Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28                    
2016 m.                      

Birželio 3 - 4 d. 2017 m.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Frank Zalar, neseniai mirusį ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PRAŠYMAS IŠ ROMOS

     2018 metų spalio mėnesį pasaulio katalikai vyskupai rinksis kartu 15-tame Generaliniame Vyskupų Sinodo Susirinkime. Šio susirinkimo tema yra „Jaunimas, Tikėjimas ir Pašaukimų atpažinimas.“ Ruošiantis šiam svarbiam sinodui, popiežiui Pranciškui rūpi surinkti žinių ir pasisakymų iš tikinčiųjų. Todėl, Clevelando vyskupija yra išleidus apklausą, kuria norima surinkti žinias apie ir iš vyskupijos jaunimo. Apklausos duomenys bus įtraukti į dokumentus, kurie bus aptarti prieš sinodui prasidedant, ir taps jų dalimi.

     Apklausą rasite mūsų vyskupijos tinklapio pagrindiniame puslapyje: www.dioceseofcleveland.org  Kviečiame ir raginame visus išpildyti šią trumpą apklausą. JAV-bių vyskupai meldžiasi, kad šios apklausos rezultatai jiems padėtų geriau suprasti jaunimo mąstymą ir būseną Bažnyčioje ir mūsų krašte – jų svajones, baimes ir sunkumus – ir kad tuomet sinodas, remdamasis turimomis įžvalgomis, suteiktų jaunimui paramos ir geriau jam tarnautų gyvenimo kelionėj.

JAUNI PROFESIONALAI KATALIKAI

Jaunų katalikų profesionalų (Young Catholic Professionals –YCP) misija yra raginti jaunus suaugusius, dirbančius įvairiose profesijose, „Dirbti liudijant Kristų.“ YCP yra nacionalinė organizacija, jos nariai yra nuo 20 iki 40 metų, vedę ir pavieniai, užsiangažavę siekti aukštų tikslų asmeniškame ir profesiniame gyvenime, ir tai daryti gilindamiesi jų katalikų tikėjime. Jie kviečia ir ne katalikus profesionalus, besidominčius katalikų tikėjimu. YCP Clevelando skyrius kviečia jaunus profesionalus dalyvauti prelegentų kalbų serijoje šią vasarą, kurios metu patyrę profesionalai pasakos kaip jie yra įpynę katalikų tikėjimą jų profesinėje veikloje.

Antradienį, birželio 13d., 6:00-8:30v.v.
Lake County Captains Stadium 35300 Vine Street, Willowick, 44095. Kalbės Peter Carfagna (Lake County Captains).
Antradienį, birželio 27d., 5:30-7:30v.v.
Masthead Brewery, 1261 Superior Ave., Cleveland, 44114.
Antradienį, liepos 11d., 6:30-8:30v.v.
Holy Rosary Parish, 1201 Mayfield Road, Cleveland, 44106. Kalbės Rich Costelly (Steris).

    Dėl informacijos apie YCP Cleveland žiūrėkite jų tinklapį: www.ycpcleveland.org arba rašykite: info@ycpcleveland.org

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 11d., 2:00v.p.p. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 76-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas Lietuvių Namuose. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

     Žengdami į birželio mėnesį žinome, jog vasara artėja. Kiekviena vasara būna kupina renginių, kurie dažnai atitraukia daugelį mūsų nuo dalyvavimo Mišiose parapijoje sekmadieniais. Atostogų kelionės, Kanados Lietuvių Dienos Ottawa, bei savaitgalio užsiėmimai gal sutrukdys jūsų buvimą Šv. Kazimiero parapijoje ištisomis savaitėmis. Linkiu visiems saugios ir poilsingos vasaros. Tuo pačiu, primenu visiems dalyvauti Mišių aukoje kiekvieną sekmadienį ir privalomos šventės dieną. O jei nebūsite mūsų parapijoje kurį nors savaitgalį, sugrįžus atgal PRAŠAU neužmiršti įteikti praleistų sekmadienių aukas.
    
Kreipiuos į visus, kurie gali, dosniai aukoti mūsų Pataisymų Fondui. Šią vasarą mūsų laukia keli dideli pataisymo darbai, įskaitant bažnyčios mūro darbai ir dideli pagrindiniai oro traukos pataisymo darbai bažnyčioje. Kuo greičiau sukelsime reikiamas lėšas, tuo greičiau galėsime atlikti darbus.
      Mūsų tikslas atliekant visus pataisymo darbus yra užlaikyti mūsų pastatus ir nuosavybę gerame stovyje, tuo suteikiant saugią ir dvasią pakeliančią vietą šlovinti Viešpatį, vesti parapijos gyvenimą, ir turėti vietą mūsų narių dvasiniams ir kultūriniams renginiams. Dirbdami kartu, tai galime atlikti.
 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

FATIMOS MERGELĖ MARIJA

Minint Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejų, Clevelando „Pasaulinis Fatimos Apaštalavimo“ (The World Apostolate of Fatima) skyrius ruošia šiaurės rytų Ohio šimtmečio konferenciją. Ji pavadinta „Mergelė Kalba“ (Our Lady Speaks) ir vyks liepos 28-29 Embassy Suites viešbutyje Independence, OH. Dėl informacijos ar užsiregistruoti: www.neofatimaconf.com arba skambinkite Tom Dereska 216-256-2516. Talkinti savanoriu skambinkite Steffanie Maynard 440-845-1759.

FESTivalis

FESTivalis 2017 vyks už mažiau negu dviejų mėnesių. Rugpiūčio 6d. 39,000+ rinksis kartu švęsti tikėjimą ir smagiai praleisti dieną su šeima. Ar jūs dalyvausite? Girdėsite geriausius krikščioniškos muzikos atlikėjus, įskaitant Grammy apdovanojimų laimėtojus ir kandidatus. FESTivalis nėra vien tik epinis koncertas – dienos bėgyje bus įdomių užsiėmimų įvairaus amžiaus dalyviams, progų susikaupti maldai ir mąstymui, bus Mišių auka lauke ir fejerverkų programa. Tapkite FESTivalio savanoriu; atsidėkojant gausite marškinėlius. Prašome tik dviejų valandų talkos. Renginys neįvyks be savanorių. Dėl informacijos ir pasisiūlyti žiūrėkite: www.theFest.us

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 4 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 11 d.

bir. 4 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Skaitytoja/s

Rimas Aukštuolis Liutauras Milevičius
11 d Vaiko Vartai į Mokslą

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Rauda Gelažienė

18 d. Auksiniai žiedai
25 d. Pollock šeima ir draugai

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės Anika Muliolytė, Audrelė Bielinytė