Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28  

Spalio 4-5 d. 2014 m.

 

    

     2013m. spalio 8d. popiežius Pranciškus pranešė, kad 2014m. spalį jis šaukia Nepaprastąjį Generalinį Vyskupų Sinodo Susirinkimą, kurio metu bus aptariami įvairūs reikalai, liečiantys šeimas ir evangelizaciją. Tolimesniuose pranešimuose buvo paaiškinta, kad įvykus Nepaprastajam Generaliniam Susirinkimui, 2015m. spalį bus šaukiamas Eilinis Generalinis Vyskupų Sinodo Susirinkimas, kuriame vėl bus gvildenamos tos pačios temos.

     Šio susirinkimo tema yra „šeimų pastoraciniai iššūkiai evangelizacijos kontekste.“ Šventasis Tėvas prašo tikinčiuosius melstis už susirinkusius vyskupus, jiems nagrinėjant iššūkius, liečiančius šių dienų šeimas. Popiežiaus malda įdėta kartu su šios savaitės biuleteniu.

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ ŠVENTĖS

Šeštadienis, lapkričio 1d., yra Visų Šventųjų šventė. Kadangi šventė išpuola šeštadienį, šiais metais Visų Šventųjų šventė nelaikoma privaloma švente. Sekmadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės – diena, kuomet prisimename mūsų mirusius mylimuosius. Šio savaitgalio Mišios bus Vėlinių Mišios.
          Šiais metais nebus vakare vykstančių Vėlinių apeigų. Jūsų lapkričio mėnesio aukų vokelio siuntoje rasite Vėlinių dienos vokelį. Įrašykite mirusiųjų vardus vokelyje; juos prisiminsime ištisą lapkritį, visose to mėnesio Mišiose ir maldose. Vokelius sugrąžinkite iki lapkričio 2 d.

VYSKUPIJOS PERŽIŪROS (REVIEW) KOMISIJA

     Clevelando vyskupijos peržiūros komisijai reikalingi du nauji nariai: vienas, turintis patyrimo nusikaltimų tyrinėjime ir kitas, vaikystėje patyręs lytinius tvirkinamuosius veiksmus ir gavęs profesionalios pagelbos susitaikyti su padaryta žala. Komisijos nariai pataria Clevelando vyskupui kaip apsaugoti vaikus nuo lytinio prievartavimo ir tiria dvasininkams mestus kaltinimus dėl nepilnamečių tvirkinimo.
     Jei nuoširdžiai domitės jaunuomenės gerove, jei sugebate mąstyti savarankiškai ir niekieno neraginami patys imatės iniciatyvos, ir galite skirti nemažą skaičių valandų darbui, pagalvokite apie darbą komisijoje. Komisijos nariai yra įvairių profesijų žmonės, pilnutinėje bendrystėje su katalikų bažnyčia. Tarnystės trukmė – penkeri metai.
    Kandidatų anketa randasi: http://www.-dioceseofcleveland. org/download/child_protection/Review_Board_Application_Guidance_ RevSept2014.pdf  Vyskupijos nuostatai dėl lytinio prievartavimo atvejų (atnaujinti 2007m.) randasi: http://bit.ly/JlyGTh.  Kandidatų anketas įteikite iki š.m. gruodžio 1d. Parinkti kandidatai bus kviečiami į interviu. Su klausimais kreipkitės į komisijos pirmininkę, Patricia Ritzert: 330-472-2158.

FOTOGRAFIJŲ ARCHYVAS

Mūsų parapijos fotografijų archyvas laikomas Flickr interneto svetainėje. Visuomet laukiame įkelti jūsų darytas nuotraukas iš parapijos veiklos. Jei turite nuotraukų, ypač iš Sutvirtinimo sakramento apeigų, siųskite jas e-paštu Danutei Belzinskienei: crhoh@att.net

DVASININKIJOS KONFERENCIJA

Visuotinis mūsų vyskupijos kunigų susirinkimas šaukiamas kas du metus. Susirinkimas vyksta šią savaitę, nuo antradienio popietės iki penktadienio popietės. Dėl vykstančio susirinkimo pranešame apie sekančius pasikeitimus: 
 v  spalio mėnesio Pastoracinės Tarybos posėdis vyks pirmadienį. spalio 6d., 7:30v.v. klebonijos konferencijų kambaryje
 v  nebus trečiadienio vakare vykstančio Eucharistijos garbinimo
    v  nebus ketvirtadienio Mišios Lietuvių Centre
    v  nebus rytinių Mišių mūsų parapijoje trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį. Kun Bacevičius aukos Mišias tų dienų užprašytomis intencijomis susirinkimo vietoje.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į mūsų Parapijos Pastoracinę Tarybą. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 27d. Kiekvienas parapijos narys, 16m. ir vyresnis, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

  CLAMBAKE LĖŠŲ TELKIMO
RENGINIO ŽINIOS

Ar nusipirkote loterijos bilietus Didžiajai Rudens Loterijai?

Praeitą savaitę išsiuntėme loterijos bilietus visiems, kurie jų nebuvo atsiėmę. Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba Knygų kambaryje bažnyčios prieangyje.

Vakarienės bilietai jau pardavinėjami

Vištienos clambake ir jautienos piausnio vakarienės bilietai, bei pridėtinių clams bilietai jau pardavinėjami. Juos galite įsigyti po visų savaitgalių Mišių ties bažnyčios įėjimu ir taip pat svetainėje; savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės bilietas $29.95 ir tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena įsigyti bilietus yra sekmadienis, spalio 19d.

Kviečiame ateiti į talką

Užtikrinti clambake renginio pasisekimą, mums reikia talkininkų dėl įvairių darbų ir darbelių. Yra daug būdų padėti ir prisidėti:iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti nuvežti vakaro dalyvius į jų automobilį Jakubs aikštėje. Knygų kambaryje rasite įvairius savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Kviečiame išreikšti paramą parapijai vakaro programos knygelėje, kurioje spausdinsime jūsų sveikinimus bei reklamas. Jūsų patogumui knygelės anketą rasite su šios savaitės biuleteniu. Pridėtines anketas rasite Knygų kambaryje ir parapijos raštinėje.

Mūsų Clambake renginio vakaras sutampa su mūsų parapijos 5 metų gyvavimo sukakties diena. Norime, kad visi jungtųsi kartu atšvęsti šią šventę, ir laukiame jūsų visų atvykstant tą vakarą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – SPALIO 5 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
SPALIO 12 d. 

spalio 5 Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
12 Gudėnų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė,
Albertas Sušinskas, Živilė Vaitkienė

Kęstutis Civinskas
Rauda Gelažienė, Živilė Vaitkienė

19 Pollock / Klimų šeimos
26 Židinys

Patarnautojai

Emilė Dicevičiūtė, Valentina Slechticova

Elzė Tarasevičiūtė, Tauras Vucianis