Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04                  
2016 m.                      

Birželio 10 - 11 d. 2017 m.

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRAŠO:
DALYVAUKITE APKLAUSOJE APIE JAUNIMĄ

     2018 metų spalio mėnesį pasaulio katalikai vyskupai rinksis kartu 15-tame Generaliniame Vyskupų Sinodo Susirinkime. Šio susirinkimo tema yra „Jaunimas, Tikėjimas ir Pašaukimų atpažinimas.“ Ruošiantis šiam svarbiam sinodui, popiežiui Pranciškui rūpi surinkti žinių ir pasisakymų iš tikinčiųjų. Todėl, Clevelando vyskupija yra išleidus apklausą, kuria norima surinkti žinias apie ir iš vyskupijos jaunimo. Apklausos duomenys bus įtraukti į dokumentus, kurie bus aptarti prieš sinodui prasidedant, ir taps jų dalimi.

     Apklausą rasite mūsų vyskupijos tinklapio pagrindiniame puslapyje: www.dioceseofcleveland.org  Kviečiame ir raginame visus išpildyti šią trumpą apklausą. JAV-bių vyskupai meldžiasi, kad šios apklausos rezultatai jiems padėtų geriau suprasti jaunimo mąstymą ir būseną Bažnyčioje ir mūsų krašte – jų svajones, baimes ir sunkumus – ir kad tuomet sinodas, remdamasis turimomis įžvalgomis, suteiktų jaunimui paramos ir geriau jam tarnautų gyvenimo kelionėj.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 11d., 2:00v.p.p. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 76-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas Lietuvių Namuose. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

JAUNI PROFESIONALAI KATALIKAI

Jauni katalikų profesionalai (Young Catholic Professionals –YCP) kviečia į Lake County Captains beisbolo žaidimą antradienį, birželio 13d. Stadionas bus atviras nuo 6:00v.v.pabendravimui ir Peter Carfagna (CEO Magis, LLC) pokalbiui. Sekite YCP Facebook puslapį ir iki pasimatymo!

GOLFO DIENA PADĖTI ALKSTANTIEMS

Penktadienį, liepos 21d. nuo 8:00v.r. iki 4:30v.p.p. Sleepy Hollow, Brecksville golfo laukuose golfo mėgėjai kviečiami dalyvauti antroje metinėje golfo dienoje - OUTDRIVE HUNGER. Sukeltos lėšos padės pamaitinti 13,000 žmonių, kurie kreipiasi į maisto tiekimo centrus kas mėnesį. Bilietai: $125 ameniui arba $500 ketvertukui. Dėl bilietų ar informacijos: 216-696-6525, ext. 2520 arba žiūrėkite: www.svdpcle.org

FATIMOS MERGELĖ MARIJA

Minint Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejų, Clevelando „Pasaulinis Fatimos Apaštalavimo“ (The World Apostolate of Fatima) skyrius ruošia šiaurės rytų Ohio šimtmečio konferenciją. Ji pavadinta „Mergelė Kalba“ (Our Lady Speaks) ir vyks liepos 28-29 Embassy Suites viešbutyje Independence, OH. Dėl informacijos ar užsiregistruoti: www.neofatimaconf.com arba skambinkite Tom Dereska 216-256-2516. Talkinti savanoriu skambinkite Steffanie Maynard 440-845-1759.

KARO SIAUBAS
 

     Šį savaitgalį prisimename 77-asias Baltų tautų okupacijos metines. Prisimename taip pat ir antrojo Pasaulio karo pradžioje Sovietų Sąjungos vykdytus masinius lietuvių, latvių ir estų tautų trėmimus į Sibirą ir jų 76-asias metines.

     Mažai yra likę tų tragiškų įvykių liudininkų. Tačiau yra daug žmonių, kurie girdėjo ir prisimena jų tėvų ir senelių pasakojimus apie tuos laikus ir jų pergyvenimus. Su kiekviena gimstančia karta šie įvykiai grimzta gilyn į istorijos lapus ir jie gali būti užmiršti. Tai būtų tragedija ne vien tiems, kurie prarado savo ar šeimos narių gyvybes, bet ir ateisiančioms kartoms, kurios nežinotų ir nesuprastų karo ir jo siaubingų įvykių.

     Tie tragiški įvykiai, prasidėję prieš 76 metus, tęsėsi iki Sovietų Sąjungos susiskaldymo prieš truputį daugiau negu 26 metus. Prisimindami praeities įvykius, neužmirškime būti budrūs - ir asmeniškai ir kaip tauta - įdant užtikrintume, kad jie nepasikartotų ateityje.

 

110 TARNYSTĖS METŲ
 

     Šį mėnesi džiaugiamės galėdami atšvęsti dviejų kunigų 110 metų tarnystės Bažnyčiai.

     Ši penktadienį, specialioje Mišių aukoje, Monsinjoras Fred Nawarskas, buvęs Clevelandietis ir Holy Family parapijos Abilene,Texas, klebonas, švęs jo auksinį 50 metų kunigystės jubiliejų mūsų Šv. Kazimiero parapijoje. Visų vadinamas „Father Fred“ užaugo Clevelande. Baigęs Benedictine gimnaziją įstojo į popiežiškąją Josephinum seminariją Columbus, Ohio ir buvo įšventintas kunigu naujai įsteigtai vyskupijai San Angelo, Texas. Jis tarnavo keliose parapijose ir yra ėjęs  pareigas Clergy Personnel Board, Priest Pension Board, ir Board of Diocesan Consultors. Sveikiname Father Fred, atvykusį į mūsų parapiją švęsti jo jubiliejų.

     Tie, kurie dalyvauja šeštadienio 5:30 arba sekmadienio 8:00 Mišiose pažįsta kun. Frank Walsh, reguliariai aukojantį šias Mišias per praėjusius metus. Praėjusį mėnesį kun. Walsh atšventė 60 metų tarnystės kunigu Clevelando vyskupijai jubiliejų. Jis buvo klebonas pirmoje parapijoje – St. Jerome –  kurioje aš buvau paskirtas tarnauti prieš 40 metų, ir dabar, išėjes pensijon, ten gyvena. Kun. Walsh yra buvęs vikaru keliose parapijose ir klebonu St. Jerome ir vėliau St. Luko parapijoje Lakewood. Šį savaitgalį kun. Walsh švęs jo 60m. jubiliejų St Luke parapijoje ir ateinantį savaitgalį sugrįš vėl atnašauti Mišias mūsų parapijoje.

     Turime garbę švęsti šiuos jubiliejus kartu su šiais dviem kunigais, jiems minint 110 metų tarnystės Bažnyčiai. Linkime jiems Dievo palaimos ir geros sveikatos ir laimės.
 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 18 d.

11 d Vaiko Vartai į Mokslą

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius Saulė Narbutaitienė
18 d. Auksiniai žiedai

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Rauda Gelažienė

Marius Laniauskas, Frank Lucas*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

25 d. Pollock šeima ir draugai
lie 2 d. Debbie Zeledonis ir draugai

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Audrelė Bielinytė Elzė Tarasevičiūtė, Kristoforas Čiurlionis