Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12                      

Spalio 18-19 d. 2014 m.

 

(Parašiau šiuos žodžius praėjusios savaitės biuleteniui. Man regis, jog svarbu juos vėl pakartoti ir šią savaitę.)

    Ateinantį savaitgalį lietuviai parapijiečiai, kartu su daugeliu Clevelando lietuvių bendruomenės narių, rinksis kartu švęsti Lietuvių dienas. Šis kasmet rudenį vykstantis renginys yra lietuviškos kultūros šventė. Šeštadienio vakare klausysimės lietuviškų dainų, džiaugsimės kartu su draugais lietuviškoje bendruomenėje ir, sekmadienio rytą, 10:00 Mišių metu, švęsime mūsų katalikų tikėjimą.

     Žlugus Sovietų Sąjungai ir Lietuvai vėl atgavus nepriklausomybę, lietuviška kultūra Lietuvoje vėl nuostabiai klesti. Todėl ir mūsų Lietuvių dienų programose dėmesio centras nėra vien tik prisiminimai, o verčiau džiugus šventimas šiandienos gyvenimo.

     Mūsų katalikų tikėjimas, tėvynėje uždraustas penkiasdešimtį metų, yra svarbi mūsų lietuviškos kultūros dalis. Mūsų krašte, nuo senų laikų, lietuvių bendruomenių veiklos centras ir ašis buvo katalikų parapija. Metams bėgant ir užsidarius parapijoms, daugelis tų bendruomenių yra išsiskirčiusios, palikdamos tik saujelę, daugiausia vyresniojo amžiaus, žmonių. Clevelande galime džiaugtis, kad turime parapiją, atsidavusią tarnauti lietuviškajai bendruomenei duoti jai vietą susirinkti.

     Clevelando lietuvių bendruomenę sudaro įvairaus amžiaus žmonės - čia gimusieji ir tie, gimę Lietuvoje. Ateinantį savaitgalį laukiu pasveikinti jus visus, atvykusius į jūsų visų namus Šv. Kazimiero parapijoje. Noriu, kad visi žinotumėte, kad ši parapija yra jūsų parapija, ir kviečiu jus visus dalyvauti ir įsijungti į parapijos bendruomenės gyvenimą. Atsiminkite - kuo daugiau jūs pilnai dalyvaujate parapijos gyvenime, juo mūsų bendruomenė tampa stipresnė. Esame pasiruošę jums tarnauti ir rūpintis jūsų dvasiniais ir tautiniais poreikiais. Tai galime daryti tiktai jei ateinate čia pas mus. Sveikinu jus sugrįžusius į savuosius namus ir lai Dievas jus laimina!

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ ŠVENTĖS

Šeštadienis, lapkričio 1d., yra Visų Šventųjų šventė. Kadangi šventė išpuola šeštadienį, šiais metais Visų Šventųjų šventė nelaikoma privaloma švente. Sekmadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės – diena, kuomet prisimename mūsų mirusius mylimuosius. Šio savaitgalio Mišios bus Vėlinių Mišios.
          Šiais metais nebus vakare vykstančių Vėlinių apeigų. Jūsų lapkričio mėnesio aukų vokelio siuntoje rasite Vėlinių dienos vokelį. Įrašykite mirusiųjų vardus vokelyje; juos prisiminsime ištisą lapkritį, visose to mėnesio Mišiose ir maldose. Vokelius sugrąžinkite iki lapkričio 2 d.

PASAULINIS MISIJŲ SEKMADIENIS

 

Ateinantis sekmadienis yra pasaulinis Misijų sekmadienis. Tą dieną esame kviečiami remti Bažnyčios misijų darbus pasaulyje malda ir aukomis. Melskimės už misijonierius, kad jų darbas neštų vaisių, ir remkime jų darbą aukomis. Kviečiame visus dosniai aukoti šiam tikslui ateinantį savaitgalį. Aukas įdėkite į specialiai pažymėtus Misijų sekmadienio (Mission Sunday) rinkliavos vokelius.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 26d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo, ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir padėkoti jiems už visą jų darbą. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio. Lai jų širdys atsiveria Dievo kvietimui į šį pašaukimą ir lai į jį atsiliepia. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

