Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08    
2015 m.                      

Gegužės 14 d. - 15 d. 2016 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, gegužės 22d. po visų Mišių, nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Suaugusiems - $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Bilietus įsigykite bažnyčios prieangyje po savaitgalio Mišių, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje.

PRIMINIMAS APIE GĖLIŲ PARDAVIMĄ

Dėkojame visiems, užsakusiems augalus iš Altoriaus Draugijos metinio pavasario gėlių pardavimo. Primename atsiimti augalus didžiojoje salėje šį savaitgalį: šeštadienį, gegužės 14d. nuo 2:00-5:00v.p.p. arba sekmadienį, gegužės 15d. po visų Mišių.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas gegužės 21-22 savaitgalį prieš ir po visų Mišių. Raudonoji aguona yra simbolis karių pralieto kraujo, ir primena jų pasiaukojimą mūsų dėliai. Jūsų aukos įgalina skyriaus narių darbą padedant ligoniams ir suluošintams veteranams.

NORTHEAST OHIO KATALIKŲ E-ŽINIARAŠTIS

Skaitykite vėliausias Clevelando vyskupijos žinias nemokamame Northeast Ohio Catholic e-žiniaraštyje, kuris siunčiamas internetu kiekvieną ketvirtadienį. Jame rasite vėliausias žinias apie tikėjimą, svarbius įvykius bei renginius, ir straipsnius iš Northeast Ohio Catholic žurnalo. Užsiregistruokite gauti žiniaraštį; žiūrėkite www.dioceseofcleveland.org ir spūstelėkite e-newsletter ženklelį.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 30d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje, 9:00v.r. Mišios bažnyčioje ir, joms užsibaigus, pusryčiais svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

ŽINGSNIAI LINK RAMYBĖS (SACRED STEPS TO PEACE)

      Vyskupijos Santuokos ir Šeimų tarnystės skyrius veda programą - Sacred Steps to Peace – padėti išsiskyrusiems išgydyti žaizdas. Programos bendras susirinkimas vyksta kiekvieno mėnesio trečiąjį penktadienį. Susirinkimo dėmesio centras – gydyti dvasią ir ją auginti per pokalbius ir apmąstant Šventraščio ir Bažnyčios mokymus. „Working on the Steps“grupė renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį ketvirtadienį; vadovaujantys grupei naudoja paramos ir užuojautos formatą. Susidomėjusieji kviečiami jungtis į šias grupes bet kuriuo metu. Dėl platesnės informacijos ir užsiregistruoti skambinkite 216-334-2978.

JAUNŲ KATALIKŲ PROFESIONALŲ ORGANIZACIJA

      Antradienį, gegužės 24d., nuo 6:30-9:00v.v. kviečiame susitikti su vyskupu Lennon ir šimtais jaunų, gerai motyvuotų katalikų profesionalų Shooters in the Flats restorane. Ten, pradedant Young Catholic Professional (YCP) Cleveland skyriaus veiklą, būsite vaišinami gėrimais ir užkandžiais nemokamai. YCP Cleveland yra naujausias skyrius šios sparčiai augančios katalikiškos organizacijos, raginančios jaunus 20-40 metų profesionalus „dirbti liudyti Kristų.“ Kviečiame susidomėjusius žiūrėti  pagrindinį tinklapį: www.youngcatholicprofessionals.org                        www.Facebook.com/ycpcleveland
arba rašyti e-laišką:
info@ycpcleveland.org

      Ateinantį savaitgalį kreipsimės į jus su prašymu duoti papildomą auką šių metų Catholic Charities vajui ir Rose-Mary namams. Vajaus pinigai yra gailestingumo išraiška, kuri pakeis  mūsų brolių ir seserų Kristuje gyvenimus – ypač vaikų ir jaunų suaugusių su negalėms, gyvenančių Rose-Mary namuose – į gera.

     Visos naujos, padidintos, ar pridėtinės aukos (įteiktos bažnyčioje išdalintuose vokeliuose ateinantį savaitgalį) ar suaukotos per internetą (www.CatholicCommunity.org/challenge) iki $100,000 bus padvigubintos. Visos tą savaitgalį sukauptos aukos bus investuojamos Rose-Mary Home for Our Future Project ir padės gerinti vaikų ir jaunų suaugusių su negalėmis gyvenimams. Būkite dosnūs!
 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 TIKYBOS PAMOKOS

Šiems veiklos metams einant į pabaigą, daugelis pradeda galvoti ką veiks vasaros metu. Šiuo metų laiku aš pradedu galvoti apie ateinančių metų veiklą ir, ypač, apie parapijos vedamas tikybos pamokas. Parapija turi atsakomybę pasirūpinti jaunimo tikybos pamokomis ir dėti pastangas užtikrinti, kad jie dalyvauja Bažnyčios gyvenime. Jaunieji vaikai turi pasiruošti prieš priimant Pirmąją Komuniją. Pagal vyskupijos nurodymus pasiruošimo laikotarpis tęsiasi dvejus metus. Jaunimas, žengiantis į paauglystę, turėtų ruoštis priimti Sutvirtinimo sakramentą. Pasiruošimo laikotarpis lankantiems katalikišką mokyklą - 7 savaitės; nelankantiems katalikiškos mokyklos – 2 metai.
     Šeimos, kurių jaunimas priims Pirmąją Komuniją ar Sutvirtinimo sakramentą, prašomos susisiekti su kun. Bacevičiumi užsiregistruoti tikybos pamokoms.

GĖLĖS MARIJAI

Gegužės mėnuo – Marijos mėnuo, kuomet pagal tradiciją dedame ypatingas pastangas pagerbti Mariją maldomis ir gėlėmis. Kviečiame atnešti gėles (puokštes, sudėtas jūsų vazose, arba gyvas gėles vazonuose) ir padėti jas ant Marijos altoriaus. Altoriaus Draugijos narės jas prižiūrės ir palaikys jūsų vazas (pažymėkite jas savo pavarde) iki jums sugrąžinant. Pagerbkime Mariją gegužės mėnesį maldomis, gėlėmis ir uždegant žvakę.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

     Mūsų parapijos Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems už teikiamą paramą. Kiekvienais metais globojame „Eglutę Artimui“ padėti parapijiečiams, reikalingiems pagalbos. Keturis kartus metuose talkiname parapijos blynų pusryčiuose. Kiekvieną vasarą suruošiame gegužinę parapijiečiams ir padengiame visas jos išlaidas. Taip pat, įvedėme kiekvieno mėnesio antrojo trečiadienio Eucharistijos garbinimą vakare ir jį pastoviai remiame.
     Kviečiame tapti Draugijos aktyviu ar prijaučiančiu nariu; nario mokestis tik
$5 metams. Gegužės mėnesio aukų vokelių siuntoje rasite narystės vokelį. Susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį Vilties namuose. Laukiame jūsų!

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 15 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 22 d.
15 d Tik kava

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
22 d Blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Marija Hoffman, Gražina Kampe

Albertas Sušinskas, Živilė*
Maria Hoffman, Kristina Sušinskienė

29 d. pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės
bir. 5 Vaiko Vartai į Mokslą Patarnautojai Lukas Milevičius, Emilė Dicevičiūtė Domas Šilgalis, Kristoforas Čiurlionis