Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28        
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Gegužės 4 - 5  d. 2019 m.

ŠVENTOJI VALANDA

Trečiadienio vakaro Šventoji Eucharistijos Valanda bus gegužės 8d., nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais Švč. Sakramentą.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS (HNS) ŽINIOS

     Šventojo Vardo Draugija (Holy Name Society) dėkoja visiems, kad palaikote jų veiklą. Kiekvieną vasarą Draugija suruošia gegužinę visiems parapijiečiams. Jie paruošia pagrin-dinius maisto patiekalus, ir daugelis svečių prisideda prie vaišių stalo atnešdami gardumynų. Visi smagiai praleidžia vakarą kartu. Šventojo Vardo Draugija taip pat globoja kas mėnesį vykstantį Eucharistijos garbinimo valandą ir dirba telkti lėšų įvairiems parapijoms darbams.

     Šventojo Vardo Draugija visuomet laukia naujų narių. Panau-dokite specialų gegužės mėnesio aukų vokelį ir tapkite aktyviu ar prijaučiančiu draugijos nariu. Metinis nario mokesti tik $5

     Sveikiname Loretta Gudėnienę, laimėjusią balandžio 50/50 loterijos laimikį. Bilietus šio mėnesio loterijai galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios įėjimais. Laimingo bilieto trau-kimas vyks šio mėnesio susirinkimo metu, trečiadienį, gegužės 29d. Atsiminkite – neįmanoma laimėti nenusipirkus bilieto.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinantis Prisiminimo Dienos savaitgaliui, kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 25-26 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

TIKYBOS PAMOKOS

Veiklos metams einant į pabaigą daugelio mintys pradeda suktis apie vasaros malonumus. Šiuo metų laiku aš pradedu galvoti apie ateinančius metus ir ypač apie parapijos vedamas tikybos pamokas. Parapija turi atsakomybę rūpintis, kad jos jaunimas lanko tikybos pamokas ir dalyvauja Bažnyčios gyvenime. Jaunesni vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos sakramentui. Pagal vyskupijos nurodymus, norint jį priimti privaloma išeiti dviejų metų pamokų kursą. Vyresnis jaunimas ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Lankantys katalikišką mokyklą išeina septynių savaičių kursą, o nelankantys katalikiškos mokyklos privalo išeiti dviejų metų pasiruošimo kursą. Šeimos, kurių jaunimas norės priimti Pirmosios Komunijos arba Sutvirtinimo sakramentus, prašomos susisiekti su kun. Bacevičiumi arba Jackie Caruso-Taylor užsiregistruoti tikybos pamokoms.

PAMĄSTYMAS ŠEIMAI

Jėzus pakvietė mokinius ateiti ir pavalgyti pusryčius kartu su Juo. Pusryčiaudamas pajuryje bei valgydamas Paskutiniąją vakarienę, Jėzus mums parodo, jog buvimas kartu prie stalo gali būti daugiau negu tik pasisotinimas. Valgio metu turime progą dalintis malda, dalintis išgyvenimais, vienas kitą suprasti, užjausti ir atleisti. Tikėkimės Jėzaus buvimo kai susėdame prie stalo su šeima

     Tie, kurie keliauja po miestą automobiliu žino, kad balandžio mėnesį prasideda kelių taisymo sezonas. Dažnai juokaujama, jog plačiausia paplitusi vasaros gėlė Clevelande yra oranžinė bačka.

     Atėjus gegužei, netrukus ir Šv. Kazimiero parapijoje, bei jos supančioje aplinkoje, prasidės statybos darbai. Neužilgo pradėsime remontų darbus ties neįgaliųjų įėjimu į bažnyčią, ir priėjimas į kleboniją bus išgriautas ir perstatytas. Tuo pačiu metu norėsime užbaigti pradėtus remontų darbus bažnyčios priekyje. Vasaros metu mokykloje bus atlikti elektros pagerinimo darbai. 

     Didžiausias statybos projektas mūsų apylinkėje irgi prasidės netrukus. Naujas kanalizacijos vamzdynas bus statomas Marcella gatvėje, pradedant nuo Lake Shore Blvd. iki E. 185 gatvės, tada pasukant šiaurėn pagal Pawnee gatvę. Kanalizacijos tunelis bus kasamas ties mūsų Marcella automobilių statymo aikšte. Vykstant darbams, įvažiavimas į mūsų aikštę bei eismas Marcella gatve bus apribotas. Darbams vykstant E. 185 gatvėje bus daug susigrūdimo. Kiti kanalizacijos darbai E. 200 gatvėje taip pat sukels pridėtinę grūstį.

     Pramatant jog gali būti įvairių nepramatytų susitrukdymų, darbai gali užsitęsti gerokai į 2020, ar net į 2021 metus. Prasidėjus šiems darbams, pranešime kuriuo būdu geriausia pasiekti mūsų bažnyčią. Vykstant darbams, prašome turėti kantrybės, nes darbų rezultatas pateisins nepatogumus.       

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Vladą Plečkaitį, neseniai mirusį ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo Karalystės ramybėje.

2020m. MIŠIŲ KNYGA

Šį pirmadienį, gegužės 6d., atveriame 2020m. Mišių intencijų knygą. Mišių prašymai bus priimami jų įdavimo eilės tvarka. Šeimos gali užprašyti ne daugiau dviejų savaitgalio Mišių, kurių tik vienerios gali būti 11:00v.r. Šiokiadienių Mišių skaičius neribotas. Mišias galite užprašyti užėję į parapijos raštinę jos darbo valandomis, arba įteikite prašymo raštelį aukų krepšelyje savaitgalio Mišiose, ar jį atsiųskite paštu. Įprasta auka už Mišias - $10. Auka turi būti įteikta kartu su prašymu. Įrašius Mišių intencijas ir jų datas į knygą, jos nebus keičiamos.

KEISIME MIŠIŲ TVARKARAŠTĮ

Kaip pranešėme jums praėjusį savaitgalį, pradedant pirmąjį Advento sekmadienį (2019m. lapkr.30d./gruodžio 1d.), savaitgalio Mišių tvarka bus sekanti: šeštadienio vakare 5:00v.v. ir sekmadienio ryte 8:30v.r. (angliškai) ir 11:00v.r. (lietuviškai).

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  VELYKOS
gegužės 5 d

KITĄ SEKMADIENĮ
gegužės 12 d

geg.5 Aukštuolių šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Regina Šilgalienė
12 d. Tik kava - Rita Balytė

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Aurelija Jucaitienė

Marius Laniauskas, Amanda M.*
Gražina Kampe,
Aurelija Jucaitienė

19 d. Švyturys
26 d. Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Lukas Milevičius, Amanda Newberry