Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Gegužės 12 - 13 d. 2018 m.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinantis Prisiminimo Dienos savaitgaliui, kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 26-27 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

TALKA APTVARKYTI BAŽNYČIOS KIEMĄ

Pavasaris pagaliau atėjo ir, tuo pačiu, laikas aptvarkyti bažnyčios aplinką ir kiemelį. Kviečiame ateiti į talką šeštadienį, gegužės 26d. pradedant 9:00v.r. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje. Prašome atsinešti daržo įrankius.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 27d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės dienos apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje. Po jų seks Mišios bažnyčioje ir užsibaigus Mišioms, pusryčiai svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

ĮSIRAŠYKITE Į ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJĄ

Mūsų parapijos Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems už paramą. Kiekvienais metais mes globojame Eglutę Artimui Kalėdų metu. Padedame suruošti, patarnauti ir sutvarkyti svetainę blynų pusryčiuose. Kiekvieną vasarą suruošiame gegužinę parapijiečiams ir padengiame jos išlaidas. Taip pat padėjome įsteigti Eucharistijos garbinimą vakare kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, ir toliau jį remiame. Kviečiame tapti aktyviu ar prijaučiančiu Draugijos nariu. Tai galite padaryti užpildę specialų vokelį, kurį rasite gegužės mėnesio aukų vokelių siuntoje. Nario mokesti tik $5 metams; susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinįjį trečiadienį Vilties Namuose. Kviečiame pas mus!

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių darželių komitetas nuoširdžiai kviečia kultūrinių darželių narius, ir svečius norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę kuri įvyks sekmadienį, birželio 3d. 12:00 v.p.p. Beachland pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje.

CATHOLIC CHARITIES

Ateinantį savaitgalį, gegužės 19-20d., dalyvausime svarbiame pridėtiniame Catholic Charities vajuje. Surinktos lėšos padės plėsti programas, kurios kovoja su mūsų šeimas ir draugus apėmusią opiumo narkomanija. 2017m. daugiau negu 1,200 mūsų vyskupijos asmenų yra mirę nuo narkotikų vartojimo. Su jūsų pagelba Catholic Charities galės aptarnauti didesnį skaičių žmonių ir padėti kovojantiems su narkomanija mesti įprotį. Visos aukos įteiktos ateinantį savaitgalį bažnyčioje arba įteiktos internetu: www.CatholicCommunity.org/Challenge bus padvi-gubintos iki $100,000 sumos. Pasimelskite ir pagalvokite kiek jūsų auka gali padėti kitiems ir aukokite dosniai. Kreipkitės į Karen Joyce 216-696-6525, ext. 1910. Dėkojame jums.
                       

   

     Pirmadienį, birželio 4d. diakonas Pecek švęs jo 35m. diakono tarnystės jubiliejų. Per 35 tarnystės metus, savo išmintimi ir gerumu jis yra palietęs daugelio St. Paul parapijos Euclid‘e bei mūsų Šv. Kazimiero parapijos žmonių gyvenimus ir sąžiningai ėjęs teisėjo pareigas vyskupijos Tribunole.

     Sekmadienį, birželio 10d. pagerbsime diakoną Lou 12:00 val. Mišiose; joms užsibaigus bus neoficialus priėmimas klebonijoje. Kviečiame visus švęsti šią svarbią diakono Pecek sukaktį ir padėkoti jam už jo 35 metus tarnystės Bažnyčiai.   
            
                              Dievas jus visus telaimina
! kun. Juozas Bacevičius

SU MOTINOS DIENA

Šį sekmadienį, pagerbdami motinas, švenčiame Motinos Dieną. Šią dieną prisimename maldą, kurios žodžiais motinai suteikiamas palaiminimas jos vaikelio krikšto dieną: „Visagali Viešpatie Dieve, Tu per savo Sūnų, gimusį iš Mergelės Marijos, duodi krikščionėms motinoms džiugią viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palaimink šią Tavo duotu kūdikiu besidžiaugiančią motiną ir suteik jai malonę, kad su visais savo vaikais visuomet Tau dėkotų, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. James Fabec, neseniai mirusį ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai jis amžimnai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PRAŠOME ATEITI Į TALKĄ

Ateinantį šeštadienį, gegužės 19d. Altoriaus Draugija prašo ateiti į talką padėti iškrauti gėles iš sunkvežimio ir jas išrūšiuoti. Darbas prasidės 9:45v.r. Ateikite valandai ar ilgiau, kiek galite. Kuo daugiau rankų, tuo greičiau atliksime darbą. Užsirašykite į savanorystės sąrašą bažnyčios prieangyje.

ATSIIMKITE GĖLES IR AUGALUS

Primename visiems, užsakusiems gėles iš Altoriaus Draugijos, atsiimti augalus ateinantį šeštadienį, gegužės 19d. nuo 2:00 iki 5:00v.p.p. ir po 5:30 Mišių ir taip pat sekmadienį, gegužės 20d. po visų Mišių. Jei nespėjote užsakyti gėlių, bus galima įsigyti kai kurias iš jų aukščiau minėtomis valandomis. Dėkojame visiems už paramą.

REMKIME KATEKEZĖS PROGRAMAS

Šį savaitgalį priimsime aukas paremti Office of Catechetical Services. Šis skyrius rūpinasi vyskupijos parapijose vedamomis katekezės (tikybos pamokų) programomis (PSR), remia visas katekezės programas, įskaitant suaugusių bei tikybos mokytojų ruošimą, ir rūpinasi universitetuose esančiomis Newman Campus tarnystėmis. Prašome naudoti šiam tikslui skirtus vokelius ir dosniai aukoti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gegužės 13 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 20 d.

13 d. Vaitkų šeima

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
20 d. Švyturys

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Arv Valiukas*
Remigijus Belzinskas,
Kristina Sušinskienė
 

Amanda Muliolienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Kęstutis Civinskas

27 d. Parapijos riestainių kavutė
bir. 3 Vaiko Vartai į Mokslą

Patarnautojai

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė Emilė ir Daina Dicevičiūtės