Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m.                      
2016 m.                      

Gegužės 27 - 28 d. 2017 m.

MATO 8:20 TARNYSTĖ

Mato 8:20 tarnystė, globojama vyskupijos Šventojo Vardo Draugijų, aprūpina Clevelando benamius šiltu maistu ir draubužiais kiekvieno mėnesio pirmąjį ir trečiąjį penktadienį. Šiuo metu jiema labai trūksta vyriškų kojinių ir apatinių drabužių. Mūsų parapijos Šv. Vardo Dr-ija rinks pinigus šiam tikslui nuo dabar iki birželio 4d. Aukas įdėkite į voką, juos pažymint „Mt 8:20“ ir įmeskite į aukų krepšelį. Jas taip pat galite atnešti į kleboniją arba įteikti bet kuriam draugijos nariui.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 11d., 2:00v.p.p. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 76-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas Lietuvių Namuose. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

FESTivalis

Švęsdami Prisiminimo Dienos šventę ir žengdami į vasaros metą, jungkimės su tūkstančiais tikinčiųjų ir dalyvaukime FESTivalyje – tikėjimo bei pasilinksminimų dienoje, tinkančią visai šeimai. Pažymėkite kalendoriuose sekmadienį, rugpiūčio 6d., ir atvykite į Wickliffe praleisti dieną su šeima, ir visa tai NEMOKAMAI. Girdėsite geriausius krikščioniškos muzikos atlikėjus: Laura Story, Matt Maher, Crowder ir For King and For Country. Bus užsiėmimų ir žaidimų vaikams bei įvairių parodų pasidomėjimui. Visą informaciją rasite: www.theFest.us  Ši diena bus kulminacinis vasaros taškas. Laukiame visų FESTivalyje. Ypatingą padėką reiškiame Marc’s, Sherwood Foods, PNC Bank, Notre Dame College ir Advance Ohio – jų dosnumo dėka FESTivalis nemokamas ir prieinamas visiems.

PRAŠYMAS IŠ ROMOS

     2018 metų spalio mėnesį pasaulio katalikai vyskupai rinksis kartu 15-tame Generaliniame Vyskupų Sinodo Susirinkime. Šio susirinkimo tema yra „Jaunimas, Tikėjimas ir Pašaukimų atpažinimas.“ Ruošiantis šiam svarbiam sinodui, popiežiui Pranciškui rūpi surinkti žinių ir pasisakymų iš tikinčiųjų. Todėl, Clevelando vyskupija yra išleidus apklausą, kuria norima surinkti žinias apie ir iš vyskupijos jaunimo. Apklausos duomenys bus įtraukti į dokumentus, kurie bus aptarti prieš sinodui prasidedant, ir taps jų dalimi.

     Apklausą rasite mūsų vyskupijos tinklapio pagrindiniame puslapyje: www.dioceseofcleveland.org  Kviečiame ir raginame visus išpildyti šią trumpą apklausą. JAV-bių vyskupai meldžiasi, kad šios apklausos rezultatai jiems padėtų geriau suprasti jaunimo mąstymą ir būseną Bažnyčioje ir mūsų krašte – jų svajones, baimes ir sunkumus – ir kad tuomet sinodas, remdamasis turimomis įžvalgomis, suteiktų jaunimui paramos ir geriau jam tarnautų gyvenimo kelionėj.

     Viena gražiausių vietų mūsų krašto sostinės apylinkėse yra Arlington tautinės kapinės, esančios vos už Washington, DC ribų, Arlington, Virginia. Kapinės ypatingai kruopščiai prižiūrimos; eilių eilės kapų mirusiųjų vyrų ir moterų, tarnavusių ginkluotųjų pajėgų daliniuose, bei krašto vadų kapai papuošti kryžiais ir Dovydo žvaigždėmis. Garbingiausioje vietoje stove Nežinomų kareivių kapas ir paminklas. Ten Trečiojo pėstininkų pulko E kuopa – “The Old Guard” – nuolat budi, sergėdami ir pagerbdami kareivius, “kurių vardai vien tik Dievui žinomi.” Kapinės ir jame esantis paminklas yra akivaizdūs simboliai pagarbos, kurią išreiškiame tiems, kurie atidavė savo gyvybes tarnaudami mūsų kraštui.

    Pirmadienį, švęsdami valstybinę Prisiminimo Dienos šventę, visi esame kviečiami pagerbti kare žuvusius karius - tuos, kurie paaukojo savo gyvybes gindami mūsų kraštą ir kovodami dėl laisvės pasaulyje. Mums, katalikams, labiausia dera juos pagerbti meldžiantis, ypač Prisiminimo Dieną.

     Nuo jo įsisteigimo 1946 metais, mūsų katalikų karo veteranų 613 skyrius kasmet suteikia gražią progą susirinkti kartu ir pagerbti karo lauke žuvusius. Šį pirmadienį, 8:30v.r., jie vadovaus vėliavų pakėlimo ceremonijai. Po jos seks Mišios ir, joms užsibaigus, bus pusryčiai svetainėje. Jie kviečia visus parapijiečius jungtis kartu su jais ir prisiminti ir pagerbti visus veteranus, kurie mirė tarnaudami mūsų kraštui, bei jų kuopos mirusius narius.

     Priklausau 613 kuopai nuo 1980 metų ir kiekvienais metais pravedu jos Prisiminimo Dienos apeigas. Kviečiu jus visus jungtis kartu su manimi maldoje ir prisiminti, kad toji laisvė, kuria džiaugiamės šiame krašte, buvo iškovota daugelio aukų kaina. Melskimės už tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, kad mes visi galėtume gyventi laisvėje.
   

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Mary Brezar, Wildtraut Solomayer ir Petronelę Karosienę, neseniai mirusius ir palaidotus iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

KATALIKŲ KARO VETERANŲ AGUONOS

Prisiminimo Dienos (Memorial Day) savaitgalį mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins aguonas. Aguonų dalinimo aukos padeda skyriui toliau šelpti veteranus ir jų šeimas. Aguonos bus dalinamos gegužės 27-28 savaitgalį. Būkite dosnūs ir padėkite veteranams jų labdaringuose darbuose.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 28 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 4 d.

28 d. Ateities Klubas

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Peteris Kampe
bir. 4 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Marius Laniauskas,
Frank Lucas

Amanda Muliolienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

11 d Vaiko Vartai į Mokslą
18 D. Auksiniai žiedai

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Emilė ir Daina Dicevičiūtės