandėlei ar pasilikite visam rytui; užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje. Jei nespėjote užsakyti gėlių, bus galima įsigyti kai kurias iš jų aukščiau minėtomis valandomis. Dėkojame visiems už paramą.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Prisiminimo Dienos (Memorial Day) savaitgalį mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas. Aguonų dalinimo aukos padeda skyriui toliau šelpti veteranus ir jų šeimas. Aguonos bus dalinamos gegužės 27-28 savaitgalį. Būkite dosnūs ir padėkite veteranams jų labdaringuose darbuose.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 14 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- gegužės 21 d.

14 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
21 d. Švyturys

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas,
Kęstutis Civinskas
 

Maria Hoffman,
Remigijus Belzinskas*
Kęstutis Civinskas,  Aurelija Jucaitienė

28 d. Ateities Klubas
bir. 4 d. Vaiko Vartai į Mokslą

Patarnautojai

Katerina Kampe, Elzė Tarasevičiūtė Amanda Newberry, Audrelė Bielinytė