Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15  
2015 m.                      

Gegužės 21 d. - 22 d. 2016 m.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

     Mūsų parapijos Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems už teikiamą paramą. Kiekvienais metais globojame „Eglutę Artimui“ padėti parapijiečiams, reikalingiems pagalbos. Keturis kartus metuose talkiname parapijos blynų pusryčiuose. Kiekvieną vasarą suruošiame gegužinę parapijiečiams ir padengiame visas jos išlaidas. Taip pat, įvedėme kiekvieno mėnesio antrojo trečiadienio Eucharistijos garbinimą vakare ir jį pastoviai remiame.
     Kviečiame tapti Draugijos aktyviu ar prijaučiančiu nariu; nario mokestis tik
$5 metams. Gegužės mėnesio aukų vokelių siuntoje rasite narystės vokelį. Susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį Vilties namuose. Laukiame jūsų!

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 30d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje, 9:00v.r. Mišios bažnyčioje ir, joms užsibaigus, pusryčiais svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ DRAUGIJA KVIEČIA

Sekmadienį, birželio 5d., 12:00v.p.p. pavilijone prie ežero (East Park Dr. gale) Lietuvių Kultūrinių Darželių Draugijos komitetas kviečia visus Draugijos narius, norinčius tapti nariais bei draugijos rėmėjus į metinę gegužinę.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 19d., 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews Ave. ir Detroit Rd. kampas) minėsime 75-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbsime 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas salėje ir prelengento kalba. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

 PADĖKIME VAIKAMS

Šiais laikais vis daugiau vaikų tampa benamiais. Blessing House yra namai, kuriuose Clevelando ir jos apylinkių nelaimės ištikti vaikai, randa saugų prieglobstį iki kol gali grįžti į savuosius namus. Notre Dame vienuolės kviečia nevedusias moteris nuo 18-35 metų amžiaus savanoriauti Blessing House š.m. birželio 26-liepos 1 dienomis. Dėl informacijos kreipkitės į Sr. M.Kelly Rush, SND 440-241-3124 arba krush@ndec.org Taip pat galite registruotis internetu: www.sndchardon.org

 EUCHARISTINIS PALAIMINIMAS UŽ GYVYBĘ

Sekmadienį, birželio 5d. Our Lady of Peace bažnyčioje (12601 Shaker Blvd.) bus metinė procesija ir eucharistinis palaiminimas už gyvybę. Apeigos prasidės 2:00v.p.p. bažnyčioje: kun. Dave Baugh ves dalyvius procesijoje į abortų kliniką ant Shaker Blvd., ten bus sukalbėtos maldos, po to procesija sugrįš į bažnyčią eucharistiniam palaiminimui. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į John Noall 216-245-9744.

   
        Šį savaitgalį dalyvausime pridėtiniame Catholic Charities vajuje Rose-Mary namams ir prašysime duoti papildomą auką. Vajaus pinigai yra gailestingumo išraiška, kuri pakeis  mūsų brolių ir seserų Kristuje gyvenimus – ypač vaikų ir jaunų suaugusių su negalėms, gyvenančių Rose-Mary namuose – į gera. Visos naujos, padidintos, ar pridėtinės aukos (įteiktos bažnyčioje išdalintuose vokeliuose šį savaitgalį) ar suaukotos per internetą:
www.CatholicCommunity.org/challenge iki $100,000 bus padvigubintos. Visos šį savaitgalį sukauptos aukos bus investuojamos Rose-Mary Home for Our Future Project ir padės gerinti vaikų ir jaunų suaugusių su negalėmis gyvenimams.

       Jėzaus meilė globoja Catholic Charities organizacijos darbus ir, jūsų aukų padedama, ji teikia pagalbą žmonėms, kurie alksta, gyvena skurde, kenčia smurtą, ar turi negalias. Esame pašaukti įgyvendinti Jėzaus Kristaus mokymus dėkinga širdimi, ir su gailestingumu ir meile. Kaip jūs atsiliepsite į Jėzaus kvietimą?

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius


KATALIKŲ KARO VETERANAI

Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas gegužės 21-22 savaitgalį prieš ir po visų Mišių. Raudonoji aguona yra simbolis karių pralieto kraujo, ir primena jų pasiaukojimą mūsų dėliai. Jūsų aukos įgalina skyriaus narių darbą padedant ligoniams ir suluošintams veteranams.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, gegužės 22d. po visų Mišių, nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Suaugusiems - $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Bilietus įsigykite bažnyčios prieangyje po savaitgalio Mišių, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje.

SVEIKINAME

Šį savaitgalį vyskupas Lennon įšventino penkis vyrus kunigais tarnauti mūsų vyskupijoje. Sveikiname kun. Andrew Hoover, kun. Kevin Klonowski, kun. James Kulway, kun. John Mulhollan ir kun. Patrick Schultz. Dievas juos tegloboja jiems pradedant viso gyvenimo tarnystę mūsų vyskupijos žmonėms.

GĖLĖS MARIJAI

Gegužės mėnuo – Marijos mėnuo, kuomet pagal tradiciją dedame ypatingas pastangas pagerbti Mariją maldomis ir gėlėmis. Kviečiame atnešti gėles (puokštes, sudėtas jūsų vazose, arba gyvas gėles vazonuose) ir padėti jas ant Marijos altoriaus. Altoriaus Draugijos narės jas prižiūrės ir palaikys jūsų vazas (pažymėkite jas savo pavarde) iki jums sugrąžinant. Pagerbkime Mariją gegužės mėnesį maldomis, gėlėmis ir uždegant žvakę.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 22 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 29 d.
22 d Blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Virginija Rubinski
29 d. pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Maria Hoffman, Kristina Sušinskienė

Amanda Muliolienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas, Kęstutis Civinskas

bir. 5 d Vaiko Vartai į Mokslą
12 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos Patarnautojai Domas Šilgalis, Kristoforas Čiurlionis Anika Muliolytė, Daina Dicevičiūtė