Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21    

Rugsėjo 27-28 d. 2014 m.

 

    

    Prieš kelias savaites jums rašiau, kad pasamdėme naują parapijos muzikos vadovę, ir kad ji vargonuos per visas Mišias Šv. Kazimiero parapijoje. Laukiu jus supažindinti su ja visų Mišių metu ateinantį savaitgalį.

     Laukdami pasveikinti mūsų naująją muzikos vadovę, atsisveikiname su muzikais, kurie vadovavo liturginei muzikai 5:30 ir 12:00 Mišiose.

     Šį savaitgalį reiškiu nuoširdžią padėką Donatui Nasvyčiui, kuris grojo vargonais 5:30 val. Mišiose pastaruosius 28 metus. Donatas ištikimai skyrė savo laiką ir gabumus ir dirbo savanoriu beveik tris dešimtmečius. Pasigesime jo. Linkime jam viso, kas gera, ir dėkojame jam už jo daugelio metų pasišventusį darbą.

     Taip pat tariame sudiev Tim Lake, paskutinius trejetą metų grojusiam gitara ir vadovavusiam giedojimui 12:00 Mišiose. Jo buvimas praturtino mūsų parapijos muzikos tarnystę ir maldas.

     Tuo pačiu dėkoju visiems ir visoms, kurie nuo rugpiūčio vidurio atėjo į talką ir vadovavo bendram giedojimui 10:00 Mišiose. Visuomet žinojau, kad mūsų parapija turi daug gerų daininkų, ir buvo nepaprastai gera girdėti vadovų ir jūsų visų balsus jungiantis giemėje.

    Angliškose Mišiose toliau naudosime turimus Missalette giesmynus. Nuo ateinančios savaitės lietuviškose Mišiose pradėsime naudoti naujus giesmynus.

     Jei mėgstate giedoti ir galėtumėte padėti pravesti giedojimą Mišiose, susisiekite su manimi. Ieškome parapijiečių, kurie galėtų ateiti į talką, ir jūsų balsas mums labai reikalingas. Pagalvokite, ateikite į talką.

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

 RINKLIAVA KATALIKŲ ŽINIASKLAIDAI

Šį savaitgalį bus rinkliava katalikų žiniasklaidai (Catholic Communications Campaign – CCC). Rinkliavos pinigai remia Gerosios Naujienos skleidimą katalikų visuomenės informavimo priemonėmis (per podcasts, televizijos ir radijos programas, spaudą). Pusė rinkliavos sumos pasilieka mūsų vyskupijos žinioje. Būkite dosnūs – CCC dėka Geroji Naujiena jums visiems patogiai prieinama.

PARAPIJOS ŽINYNAS

      Prašome visus, dalyvavusius žinyno sudaryme, atsiimti jų nemokamą egzempliorių: ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu po visų angliškų Mišių, svetainėje po 10:00 val. Mišių, arba parapijos raštinėje jos darbo valandomis (pirm. - penkt. 10:00-6:00).

PASTORACINĖ TARYBA

     Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į mūsų Parapijos Pastoracinę Tarybą. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 27d. Kiekvienas parapijos narys, 16m. ir vyresnis, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

MIŠIŲ LANKOMUMAS

Kasmet, pirmosiomis dvejomis spalio mėnesio savaitėmis, kiekvienoje mūsų vyskupijos parapijoje vyksta metinė „spalio mėnesio apskaita.“ Jos metu, skaičiuojame kiek žmonių dalyvauja Mišių aukoje, ir tuos skaičius įteikiame vyskupijai. Ten jie yra derinami kartu su registruotų parapijiečių skaičiais, nustatyti kiek mes - kaip Bažnyčia - aktyviai įgyvendiname savąjį tikėjimą. Duomenys padeda spręsti kurios veiklos programos taisytinos, kur skirti kunigus ir diakonus, padeda geriau išrikiuoti veiklos prioritetus ir nulemia individualių parapijų ateitį.
    
Raginame visus parapijiečius dėti ypatingas pastangas per ateinančias dvi savaites ir dalyvauti Mišių aukoje čia, Šv. Kazimiero parapijoje.

ŠVENTOJI VALANDA

Penktadienis, spalio 3d., yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną šio mėnesio Šventoji valanda vyks nuo 8:00 iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

  CLAMBAKE LĖŠŲ TELKIMO
RENGINIO ŽINIOS

Ar nusipirkote loterijos bilietus Didžiajai Rudens Loterijai?

Praeitą savaitę išsiuntėme loterijos bilietus visiems, kurie jų nebuvo atsiėmę. Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba Knygų kambaryje bažnyčios prieangyje.

Vakarienės bilietai jau pardavinėjami

Vištienos clambake ir jautienos piausnio vakarienės bilietai, bei pridėtinių clams bilietai jau pardavinėjami. Juos galite įsigyti po visų savaitgalių Mišių ties bažnyčios įėjimu ir taip pat svetainėje; savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės bilietas $29.95 ir tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena įsigyti bilietus yra sekmadienis, spalio 19d.

Kviečiame ateiti į talką

Užtikrinti clambake renginio pasisekimą, mums reikia talkininkų dėl įvairių darbų ir darbelių. Yra daug būdų padėti ir prisidėti:iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti nuvežti vakaro dalyvius į jų automobilį Jakubs aikštėje. Knygų kambaryje rasite įvairius savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Kviečiame išreikšti paramą parapijai vakaro programos knygelėje, kurioje spausdinsime jūsų sveikinimus bei reklamas. Jūsų patogumui knygelės anketą rasite su šios savaitės biuleteniu. Pridėtines anketas rasite Knygų kambaryje ir parapijos raštinėje.

Mūsų Clambake renginio vakaras sutampa su mūsų parapijos 5 metų gyvavimo sukakties diena. Norime, kad visi jungtųsi kartu atšvęsti šią šventę, ir laukiame jūsų visų atvykstant tą vakarą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 28 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –  spalio 5 d.

28 Neringos tuntas

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
spalio 5 Lituanistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas,
Frank Lucas, Amanda Muliolienė

Kristina Sušinskienė,
Albertas Sušinskas, Živilė Vaitkienė

12 Gudėnų šeima ir draugai
19 Pollock / Klimų šeimos

Patarnautojai

Amanda Newberry, Anika Muliolytė

Emilė Dicevičiūtė, Valentina Slechticova