Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14  
2015 m.                      
2016 m.                      

Gegužės 20 - 21 d. 2017 m.

KATALIKŲ KARO VETERANŲ AGUONOS

Prisiminimo Dienos (Memorial Day) savaitgalį mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas. Aguonų dalinimo aukos padeda skyriui toliau šelpti veteranus ir jų šeimas. Aguonos bus dalinamos gegužės 27-28 savaitgalį. Būkite dosnūs ir padėkite veteranams jų labdaringuose darbuose.

SVEIKINAME NAUJAI ĮŠVENTINTUS KUNIGUS

Praėjusio penktadienio vakare vyskupas Thomas įšventino aštuonis kunigus; septyni dirbs mūsų vyskupijoje ir vienas, dirbęs Clevelande ketverius metus, išvyks dirbti Daegu, Pietų Korėjoje. Meldžiamės už naujuosius kunigus, sveikiname juos, ir siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus kun. Soohyun (Peter) Bang, kun.  Jacob Bearer, kun.  James Cosgrove, kun. Eric Garris, Father Matthew Jordan, kun. Robert McWilliams, kun. Peter Morris ir kun. Anthony Simone. Lai Dievas juos laimina jiems pradedant tarnystę Clevelando ir Daegu, Pietų Korėjos vyskupijose.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Mūsų parapijos Šventojo Vardo Draugija dėkoja jums visiems už paramą. Kiekvienais metais mes globojame Eglutę Artimui padėti parapijos pagelbos reikalingoms šeimoms Kalėdų metu. Keturis kartus metuose padedame blynų pusryčiuose. Kiekvieną vasarą suruošiame gegužinę arapijiečiams ir padengiame jos išlaidas. Taip pat padėjome įsteigti Eucharistijos garbinimą vakare kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, ir toliau jį remiame. Kviečiame tapti aktyviu ar prijaučiančiu Draugijos nariu. Tai galite padaryti užpildę specialų vokelį, kurį rasite gegužės mėnesio aukų vokelių siuntoje. Nario mokesti tik $5 metams; susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinįjį trečiadienį Vilties Namuose. Kviečiame pas mus!

MATO 8:20 TARNYSTĖ

Mato 8:20 tarnystė, globojama vyskupijos Šventojo Vardo Draugijų, aprūpina Clevelando benamius šiltu maistu ir draubužiais kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį penktadienį. Šiuo metu jiema labai trūksta vyriškų kojinių ir apatinių drabužių. Mūsų parapijos Šv. Vardo Dr-ija rinks pinigus šiam tikslui nuo dabar iki birželio 4d. Aukas įdėkite į voką, juos pažymint „Mt 8:20“ ir įmeskite į aukų krepšelį. Jas taip pat galite atnešti į kleboniją arba įteikti bet kuriam draugijos nariui.

 KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių Darželių komitetas nuoširdžiai kviečia jų narius ir svečius, norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę, kuri įvyks sekmadienį, gegužės 21d. 12:00v.p.p. pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 11d., 2:00v.p.p. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 76-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas Lietuvių Namuose. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

      Šį savaitgalį, pratęsiant vasario mėnesio Catholic Charities vajų, dalyvausime pasikartojančiame vajuje. Šis vajus nėra speciali rinkliava, o verčiau yra proga visiems katalikams įteikti svarią auką (išmokamą dalimis) Clevelando vyskupijos Catholic Charities organizacijai, kad ji galėtų toliau vykdyti jos misiją padėti „mažiausiems iš mūsų.“

    Visos lėšos, surinktos šį savaitgalį, bus naudojamos aprūpinti žmones būtiniausiais gyvenimo reikalavimais – maistu, drabužiais, vieta nusiprausti – ir taip pat įgalins apmokymo programų tęstinumą ateityje. Visos jūsų padidintos ar naujai pažadėtos aukos šį savaitgalį - ar jos būtų įteiktos bažnyčios suole ar per internetą - www.CatholicCommunity.org/challenge bus padvigubintos iki $100,000. Įteiktas aukas galite nurodyti skirti vienam iš trijų šalpos centrų.

     Kviečiu pamąstyti ir įteikti svarią auką, kuri padės pagerinti gyvenimus 400,000 šiaurės rytų Ohio valstijos žmonių. Melskimės, kad vajus, kuris teikia būtiniausią pagelbą jos reikalingiems visose Clevelando vyskupijos aptarnaujamose aštuoniose apskrityse, būtų sėkmingas.

     Šiaurės rytų Ohio vargšų ir pagelbos reikalingųjų vardu tariu jums ačiū! Kviečiu skaityti dvasią pakeliančius pasakojimus ir platesnę informaciją www.catholiccommunity.org/2017Appeal
   

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

TALKA APTVARKYTI BAŽNYČIOS KIEMĄ

Pavasaris pagaliau atėjo ir, tuo pačiu, laikas aptvarkyti bažnyčios aplinką ir kiemelį. Kviečiame ateiti į talką šeštadienį, gegužės 27d. 9:00v.r. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje. Prašome atsinešti įrankius – grėblius, šluotas, kauptukus ir pan.

GĖLIŲ PARDAVIMAS

Primename visiems, užsakusiems gėles iš Altoriaus Draugijos atsiimti gėlių užsakymus ateinantį šeštadienį, gegužės 20d., nuo 2-5v.p.p. ir po 5:30v.v. Mišių ir taip pat sekmadienį, gegužės 21d. po visų Mišių. Draugija yra užsakius mažą kiekį pridėtinių gėlių; jas bus galima įsigyti aukščiau minėtomis valandomis. Dėkojame visiems, kurie remia šį Altoriaus Draugijos lėšų telkimo darbą.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 29d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves Prisiminimo Dienos šventės apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje, po jų seks 8:45v.r. Mišios bažnyčioje ir, joms užsibaigus, pusryčiai svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti apiegose ir pagerbti karo veteranus. Pusryčiai nemokami, dėka mūsų Katalikų Karo Veteranų skyriaus.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 21 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- gegužės 28 d.

21 d. Švyturys

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Virginija Rubinski
28 d. Ateities Klubas

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman,
Remigijus Belzinskas*
Kęstutis Civinskas,  Aurelija Jucaitienė

Gražina Kampe, Živilė*
Marius Laniauskas,
Frank Lucas

bir. 4 d. Vaiko Vartai į Mokslą
11 d Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Patarnautojai

Amanda Newberry, Audrelė Bielinytė Justas ir Domas Šilgaliai