Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19  
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Gegužės 25 - 26  d. 2019 m.

KATALIKAI KARO VETERANAI

Artinasi Prisiminimo Dienos savaitgalis. Kaip ir kasmet, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošiasi dalinti aguonas. Už jas surinktos aukos padeda skyriui toliau remti veteranus ir jų šeimas. Skyriaus nariai dalins aguonas po visų Mišių gegužės 25-26 savaitgalį. Būkite dosnūs ir paremkite jų veiklą.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 9d., 2:00v.p.p. mūsų Šv. Kazimiero parapijoje Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 78-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje Lietuvių Namuose bus vaišės ir meninė programa. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

“Mano ramybė yra mano dovana jums.” Dokumente “Sekite meilės keliu” (Follow the Way of Love), mūsų vyskupai aptaria tėvų pareigas: “Esate pirmieji jūsų vaikų mokytojai, jūs juos mokote tikėjimo tiesų ir padedate ugdyti vertybes, reikalingas krikščioniškajam gyvenimui. Jūsų duotas pavyzdys yra veiksmingiausias būdas juos mokyti. Kartais jie jūsų klausosi ir mokosi, kartais jie jums parodo naujus būdus kaip tikėti ir suprasti. Jūsų ir jų išminties šaltinis yra ta pati Dvasia.” Ką mes mokome savo vaikus apie taiką, teisingumą ir gailestingumą? Kaip išsprendžiame konfliktus? Ką vaikai mato mums dorojantis su įtampa? Ar jie mus mato elgiantis gailestingai? Dalinkimės taikos ir gailestingumo dovanomis.

FESTivalis 2019

FESTivalis - diena kupina gyvo tikėjimo, šeimų bendravimo ir smagių užsiėmimų – ir visa tai nemokama! Kur jūs būsite sekmadienį, rugpiūčio 4d.? Tikimės, kad FESTivalyje, Wickliffe, kur jūsų laukia gyva muzika, skanus maistas, įdomūs užsiėmimai ir NEMOKAMOS dovanėlės! Šių metų šūkis yra Generations of faith and family. Kiekvienas FESTivalyje rasite kažką įdomaus. Mamytės, neužmirškite užsiregistruoti gauti Marc’s dovanų maišelį (Mom’s Giveaway Bag), pripildytą dovanėlių visai šeimai. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us

     Viena gražiausių vietų mūsų krašto sostinės apylinkėse yra Arlington tautinės kapinės, esančios vos už Washington, DC ribų, Arlington, Virginia. Kapinės ypatingai kruopščiai prižiūrimos; eilių eilės kapų mirusiųjų vyrų ir moterų, tarnavusių ginkluotųjų pajėgų daliniuose, bei krašto vadų kapai papuošti kryžiais ir Dovydo žvaigždėmis. Garbingiausioje vietoje stovi Nežinomų kareivių kapas ir paminklas. Ten Trečiojo pėstininkų pulko E kuopa – “The Old Guard” – nuolat budi, sergėdami ir pagerbdami kareivius, “kurių vardai vien tik Dievui žinomi.” Kapinės ir jame esantis paminklas yra akivaizdūs simboliai pagarbos, kurią išreiškiame tiems, kurie atidavė savo gyvybes tarnaudami mūsų kraštui.

    Pirmadienį, švęsdami valstybinę Prisiminimo Dienos šventę, visi esame kviečiami pagerbti kare žuvusius karius - tuos, kurie paaukojo savo gyvybes gindami mūsų kraštą ir kovodami dėl laisvės pasaulyje. Mums, katalikams, labiau-sia dera juos pagerbti meldžiantis, ypač Prisiminimo Dieną.

     Nuo jo įsisteigimo 1946 metais, mūsų katalikų karo veteranų 613 skyrius kasmet suteikia gražią progą susirinkti kartu ir pagerbti karo lauke žuvusius. Šį pirmadienį, 8:30v.r., jie vadovaus vėliavų pakėlimo ceremonijai. Po jos seks Mišios ir, joms užsibaigus, bus pusryčiai Lietuvių Namuose. Jie kviečia visus parapijiečius jungtis kartu su jais ir prisiminti ir pagerbti visus veteranus, kurie mirė tarnaudami mūsų kraštui, bei jų kuopos mirusius narius.

     Priklausau 613 kuopai nuo 1980 metų ir kiekvienais metais pravedu jos Prisiminimo Dienos apeigas. Kviečiu jus visus jungtis kartu su manimi maldoje ir prisiminti, kad toji laisvė, kuria džiaugiamės šiame krašte, buvo iškovota daugelio aukų kaina. Melskimės už tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, įdant mes visi galėtume gyventi laisvėje.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINIMO DIENOS ŠVENTĖ

Pirmadienis, gegužės 27d. yra Prisiminimo Diena. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ir vėl šįmet praves šventės dienos apeigas. Jos prasidės 8:30v.r. prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje. Po jų seks Mišios bažnyčioje; joms užsibaigus Lietuvių Namuose visi rinksis pusryčiams. Visi kviečiami dalyvauti.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
gegužės 26 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
birželio 2 d.

26 d. Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Vytas Kliorys
bir.2 Vaiko Vartai į Mokslą

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Albertas Sušinskas

Gražina Kampe, Remigijus Belzinskas*
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

9 d. Auksiniai žiedai
16 d. Vaitkų šeima

Patarnautojai

Daina ir Emilė Dicevičiūtės Domas Šilgalis