Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29        
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Gegužės 5 - 6 d. 2018 m.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, gegužės 9d. nuo 6:00 iki 7:00v.v. bus Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame visus vieną ar abi dienas praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

TIKYBOS PAMOKOS

Veiklos metams einant į pabaigą daugelio mintys pradeda suktis apie vasaros malonumus. Šiuo metų laiku aš pradedu galvoti apie ateinančius metus ir ypač apie parapijos vedamas tikybos pamokas. Parapija turi atsakomybę rūpintis, kad jos jaunimas lanko tikybos pamokas ir dalyvauja Bažnyčios gyvenime. Jaunesni vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos sakramentui. Pagal vyskupijos nurodymus, norint jį priimti privaloma išeiti dviejų metų pamokų kursą. Vyresnis jaunimas ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Lankantys katalikišką mokyklą išeina septynių savaičių kursą, o nelankantys katalikiškos mokyklos privalo išeiti dviejų metų pasiruošimo kursą. Šeimos, kurių jaunimas norės priimti Pirmosios Komunijos arba Sutvirtinimo sakramentus, prašomos susisiekti su kun. Bacevičiumi arba Jackie Caruso-Taylor užsiregistruoti tikybos pamokoms.

2019m. MIŠIŲ AUKŲ KNYGA

Šį pirmadienį, gegužės 7d., atveriame 2019 Mišių intencijų knygą ir priimsime jūsų prašymus. Mišių prašymai bus priimti jų įdavimo eilės tvarka. Šeimos gali užprašyti ne daugiau dviejų savaitgalio Mišių, kurių viena gali būti 10:00v.r. Šiokiadienio Mišių užprašymų skaičius neribotas. Mišias galite užprašyti užėję į parapijos raštinę jos darbo valandomis, arba įmeskite prašymą į aukų krepšelį savaitgalio Mišių metu. Įprasta auka už Mišias - $10; auka turi būti įteikta kartu su prašymu. Įrašius Mišių intencijas ir jų datas į knygą, jos nebus keičiamos.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, kad palaikote jų veiklą. Kiekvieną vasarą Šventojo Vardo Draugija suruošia gegužinę visiems parapijiečiams. Jie paruošia pagrindinius maisto patiekalus, ir daugelis svečių prisideda prie vaišių stalo atnešdami gardumynų. Visi smagiai praleidžia vakarą kartu. Šventojo Vardo Draugija taip pat globoja kas mėnesį vykstantį Eucharistijos garbinimo valandą ir dirba telkti lėšų įvairiems parapijoms darbams. Šventojo Vardo Draugija visuomet laukia naujų narių. Panaudokite specialų gegužės mėnesio aukų vokelį ir tapkite aktyviu ar prijaučiančiu draugijos nariu. Metinis nario mokesti tik $5.

     Pagal katalikų tikėjimo dėsnius, būti atsakingu piliečiu yra dorybė. Darymas politinių sprendimų remiantis jo ar jos teisingai išugdyta sąžine yra kiekvieno asmens atsakomybė ir asmeniškas reikalas. Bažnyčia nenurodo katalikams už ką ar prieš ką balsuoti. Verčiau, ji rūpinasi padėti katalikams suformuoti jų sąžines pagal Dievo teisybę.

     Katalikai balsuotojai turi pareigą teisingai suformuoti savo sąžines idant balsuodami jie būtų tinkamai pasiruošę ginti teisingus įstatymus ir palaikyti teisingą politikos kryptį. Toks pasiruošimas balsavimui turėtų kreipti ypatingą dėmesį į moralės principus, gyvybės šventumo saugojimą, nuskriaustųjų reikmes ir bendros gerovės labą. Tai reikalauja nuolatinės maldos, Bažnyčios mokymų supratimo, bei tikros įžvalgos, gebančios nepaklusti rinkimų kampanijų tuščiažodžiavimui ir politinių partijų šališkumams.

     Reikalinga sugebėti įžiūrėti kandidato nuoseklumą kas liečia jo moralės principus, jo nuoširdumą, sąžiningumą, bei sugebėjimą įgyvendinti veiklą, kurią jis ar ji žada pravesti. Taip pat svarbu suieškoti ir išnagrinėti kandidato ankstesnę veiklą bei politinį nusistatymą, ir suprasti kaip jo nusistatymai iš tikrųjų paveiks žmones.

     Dėkime pastangas būti apsišvietusiais ir sąžiningais balsuotojais.
            
                              Dievas jus visus telaimina
! kun. Juozas Bacevičius

PIRMOJI KOMUNIJA

Šį savaitgalį keturi mūsų parapijos vaikučiai priims Pirmosios Komunijos sakramentą. Andrew Malik, Jr. priims Pirmąją Komu-niją šeštadienį 5:30 Mišių metu. Sofia Slechticovas ir Vilnė Zulkutė priims Pirmąją Komuniją sekmadienį 10:00 Mišių metu, ir Eamon Robertson priims Pirmąją Komuniją 12:00 Mišių metu. Sveikiname juos visus žengiant šį svarbų gyvenimo žingsnį ir džiaugiamės priimdami šiuos Dievo vaikus prie Dievo stalo.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinantis Prisiminimo Dienos savaitgaliui, kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 26-27 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

Į SEKMADIENĮ - gegužės 6 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 13 d.

geg. 6 d. Aukštuolių šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė Regina Šilgalienė
13 d. Vaitkų šeima

Komunijos
dalintojai

Dan Margevičius, Živilė*
Lana Margevičienė,
Marius Laniauskas

Frank Lucas, Arv Valiukas*
Remigijus Belzinskas,
Kristina Sušinskienė
 

20 d. Švyturys
27 d. Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai

Daina Kampe, Lukas Milevičius Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė