Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14      

Rugsėjo 20-21 d. 2014 m.

 

Mūsų biuletenio pirmame puslapyje sveikiname naujai atvykusius į mūsų parapiją ir kviečiame juos įsirašyti į parapijos narių eiles. Dažnai manęs klausia: „Kodėl reikalinga užsirašyti?“ Yra daug priežasčių. Visų pirma, tai padarius, turime geresnį parapijos sudėties vaizdą. Vyskupija reikalauja, kad pateiktume duomenis, pagal kuriuos ji apskaičiuoja vyskupijos dydį. Šie duomenys kasmet siunčiami į Romą, kad būtų galima apskaičiuoti katalikų pasaulyje skaičių. Pagal registracijos anketose surinktą informaciją sprendžiame kokias programas bei renginius turėtume ruošti, kad patenkinti mūsų narių poreikius. Žinodami mūsų narių amžių, galime rūpintis paruošti tinkamas religinio auklėjimo pamokas jaunimui, apskaičiuoti kiek Komunijos dalintojų reikalinga aptarnauti namisėdas, vesti tvarkingą aukų parapijai apyskaitą ir, bendrai, sudaryti planus ateities veiklai. Užsiregistravus, žmonės labiau jaučiasi priklausantys tikinčiųjų bendruomenei ir turintys galimybę pilnutiniai dalyvauti parapijos gyvenime. Jie gali aiškiai sužinoti jų santuokos teismingumą ir turėti balsą visame, kas vyksta mūsų parapijoje.

     Nuolat matau naujų žmonių, ateinančių į mūsų parapiją – kviečiu juos užsiregistruoti. Jūs, kurie jau nuo seno ateinate, kviečiu jus žengti įsipareigojimo žingsnį ir įsirašyti į mūsų parapijos bendruomenę. Žinokite, kad niekam - įskaitant ir pačią vyskupiją - neišduodame jūsų asmeniškos informacijos.

     Jūsų patogumui registracijos anketos padėtos knygų kambaryje, bažnyčios prieangio kairėje pusėje. Jas taip pat galite atsiimti klebonijoje jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00-6:00v.v.), arba paskambin-kite į raštinę ir mes mielai jums ją atsiųsime paštu.

     American Express kredito kortelės reklamoje sakydavo „Narystė neša privelegijas.“ Tai tiesa ir Šv. Kazimiero parapijoje.

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Carl Weindel ir Feliciją Karvelienę, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

ALTORIAUS GĖLĖS

Dėkojame Angelei Staškuvienei už auką altoriaus gėlėms. Jos puošia altorių šią savaitę ir skirtos prisiminti a.a.Vytautą Staškų.

PARAPIJOS ŽINYNAS

Prašome visus, dalyvavusius žinyno sudaryme, atsiimti jų nemokamą egzempliorių: ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu po visų angliškų Mišių, svetainėje po 10:00 val. Mišių, arba parapijos raštinėje jos darbo valandomis (pirm. - penkt. 10:00-6:00).

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į mūsų Parapijos Pastoracinę Tarybą. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 27d. Kiekvienas parapijos narys, 16m. ir vyresnis, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

 RINKLIAVA KATALIKŲ ŽINIASKLAIDAI

Ateinantį savaitgalį bus rinkliava katalikų žiniasklaidai (Catholic Communications Campaign – CCC). Rinkliavos pinigai remia Gerosios Naujienos skleidimą katalikų visuomenės informavimo priemonėmis (per podcasts, televizijos ir radijos programas, spaudą). Pusė rinkliavos sumos pasilieka mūsų vyskupijos žinioje. Būkite dosnūs – CCC dėka Geroji Naujiena jums visiems patogiai prieinama.

ALTORIAUS DRAUGIJA

Altoriaus Draugijos nuolat rūpinasi puošti bažnyčią ir užlaikyti ir prižiūrėti visus liturgijai reikalingus reikmenis. Draugijos narės kviečia visus parapijiečius įsijungti į šią tarnystę ir savo auka padėti puošti pagrindinį ir šoninius altorius gėlėmis. Gėlės yra gražus būdas prisiminti mirusius mylimuosius ir, tuo pačiu, papuošti mūsų bažnyčią. Vokelius gėlių aukoms rasite padėtus ant staliukų kartu su biuleteniais. Visų aukotojų pavardės skelbiamos biuletenyje. Dėkojame jums už įsijungimą į bažnyčios puošimo darbą.

NOTRE DAME VIENUOLIŲ BARBECUE IR BOUTIQUE

Notre Dame vienuolės kviečia visus į 52-ąjį metinį „Barbecue ir Boutique“ renginį šį sekmadienį, rugs. 21d. ir sekmadienį, rugs. 28d. nuo 12:00 iki 5:00v.p.p. Bus lauke ant grotelių keptos vištienos ar kiaulienos šonkaulių pietūs su priedais - obuolių pyragu, kopūstų salototomis ir gaiviais gėrimais. Bus galima nusipirkti seselių rankdarbių. Bilietus pirkite ties įėjimu: $12/vištienos, $15/šonkaulių pietūs. Bus galima parsinešti maistą į namus. Renginys vyks Notre Dame Educational Center, 13000 Auburn Rd., Chardon, Ohio, Notre Dame Cathedral Latin gimnazijos pievose.

  CLAMBAKE LĖŠŲ TELKIMO
RENGINIO ŽINIOS

Ar nusipirkote loterijos bilietus Didžiajai Rudens Loterijai?

Praeitą savaitę išsiuntėme loterijos bilietus visiems, kurie jų nebuvo atsiėmę. Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba Knygų kambaryje bažnyčios prieangyje.

Vakarienės bilietai jau pardavinėjami

Vištienos clambake ir jautienos piausnio vakarienės bilietai, bei pridėtinių clams bilietai jau pardavinėjami. Juos galite įsigyti po visų savaitgalių Mišių ties bažnyčios įėjimu ir taip pat svetainėje; savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės bilietas $29.95 ir tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena įsigyti bilietus yra sekmadienis, spalio 19d.

Kviečiame ateiti į talką

Užtikrinti clambake renginio pasisekimą, mums reikia talkininkų dėl įvairių darbų ir darbelių. Yra daug būdų padėti ir prisidėti:iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti nuvežti vakaro dalyvius į jų automobilį Jakubs aikštėje. Knygų kambaryje rasite įvairius savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Kviečiame išreikšti paramą parapijai vakaro programos knygelėje, kurioje spausdinsime jūsų sveikinimus bei reklamas. Jūsų patogumui knygelės anketą rasite su šios savaitės biuleteniu. Pridėtines anketas rasite Knygų kambaryje ir parapijos raštinėje.

Mūsų Clambake renginio vakaras sutampa su mūsų parapijos 5 metų gyvavimo sukakties diena. Norime, kad visi jungtųsi kartu atšvęsti šią šventę, ir laukiame jūsų visų atvykstant tą vakarą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 21 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –  rugsėjo 28 d

21 Čepulių /Čiurlionių šeimos

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Regina Šilgalienė
27 Neringos tuntas

Komunijos
dalintojai

Kęstutis Civinskas,
A. Jucaitienė, G. Kampe

Marius Laniauskas,
Frank Lucas, Amanda Muliolienė

spalio 5 Lituanistinės mokyklos
12 Gudėnų šeima ir draugai

Patarnautojai

Kristoforas Čiurlionis, Justas Šilgalis

Amanda Newberry, Anika Muliolytė