Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Gegužės 11 - 12  d. 2019 m.

REMKIME KATEKEZĖS PROGRAMAS

Šį savaitgalį priimsime aukas paremti Office of Catechetical Services. Šis skyrius rūpinasi vyskupijos parapijose vedamomis katekezės (tikybos pamokų) programomis (PSR), remia visas katekezės programas, įskaitant suaugusių bei tikybos mokytojų ruošimą, ir rūpinasi universitetuose esančiomis Newman Campus tarnystėmis. Prašome naudoti šiam tikslui skirtus vokelius ir dosniai aukoti.

ATSIIMKITE GĖLES IR AUGALUS
ATEINANTĮ SAVAITGALĮ

Primename visiems, užsakusiems gėles ir daržovių augalus iš Altoriaus Draugijos juos atsiimti ateinantį šeštadienį, gegužės 18d., nuo 2:00 iki 5:00v.p.p. ir po 5:30 Mišių ir/ar sekmadienį, gegužės 19d. po visų Mišių.
   
Taip pat kviečiame ateiti į talką gegužės 18d. šeštadienio rytą (pradedant nuo 9:30v.r.) padėti sunešti augalus ir juos išskirstyti. Atvykite visam laikui ar tik valandai ar dviem. Jei galite padėti, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje.
     Jei užmiršote užsakyti gėles, bus galima įsigyti kai kurias iš jų aukščiau minėtomis valandomis. Dėkojame visiems už paramą.

CATHOLIC CHARITIES

     Ateinantį savaitgalį pravesime svarbų paskesnį, parapijose vykdomą Catholic Charities vajų. Lėšos, surinktos tuo metu, bus skiriamos neįgaliųjų stovyklavimo programoms ir jose vedamiems užsiėmimams, stipendijoms dalyvauti stovykloje, bei remontams stovyklos nameliams, kad juos pritaikyti neįgaliesiems. Jums padedant, Catholic Charities galės aptarnauti didesnį skaičių stovyklautojų ir pagerinti jų laiką praleistą Camp Chrostopher stovykloje.
     Kaip ir praėjusiais metais, visos jūsų naujai duotos ar padidintos aukos, įteiktos bažnyčios suole ateinantį savaitgalį ar per internetą (www.CatholicCommunity.org/Camp) bus padvigubintos iki $100,000 sumos. Tikimės, kad suprasite kiek stovyklavimas gali padėti neįgaliųjų savijautai. Pamąstykite maldoje kaip jūsų auka gali padėti tiems, kurie stovyklauja Camp Christopher, ir įteikite kiek jums įmanoma dosnią auką. Informaciją suteiks Karen Joyce: 216-696-6525 x1910. Dėkojame jums visiems.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinasi Prisiminimo Dienos savaitgalis. Kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 25-26 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

       Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra žinomas kaip Gerojo Ganytojo sekmadienis. Tą dieną meldžiamės, kad būtų daugiau pašaukimų. Seniausias Jėzaus atvaizdas, rastas iš ankstyvųjų Bažnyčios laikų, yra Jėzaus, Gerojo Ganytojo, atvaizdas – ganytojas, nešantis paklydusią avelę ant pečių. Kažkada seniai mačiau Jėzaus, Gerojo Ganytojo, iš medžio drožtą skulptūrą. Joje Jėzus maloniai šypsojosi ir Gerojo Ganytojo veidas švytėjo ryškiu ir akivaizdžiu džiaugsmu.
     Jėzus kalba apie save naudodamas Gerojo Ganytojo įvaizdį ir pastebėdamas kuo Ganytojas skiriasi nuo samdinio. Ganytojas guldo gyvybę už savasias avis; samdinys save gelbėja ir pabėga kilus pavojui.
     Jėzus naudoja tą patį ganytojo įvaizdį paskirdamas Šv. Petrą vadovauti Bažnyčiai. Nuo pat krikščionybės pirmųjų dienų Ganytojo įvaizdis buvo naudojamas apibudinti ir mūsų Išganytoją ir dvasininkijos narius. Tai matome ir šiandien. Popiežių vadiname Visuotinės Bažnyčios Ganytoju, vyskupai vadinami ganytojais, ir vyskupo lazda yra ganytojo lazdos formos. Parapijos vadovai vadinami “pastoriais,“ žodžiu, primenančiu senovės ganytoją.
     Todėl šiandien dera skirti laiko melstis, kad būtų pašaukimų į dvasininkijos luomą - vienuoliškąjį ir pasaulietiškąjį. Viešpats yra pašaukęs kiekvieną vyskupą, kunigą ir diakoną tarnauti Bažnyčiai specifiniu būdu.Dvasininkijos nariai bei tikintieji yra pašaukti remti dvasininkiją malda ir melstis, kad kuo daugiau žmonių atsilieptų į Viešpaties kvietimą tarnauti kaip dvasininkai.
     Melskimės visi, kad pašaukimų skaičius didėtų, remkime kunigus, vyskupus ir diakonus jų darbuose, ir padrąsinkime seminaristus tęsti jų kelionę atsiliepiant į pašaukimą tarnauti pašvęstajame gyvenime.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

SU MOTINOS DIENA

Šį sekmadienį, pagerbdami motinas, švenčiame Motinos Dieną. Šią dieną prisimename maldą, kurios žodžiais motinai suteikiamas palaiminimas jos vaikelio krikšto dieną: „Visagali Viešpatie Dieve, Tu per savo Sūnų, gimusį iš Mergelės Marijos, duodi krikščionėms motinoms džiugią viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palaimink šią Tavo duotu kūdikiu besidžiaugiančią motiną ir suteik jai malonę, kad su visais savo vaikais visuomet Tau dėkotų, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 27d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės dienos apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje. Po jų seks Mišios bažnyčioje; joms užsibaigus Lietuvių Namuose visi rinksis pusryčiams. Visi kviečiami dalyvauti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
gegužės 12 d

KITĄ SEKMADIENĮ
gegužės 19 d

12 d. Tik kava - Rita Balytė

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
19 d. Švyturys

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Amanda M.*
Gražina Kampe,
Aurelija Jucaitienė

Dan Margevičius, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Amanda Muliolienė

26 d. Parapijos riestainių kavutė
bir.2 Vaiko Vartai į Mokslą

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Amanda Newberry