Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21          
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Balandžio 27 - 28  d. 2019 m.

KOMUNIJOS RITUALAS MIŠIŲ METU

Pradedant ŠĮ savaitgalį, keisime Komunijos ritualo laikyseną, ją suderinandami su originalia elgsena, įvesta 2003m. Sukalbėjus Dievo Avinėlio maldą, toliau liksime stovėti kol Komunijos giesmė bus giedama ir iki kol visi bus priėmę Šv. Komuniją. Kai paskutinysis asmuo bus priėmęs Šv. Komuniją, ir giesmė baigta giedoti, bus galima atsiklaupti ar atsisėsti sukalbėti asmenišką maldą. Platesnę informaciją, įskaitant dokumentaciją rasite vyskupijos Office of Worship tinklapyje: www.dioceseofcleveland.org/worship

ŠVENTOJI VALANDA

Penktadienis, gegužės 3d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus 7:30v.r. Mišioms bus Šventoji Eucharistijos Valanda iki 9:00v.r. Trečiadienio vakaro Šventoji Eucharistijos Valanda bus gegužės 8d., nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais Švč. Sakramentą.

KEISIME MIŠIŲ TVARKARAŠTĮ

Kaip pranešėme jums praėjusį savaitgalį, pradedant pirmąjį Advento sekmadienį (2019m. lapkr.30d./gruodžio 1d.), savaitgalio Mišių tvarka bus sekanti: šeštadienio vakare 5:00v.v. ir sekmadienio ryte 8:30v.r. (angliškai) ir 11:00v.r. (lietuviškai).

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS KVIETIMAS

Kartu su vyskupo nurodymu suvienodinti laikyseną Komunijos ritualo metu, mes, Šventojo Vardo Draugijos nariai, kviečiame visus parapijiečius jungtis su mumis ir šlovinti Dievą pakeliant balsus giesmėje. Šventasis Raštas skatina mus giedoti Viešpačiui, ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo skyriuje apie religinę muziką, cituojamas Šv. Augustinas, kuris yra rašęs: „Kas gieda, dvigubai meldžiasi.“

LIKUSIOS LAISVOS 2019m. MIŠIŲ DATOS

Dar yra likę 21 laisvų dienų 2019m. Mišių užsakymo knygoje – ir šiokiadieniais ir savaitgaliais. Norintys užsakyti Mišias 2019 metams prašomi kreiptis į parapijos raštinę. Įprasta Mišių auka $10. Užpildę likusias datas 2019 Mišių knygoje, atversime 2020 metų Mišių knygą.

PAMĄSTYMAS ŠEIMAI

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu!” Taip kaip Jėzus liudija Dievo meilę ir atlaidumą, taip ir kiekvienas mūsų esame pašaukti įgyvendinti tą pačią misiją. Tėvai ir sutuoktiniai turi progą išreikšti ištikimą Dievo meilę vienas kitam. Tai galima daryti įvairiais būdais – laikydami vienas kitą atsakingais įgyvendinti Evangelijos žodžius bei išnaudoti progas vienas kitam gailestingai atleisti ir susitaikyti.

      Praėjus Didžiajai Savaitei ir Velykoms, sėdau įvertinti šių metų liturgijos šventimus ir aptarti kas buvo gerai atlikta, ir kaip galėtume pagerinti Didžiosios Savaitės/Velykų švenčių apeigas.

     Esu labai patenkintas dalyvių skaičiumi visose Didžiosios Savaitės ir Velykų pamaldose ir Mišiose. Dabar norėčiau sužinoti jūsų mintis apie kaip šventėme Didžiąją Savaitę ir Velykas, ir išgirsti jūsų siūlymus kaip pagerinti jų šventimą.

     Su šiuo biuleteniu rasite įdėtą apklausą. Kviečiu ateinančių savaičių bėgyje išpildyti apklausą ir ją sugrąžinti į aukų krepšelį arba į kleboniją (siųsti paštu arba įmesti į klebonijos pašto angą). Jūsų parašas anketoje nebūtinas, tačiau prašau atvirai ir sąžiningai atsiliepti į klausimus. Jūsų siūlymai ir atsakymai bus naudojami ruošiant ateinančių metų liturgiją.

     Šia proga dėkoju visiems, kurie dirbo suruošti šių metų šventimą mums visiems – tiems, kurie puošė bažnyčią, talkino liturgijos planavime, giedojo chore, patarnavo Mišioms, skaitė skaitinius ir dalino Komuniją. Ačiū jums visiems.    

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

 
DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Antrąjį Velykų sekmadienį švenčiame Dievo Gailestingumo sekmadienį. Apšviesti Kristaus Prisikėlimo šviesos, prisimename kiek Dievas yra didžiai gailestingas, ir kad mes taip pat esame pašaukti rodyti gailestingumą vienas kitam. Šį sekmadienį esame kviečiami melsti Dievą Jo gailestingumo, būti gailestingi kitiems, ir nuoširdžiai stengtis pilnai pasitikėti Jo Sūnumi - įsikūnijusiu Dievo gailestingumu.

     Gailestingumas reiškia, jog Dievas mus myli – visus mus, nežiūrint kiek esame nusidėję. Dievas nori, kad mes suprastume, jog Jo gailestingumas pranoksta mūsų nuodėmes. Tai supratę, galėsime kreiptis į Jį su pasitikėjimu, priimti Jo gailestingumą nuoširdžiai, ir leisti tam gailestingumui tekėti per mus į kitus. Įgyvendinkime gailestingumą kasdien elgdamiesi sekančiai:

   A – Prašykime Dievą Jo gailestingumo. Dievas nori, kad artintumės prie Jo nuolat maldoje prašydami atleidimo už nuodėmes ir prašydami, kad Jis apsuptų mus ir visą pasaulį savo gailestingumu.

   B – Būkime gailestingi kitiems. Dievas nori, kad priėmę Jo gailestingumą, nuoširdžiai sektume Jo pavyzdžiu, ir toliau skleistume Jo meilę ir gailestingumą kitiems.

   C – Visiškai pasitikėkime Jėzumi. Dievo gailestingumo malonės priklauso nuo mūsų pasitikėjimu Juo. Kuo labiau pasitikime Jėzumi, tuo daugiau malonių gausime. Melskimės Dievo gailestingumo ir rodykime gailestingumą artimui. Pradėkime kiekvieną dieną sakydami: „Jėzau, pasitikiu Tavim!

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  VELYKOS
balandžio 28 d

KITĄ SEKMADIENĮ
gegužės 5 d

27 d. Meduolių suneštinis

Skaitytoja/s

Maris Kampe Eglė Laniauskienė
geg.5 Aukštuolių šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Kristina Sušinskienė

Maria Hoffman, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Aurelija Jucaitienė

12 d. Tik kava - Rita Balytė
19 d. Švyturys

Patarnautojai

Vilnė Zulkutė, Daina Kampe Justas ir Domas Šilgaliai