KVIEČIAME GIESMININKUS

Kviečiame visus parapijos giesmininkus padėti pravesti giesmes visų Mišių metu. Jei galite giedoti kiekvieną savaitę, ar tik retkarčiais – laukiame visų! Įsijungkite į giesmininkų eiles ir padėkite giesmėms skambėti mūsų parapijoje. Jei domitės giedoti, kreipkitės į kun. Bacevičių arba Romą Bandzienę. Dar geriau – užlipkite prie vargonų prieš Mišias. (10:00 Mišių giesmininkai renkasi 9:30v.r.)

SVEIKINAME

Sveikiname Erin Randel, laimėjusią The Father James P. O’Donnell Recognition Award. Premija bus įteikta 39-ose metinėse Girl Scout Mišiose, kurias globoja vyskupijos Mergaičių Religinių Programų Komitetas. Vyskupas Lennon įteiks apdovanojimą šį sekmadienį, 2:30v.p.p. Šv. Jono katedroje. Premija įvertina jos pasišventusį darbą ir ypatingus vadovavimo sugebėjimus Mergaičių Religinėse Programose. Lai Dievas ją laimina dėl jos pasišventusio darbo Bažnyčioje ir mūsų parapijoje.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į mūsų Parapijos Pastoracinę Tarybą. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 27d. Kiekvienas parapijos narys, 16m. ir vyresnis, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošia Atvirkštinės Loterijos vakarą šeštadienį, lapkričio 8d., Lietuvių Namuose (877 E. 185th St.). Vakaro pradžia 6:45v.v. Didysis laimikis $2,000. Bilieto kaina $50; į ją įeina atviras baras, karšta vakarienė, muzika ir šokiai. Pridėtinės vakarienės kaina $25. Dėl platesnės informacijos ir bilietų kreipkitės į John Milikas tel. 216-486-0254.

  CLAMBAKE LĖŠŲ TELKIMO
RENGINIO ŽINIOS

Ar nusipirkote loterijos bilietus Didžiajai Rudens Loterijai?

Praeitą savaitę išsiuntėme loterijos bilietus visiems, kurie jų nebuvo atsiėmę. Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba Knygų kambaryje bažnyčios prieangyje.

Vakarienės bilietai jau pardavinėjami

Vištienos clambake ir jautienos piausnio vakarienės bilietai, bei pridėtinių clams bilietai jau pardavinėjami. Juos galite įsigyti po visų savaitgalių Mišių ties bažnyčios įėjimu ir taip pat svetainėje; savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės bilietas $29.95 ir tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena įsigyti bilietus yra sekmadienis, spalio 19d.

Kviečiame ateiti į talką

Užtikrinti clambake renginio pasisekimą, mums reikia talkininkų dėl įvairių darbų ir darbelių. Yra daug būdų padėti ir prisidėti:iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti nuvežti vakaro dalyvius į jų automobilį Jakubs aikštėje. Knygų kambaryje rasite įvairius savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Kviečiame išreikšti paramą parapijai vakaro programos knygelėje, kurioje spausdinsime jūsų sveikinimus bei reklamas. Jūsų patogumui knygelės anketą rasite su šios savaitės biuleteniu. Pridėtines anketas rasite Knygų kambaryje ir parapijos raštinėje.

Mūsų Clambake renginio vakaras sutampa su mūsų parapijos 5 metų gyvavimo sukakties diena. Norime, kad visi jungtųsi kartu atšvęsti šią šventę, ir laukiame jūsų visų atvykstant tą vakarą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – SPALIO 5 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
SPALIO 12 d. 

19 Pollock / Klimų šeimos

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė

Liutauras Milevičius

26 Židinys

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Amanda Muliolienė*
Maria Hoffman, Gražina Kampe

Frank Lucas, Albertas Sušinskas*
Marius Laniauskas,  Živilė Vaitkienė

lap. 2 Tėvynės Žiburėliai
9 Blynų Pusryčiai

Patarnautojai

Katarina Kampe, Lukas Milevičius

Audrelė Bielinytė, Vidas Sasnauskas