Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13    
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Gegužės 19 - 20 d. 2018 m.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Ateinantis pirmadienis, gegužės 27d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės dienos apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje. Po jų seks Mišios bažnyčioje ir užsibaigus Mišioms, pusryčiai svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinantis Prisiminimo Dienos savaitgaliui, kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 26-27 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

SVEIKINAME NAUJAI ĮŠVENTINTUS KUNIGUS

Šį šeštadienį, gegužės 19d., vyskupas Perez įšventino tris vyrus kunigais tarnauti mūsų vyskupijoje. Sveikiname kun. Matthew Cortnik, kun. Michael Feldtz ir kun. Richard Samid. Tegloboja juos Dievas, jiems pradedant viso gyvenimo tarnystę Clevelando Bažnyčiai.

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, BAŽNYČIOS MOTINA

Popiežius Pranciškus pridėjo naują liturginę šventę į Romos Katalikų švenčių kalendorių. Ji yra “Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina” ir bus švenčiama kiekvienais metais pirmadienį po Sekminių. Šįmet ši šventė išpuola pirmadienį, gegužės 21d. Šį šventė viršija gale Sekminių Mišių nurodytą pamaldų taisyklę, siūlančią atnašauti apžadines Mišias į Šventąją Dvasią pirmadienį po Sekminių. Tos dienos Mišių skaitiniai yra šventiniai, ne laisvai parenkami.

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi apsaugoti vaikus ir kelti visuomenės supratimą apie vaikų prievartavimą. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite Diocesan Response Office telefonu 216-334-2999 arba e-paštu: response_services@dioceseofcleveland.org Apie netinkamą elgesį taip pat tučtuojau praneškite vietiniam policijos skyriui.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių darželių komitetas nuoširdžiai kviečia kultūrinių darželių narius, ir svečius norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę kuri įvyks sekmadienį, birželio 3d. 12:00 v.p.p. Beachland pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje.

     Šį savaitgalį dalyvaujame svarbiame pridėtiniame Catholic Charities vajuje. Tai nėra speciali rinkliava, o verčiau proga visiems katalikams padėti pakeisti asmenų bei bendruomenių gyvenimus į gera dalinantis Dievo duotomis dovanomis su kitais.

     Surinktos lėšos padės plėsti programas, kurios kovoja su mūsų šeimas ir draugus apėmusią opiumo narkomanija. 2017m. daugiau negu 1,200 mūsų vyskupijos asmenų yra mirę nuo narkotikų vartojimo. Su jūsų pagelba Catholic Charities galės aptarnauti didesnį skaičių žmonių ir padėti kovojantiems su narkomanija mesti tą įprotį.

     Visos aukos, įteiktos šį savaitgalį bažnyčioje arba įteiktos internetu: www.CatholicCommunity.org/Challenge bus padvigubintos iki $100,000 sumos. Pasimelskite ir pagalvokite kiek jūsų auka gali padėti kitiems ir aukokite kiek jums įmanoma dosniai. Dėkojame jums.
       
                              Dievas jus visus telaimina
! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. kun. John Wright ir a.a. Emily Bossard, neseniai mirusią ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai jie abu amžimnai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

ATSIIMKITE GĖLES IR AUGALUS

Primename visiems, užsakusiems gėles iš Altoriaus Draugijos, atsiimti augalus šį savaitgalį, gegužės 19d. nuo 2:00 iki 5:00v.p.p. ir po 5:30 Mišių ir taip pat sekmadienį, gegužės 20d. po visų Mišių. Jei nespėjote užsakyti gėlių, bus galima įsigyti kai kurias iš jų aukščiau minėtomis valandomis. Dėkojame visiems už paramą.

TALKA APTVARKYTI BAŽNYČIOS KIEMĄ

Pavasaris pagaliau atėjo ir, tuo pačiu, laikas aptvarkyti bažnyčios aplinką ir kiemelį. Kviečiame ateiti į talką šeštadienį, gegužės 26d. pradedant 9:00v.r. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje. Prašome atsinešti daržo įrankius.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gegužės 20 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gegužės 27 d.

20 d. Švyturys

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Virginija Rubinski
27 d. Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Kęstutis Civinskas

Gražina Kampe, Kęstutis Civinskas*
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

bir. 3 Vaiko Vartai į Mokslą
10 Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė