Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12    
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Gegužės 18 - 19  d. 2019 m.

SVEIKINAME NAUJAI ĮŠVENTINTUS KUNIGUS

Šį šeštadienį, gegužės 19d., vysk. Perez įšventino septynis vyrus kunigais tarnauti mūsų vyskupijoje, bei vieną kuris tarnaus Deagu, Pietų Korėjoje, ir vieną kuris tarnaus Šv. Juozapo brolijoje. Sveikiname Clevelando vyskupijai skirtus tarnauti kun. Joshua Trefney, kun. Martin Dober, kun. Daniel Samide, kun. David Stavarz, kun. Kevin Fox, kun. Michael Petkosek, ir kun. Andrew Gonzales. Taip pat sveikiname kun. John Jeong tarnausiantį Dargu, Pietų Korėjos arkivyskupijoje, ir kun. Francisco Garnica, CSJ tarnausiantį Congregation of St. Joseph.

SENŲ VĖLIAVŲ SUDEGINIMO APEIGOS

Šeštadienį, birželio 15d., 1:00v.p.p. Kalvarijos kapinėse (1000 Miles Ave., Cleveland) vyks susidėvėjusių vėliavų sudeginimo apeigos. Visi kviečiami dalyvauti apeigose, kurių metu viena Amerikos vėliava bus sudeginta. Dalyviai galės atnešti apiply-šusias, susidėvėjusias, ar nublukusias Amerikos vėliavas. Jos bus surinktos ir sudegintos kadanors vėliau. Mūsų katalikų kapinių draugija taip pat priima senas vėliavas visus metus. Jas galite atnešti į vieną iš aštuonių kapinių raštinių jų darbo valandomis (pirm.–penkt. 8:30-4:30, šešt. 8:30-12:00, sekma-dieniais uždarytos). Raštinių adresus rasite: www.clecem.org

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi apsaugoti vaikus ir kelti visuomenės supratimą apie vaikų prievartavimą. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite Diocesan Response Office telefonu  216-334-2999 arba e-paštu: responseservices@dioceseofcleveland.org   Apie netinkamą elgesį taip pat tučtuojau praneškite vietiniam policijos skyriui.

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šimet 50m. vedybų jubiliejaus Mišios bus sekmadienį, spalio 12d., 10:00v.r. Šv. Jono Evangelisto katedroje. Vyskupas Nelson Perez atnašaus Mišias ir vadovaus apeigoms. Poros, kurios šįmet švenčia 50m. vedybų sukaktį (vedybos buvo 1969m.), ar kurios švenčia kitus svarbius vedybų jubiliejus (55m. ir daugiau), ar kurios praleido ankstesnius jubiliejų šventimus kviečiamos registruotis ir dalyvauti. Registruotis internetu žiūrėkite: https://ccdocle.wufoo.com/forms/ 50th-wedding-anniversary-mass-2019/

VASAROS SVARBIAUSIAS ĮVYKIS

Jau 19 metų kai FESTivalis suburia mūsų vyskupijos ir iš toliau atvykusias šeimas. Šiais metais FESTivalis bus sekmadienį, rugpiūčio 4d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Pažymėkite kalendoriuose šią svarbią vasaros datą, kuomet švenčiame tikėjimą, gyvuojantį šeimose kartų kartas. FESTivalis… diena kupina gyvo tikėjimo, šeimų bendravimo, smagių užsiėmimų… ir visa tai nemokamai. Atvykite. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us

     Šį savaitgalį dalyvaujame svarbiame pridėtiniame Catholic Charities vajuje. Tai nėra speciali rinkliava, o verčiau proga visiems katalikams pasiryžti Žengti Tikėjime Su Džiaugsmu Dalintis su Kitais (Walk in Faith, Give in Joy) dalinantis Dievo duotomis dovanomis su kitais.

     Surinktos lėšos bus skiriamos neįgaliųjų stovyklavimo programoms ir jose vedamiems užsiėmimams, stipendijoms dalyvauti stovykloje, bei remontams stovyklos nameliams, kad juos pritaikyti neįgaliesiems. Jums padedant, Catholic Charities galės aptarnauti didesnį skaičių stovyklautojų, pagerinti jų laiką praleistą Camp Chrostopher stovykloje ir išgyventi Dievo buvimą gamtoje.

     Visos jūsų naujai duotos, padidintos, ar pridėtinės aukos, įteiktos bažnyčios suole šį savaitgalį, ar internetu bus padvigubintos iki $100,000 sumos. Internteu aukokite čia:  www.CatholicCommunity.org/Camp

     Tikimės, kad suprasite kiek stovyklavimas gali padėti neįgaliųjų savijautai. Pamąstykite maldoje kaip jūsų auka gali padėti tiems, kurie stovyklauja Camp Christopher, ir įteikite kiek jums įmanoma dosnią auką. Informaciją suteiks Karen Joyce: 216-696-6525 x1910. Dėkojame jums visiems.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 27d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės dienos apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje. Po jų seks Mišios bažnyčioje; joms užsibaigus Lietuvių Namuose visi rinksis pusryčiams. Visi kviečiami dalyvauti.

ATSIIMKITE GĖLES IR AUGALUS
ŠĮ SAVAITGALĮ

Primename visiems, užsakusiems gėles ir daržovių augalus iš Altoriaus Draugijos juos atsiimti ateinantį šeštadienį, gegužės 18d., nuo 2:00 iki 5:00v.p.p. ir po 5:30 Mišių ir/ar sekmadienį, gegužės 19d. po visų Mišių.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinasi Prisiminimo Dienos savaitgalis. Kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 25-26 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
gegužės 19 d

KITĄ SEKMADIENĮ
gegužės 26 d

19 d. Švyturys

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Virginija Rubinski
26 d. Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Dan Margevičius, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Amanda Muliolienė

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Albertas Sušinskas

bir.2 Vaiko Vartai į Mokslą
9 d. Auksiniai žiedai

Patarnautojai

Audrelė Bielinyė Anika Muliolytė Daina ir Emilė Dicevičiūtės