Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Birželio 2 - 3 d. 2018 m.

 50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų auksinio vedybų jubiliejaus Mišios bus sekmadienį, liepos 29d., 2:30v.p.p. Šv. Jono Evangelisto katedroje; vysk. Amos atnaušaus Mišias. Naujovė šiais metais: prašome registruotis kompiuteriu: www.ccdocle.org/mfm Pagrindiniame puslapyje matysite mėlyną dėžutę su užrašu “Register for the 50th Wedding Anniversary Celebration – click here.” Spūstelėjus ženklą, atsidarys registracijos puslapis. Registracijos prašymai siųsti faksu, paprastu paštu ar elektroniniu būdu nebus priimami. Jei neturite kompiuterio ar kas jums galėtų tarpininkauti, kreipkitės į Laura mūsų raštinėje 216-481-3157.

JAUNI PROFESIONALAI KATALIKAI

Jaunų katalikų profesionalų (Young Catholic Professionals –YCP) siekis yra raginti jaunus suaugusius, dirbančius įvairiose profesijose, „Dirbti liudijant Kristų.“ YCP yra nacionalinė organizacija, jos nariai yra nuo 20 iki 40 metų, vedę ir pavieniai, užsiangažavę siekti aukštų tikslų asmeniškame ir profesiniame gyvenime, ir tai daryti gilinantis jų katalikų tikėjime. Jie kviečia dalyvauti  ir ne katalikus profesionalus, kurie dominasi katalikų tikėjimu.

     Antradienį, birželio 12d., nuo 6:00-8:30v.v. Magnificat gimnazijoje (20770 Hilliard Blvd., Rocky River) YCP Clevelando skyrius kviečia jaunus profesionalus dalyvauti pirmoje šios vasaros prelegentų kalbų serijos susitikime. Jo metu patyrę profesionalai pasakos kaip jie yra įjungę katalikų tikėjimą jų profesinėje veikloje. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite: www.ycpcleveland.org arba siųskite e-laišką: info@ycpcleveland.org

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ GEGUŽINĖ

Lietuvių Kultūrinių darželių komitetas nuoširdžiai kviečia kultūrinių darželių narius, ir svečius norinčius tapti nariais, į metinę kultūrinių darželių gegužinę kuri įvyks sekmadienį, birželio 3d. 12:00 v.p.p. East Shore Park pavilijone prie ežero, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje. Laukiame jūsų visų!

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 10d., 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews Rd. ir Detroit Ave. kampas) Lakewood‘e, Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 77-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

   

    Žengdami į birželio mėnesį žinome, jog vasara artėja. Kiekviena vasara būna kupina renginių, kurie dažnai atitraukia daugelį mūsų nuo dalyvavimo Mišiose parapijoje sekmadieniais. Daugelis jūsų keliaus į Lietuvos 100-mečio šventę, kitiems atostogų kelionės bei savaitgalio užsiėmimai gal sutrukdys jūsų buvimą Šv. Kazimiero parapijoje ištisomis savaitėmis. Linkiu visiems saugios ir poilsingos vasaros. Tuo pačiu, primenu visiems dalyvauti Mišių aukoje kiekvieną sekmadienį ir privalomos šventės dieną. O jei nebūsite mūsų parapijoje kurį nors savaitgalį, sugrįžus atgal PRAŠAU neužmiršti įteikti praleistų sekmadienių aukas.

     Kreipiuos į visus, kurie gali, dosniai aukoti mūsų Pataisymų Fondui. Šią vasarą mūsų laukia keli dideli pataisymo darbai, įskaitant bažnyčios mūro darbai ir dideli pagrindiniai oro traukos pataisymo darbai bažnyčioje. Kuo greičiau sukelsime reikiamas lėšas, tuo greičiau galėsime atlikti darbus.

     Mūsų tikslas atliekant visus pataisymo darbus yra užlaikyti mūsų pastatus ir nuosavybę gerame stovyje, tuo suteikiant saugią ir dvasią pakeliančią vietą šlovinti Viešpatį, vesti parapijos gyvenimą, ir turėti vietą mūsų narių dvasiniams ir kultūriniams renginiams. Dirbdami kartu, tai galime atlikti.
       
                                                      Dievas jus visus telaimina
!
                                                      kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Alex Petraska, Florence Rome ir Ann Sarley, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

DIAKONAS PECEK

Pirmadienį, birželio 4d. diakonas Pecek švęs jo 35m. diakono tarnystės jubiliejų. Per 35 tarnystės metų, savo išmintimi ir gerumu jis yra palietęs daugelio St. Paul parapijos Euclid‘e bei mūsų Šv. Kazimiero parapijos žmonių gyvenimus ir sąžiningai ėjęs teisėjo pareigas vyskupijos Tribunole. Sekmadienį, birželio 10d. pagerbsime diakoną Lou 12:00 val. Mišiose; joms užsibaigus bus šeimyniškas priėmimas svetainėje. Kviečiame visus švęsti šią svarbią diakono Pecek sukaktį ir padėkoti jam už jo 35 metus tarnystės Bažnyčiai.

DĖMESIO GOLFO MĖGĖJAI

Penktadienį, liepos 20d. nuo 8:00v.r. iki 4:30v.p.p. Sleepy Hollow, Brecksville golfo laukuose golfo mėgėjai kviečiami dalyvauti St. Vincent de Paul Draugijos trečioje metinėje golfo dienoje. Sukeltos lėšos padės pamaitinti 14,000 žmonių, kurie kreipiasi į jų maisto tiekimo centrus kas mėnesį. Bilietai: $125 ameniui arba $500 ketvertukui. Dėl bilietų ar būti globėju skambinkite: 216-696-6525, ext. 2520.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - birželio 3 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 10 d.

bir. 3 Vaiko Vartai į Mokslą

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Liutauras Milevičius
10 Tik kava

Komunijos
dalintojai

Arv Valiukas, Kęstutis Civinskas*
Marius Laniauskas,
Frank Lucas

Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas*
Remigijus Belzinskas,
Arv Valiukas

17 Čepulių ir Čiurlionių šeimos
24 Pollock šeima ir draugai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Lukas Milevičius Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė