Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m.                      

Gegužės 28 d. - 29 d. 2016 m.

EUCHARISTIJOS ŠVENTOJI VALANDA

Šios savaitės penktadienis, birželio 3d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Kviečiame dalyvauti šio mėnesio Šventoje Valandoje šį penktadienį, pradedant po 7:30v.r. Mišių ir iki 9:00v.r.

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame vyr. skaučių Židiniui už jų $1,000 auką automobilių aikštės atnaujinimo fondui. Aktyviai dirbame įvykdyti šį projektą ir tikimės jį užbaigti iki galo vasaros.

DAR DĖKOJAME

Dėkojame mūsų savanoriams, kurie dirbo suruošti blynų pusryčius praėjusį sekmadienį, ir juose atsilankusiems 108 asmenims. Užmokėjus išlaidas, parapijai atiteks apie $564.00.

 MIŠIŲ UŽPRAŠYMAI

Šių metų Mišių užprašymo knygoje yra likę apie dešimt laisvų datų. Ateinantį pirmadienį, birželio 6d., pradėsime priimti Mišių užsakymo prašymus 2017 metams. Šeimos gali užprašyti ne daugiau dviejų savaitgalio Mišių per metus. Organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie nori užsakyti Mišias ypatingą datą, raginami nedelsiant jas užsakyti. Mišias galite užprašyti asmeniškai raštinėje, įduoti prašymo raštelį aukų krepšelyje, arba jį atsiųsti paštu. Prašome įteikti auką už Mišias kartu su prašymu. Įprasta auka $10.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ DRAUGIJA KVIEČIA

Sekmadienį, birželio 5d., 12:00v.p.p. pavilijone prie ežero (East Park Dr. gale) Lietuvių Kultūrinių Darželių Draugijos komitetas kviečia visus Draugijos narius, norinčius tapti nariais bei draugijos rėmėjus į metinę gegužinę.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 19d., 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews Ave. ir Detroit Rd. kampas) minėsime 75-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbsime 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas salėje ir prelengento kalba. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

    Viena gražiausių vietų mūsų krašto sostinės apylinkėse yra Arlington tautinės kapinės, esančios vos už Washington, DC ribų, Arlington, Virginia. Kapinės ypatingai kruopščiai prižiūrimos; eilių eilės kapų mirusiųjų vyrų ir moterų, tarnavusių ginkluotųjų pajėgų daliniuose, bei krašto vadų kapai papuošti kryžiais ir Dovydo žvaigždėmis. Garbingiausioje vietoje stove Nežinomų kareivių kapas ir paminklas. Ten Trečiojo pėstininkų pulko E kuopa – “The Old Guard” – nuolat budi, sergėdami ir pagerbdami kareivius, “kurių vardai vien tik Dievui žinomi.” Kapinės ir jame esantis paminklas yra akivaizdūs simboliai pagarbos, kurią išreiškiame tiems, kurie atidavė savo gyvybes tarnaudami mūsų kraštui.

    Pirmadienį, švęsdami valstybinę Prisiminimo Dienos šventę, visi esame kviečiami pagerbti kare žuvusius karius - tuos, kurie paaukojo savo gyvybes gindami mūsų kraštą ir kovodami dėl laisvės pasaulyje. Mums, katalikams, labiausia dera juos pagerbti meldžiantis, ypač Prisiminimo Dieną.

     Nuo jo įsisteigimo 1946 metais, mūsų katalikų karo veteranų 613 skyrius kasmet suteikia gražią progą susirinkti kartu ir pagerbti karo lauke žuvusius. Šį pirmadienį, 8:30v.r., jie vadovaus vėliavų pakėlimo ceremonijai. Po jos seks Mišios ir, joms užsibaigus, bus pusryčiai svetainėje. Jie kviečia visus parapijiečius jungtis kartu su jais ir prisiminti ir pagerbti visus veteranus, kurie mirė tarnaudami mūsų kraštui bei jų kuopos mirusius narius.

     Priklausau 613 kuopai nuo 1980 metų ir kiekvienais metais pravedu jos Prisiminimo Dienos apeigas. Kviečiu jus visus jungtis kartu su manimi maldoje ir prisiminti, kad toji laisvė, kuria džiaugiamės šiame krašte, buvo iškovota daugelio aukų kaina. Melskimės už tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, kad mes visi galėtume gyventi laisvėje.
 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius


PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 30d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje, 9:00v.r. Mišios bažnyčioje ir, joms užsibaigus, pusryčiais svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 29 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 5 d.
29 d. pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Saulė Narbutaitienė
bir. 5 d Vaiko Vartai į Mokslą

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas, Kęstutis Civinskas

Amanda Muliolienė, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

12 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos
19 d. Auksiniai Žiedai Patarnautojai Anika Muliolytė, Daina Dicevičiūtė Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė