Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20  
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Gegužės 26 - 27 d. 2018 m.

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Ateinantis pirmadienis, gegužės 27d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės dienos apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje. Po jų seks Mišios bažnyčioje ir užsibaigus Mišioms, pusryčiai svetainėje. Visi kviečiami dalyvauti.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. kun. Thomas Rath, kun. Neil Crosby, Bertha Malonis ir Josephine Sak. Lai jie amžimnai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

DIAKONAS PECEK

Pirmadienį, birželio 4d. diakonas Pecek švęs jo 35m. diakono tarnystės jubiliejų. Per 35 tarnystės metų, savo išmintimi ir gerumu jis yra palietęs daugelio St. Paul parapijos Euclid‘e bei mūsų Šv. Kazimiero parapijos žmonių gyvenimus ir sąžiningai ėjęs teisėjo pareigas vyskupijos Tribunole. Sekmadienį, birželio 10d. pagerbsime diakoną Lou 12:00 val. Mišiose; joms užsibaigus bus šeimyniškas priėmimas svetainėje. Kviečiame visus švęsti šią svarbią diakono Pecek sukaktį ir padėkoti jam už jo 35 metus tarnystės Bažnyčiai.

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių darželių komitetas nuoširdžiai kviečia kultūrinių darželių narius, ir svečius norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę kuri įvyks sekmadienį, birželio 3d. 12:00 v.p.p. East Shore Park pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje. Laukiame jūsų visų!

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 10d., 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews Rd. ir Detroit Ave. kampas) Lakewood‘e, Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 77-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

    Viena gražiausių vietų mūsų krašto sostinės apylinkėse yra Arlington tautinės kapinės, esančios vos už Washington, DC ribų, Arlington, Virginia. Kapinės ypatingai kruopščiai prižiūrimos; eilių eilės kapų mirusiųjų vyrų ir moterų, tarnavusių ginkluotųjų pajėgų daliniuose, bei krašto vadų kapai papuošti kryžiais ir Dovydo žvaigždėmis. Garbingiausioje vietoje stove Nežinomų kareivių kapas ir paminklas. Ten Trečiojo pėstininkų pulko E kuopa – “The Old Guard” – nuolat budi, sergėdami ir pagerbdami kareivius, “kurių vardai vien tik Dievui žinomi.” Kapinės ir jame esantis paminklas yra akivaizdūs simboliai pagarbos, kurią išreiškiame tiems, kurie atidavė savo gyvybes tarnaudami mūsų kraštui.

    Pirmadienį, švęsdami valstybinę Prisiminimo Dienos šventę, visi esame kviečiami pagerbti kare žuvusius karius - tuos, kurie paaukojo savo gyvybes gindami mūsų kraštą ir kovodami dėl laisvės pasaulyje. Mums, katalikams, labiausia dera juos pagerbti meldžiantis, ypač Prisiminimo Dieną.

     Nuo jo įsisteigimo 1946 metais, mūsų katalikų karo veteranų 613 skyrius kasmet suteikia gražią progą susirinkti kartu ir pagerbti karo lauke žuvusius. Šį pirmadienį, 8:30v.r., jie vadovaus vėliavų pakėlimo ceremonijai. Po jos seks Mišios ir, joms užsibaigus, bus pusryčiai svetainėje. Jie kviečia visus parapijiečius jungtis kartu su jais ir prisiminti ir pagerbti visus veteranus, kurie mirė tarnaudami mūsų kraštui, bei jų kuopos mirusius narius.

     Priklausau 613 kuopai nuo 1980 metų ir kiekvienais metais pravedu jos Prisiminimo Dienos apeigas. Kviečiu jus visus jungtis kartu su manimi maldoje ir prisiminti, kad toji laisvė, kuria džiaugiamės šiame krašte, buvo iškovota daugelio aukų kaina. Melskimės už tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, įdant mes visi galėtume gyventi laisvėje.
       
                                                      Dievas jus visus telaimina
!
                                                      kun. Juozas Bacevičius

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinantis Prisiminimo Dienos savaitgaliui, kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 26-27 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gegužės 27 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 3 d.

27 d. Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Peteris Kampe
bir. 3 Vaiko Vartai į Mokslą

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Kęstutis Civinskas*
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

Arv Valiukas, Kęstutis Civinskas*
Marius Laniauskas,
Frank Lucas

10 Čepulių ir Čiurlionių šeimos
17 Auksiniai žiedai

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė Audrelė Bielinytė, Lukas Milevičius