Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg.11 geg.18

geg. 25

bir.1 English bir.08 bir.15 bir.22 bir.29 lie.06 lie.13
lie.20 lie.27 rugp.03 rugp.10 rugp.17 rugp.24 rugp.31 rugs.07 rugs.14 rugs.21 rugs.28 spalio05
spalio12 spalio19                    

Spalio 25-26 d. 2014 m.

 

Šeštadienį, 2009m. spalio 24d., 4:00v.p.p., pirmąją sekmadienio mišparų valandą, gimė Šv. Kazimiero parapija Collinwood‘e. Tai buvo pirmoji, pagal Vibrant Parish Life programą, naujai įsteigta parapija mūsų vyskupijoje. Dvi vyskupijos lietuviškos parapijos - Šv. Jurgio ir Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos - parapijos susijungė kartu sudarydamos unikalią parapiją, tarnaujančią vyskupijos lietuviškajai bendruomenei ir, tuo pačiu, jos apylinkėje gyvenantiems ir norintiems tapti parapijos nariais.

     Esame daug nuveikę per penketa metų nuo Šv. Kazimiero parapi-jos atsidarymo: sukūrėme Pastoracinę Tarybą, paskyrėme Finansų Tarybą, rėmėme lietuviškų kultūrinių organizacijų veiklą ir skatinome jų tęstinumą, įsteigėme naujas parapijos organizacijas - Šventojo Vardo ir Altoriaus Draugijas - pradėjome parapijos tikybos pamokų programą (PSR). Atvėrėme duris ir priėmėme į parapijos bendruomenę naujas šeimas ir individus. Priimdami naujas šeimas iš mūsų apylinkės ir ištiesdami ranką lietuvių šeimoms, per pastaruosius penkeris metus padvigubinome mūsų parapijiečių skaičių.

     Nuo parapijos atsidarymo meto esame išleidę arti pusės milijono dolerių kapitaliniams pagerinimams ir panaikinome $400,000 skolą. Priėmėme vienuoles atgal į mūsų vienuolyną, ir vaikai sugrįžo į mokyklos pastatą. Bažnyčios varpai vėl skamba pranešdami Mišių laikus ir kitas džiaugsmingas progas, gaudžia vykstant laidotuvėms.

     Kaip klebonas, nesakyčiau, kad visa tai atlikti buvo lengva, ar kad visuomet buvo smagu. Tačiau, kaip klebonas, esu tikras ir galiu tvirtinti, kad visos pastangos buvo vertos. Šv. Kazimiero parapija yra parapija, kuria šiandien visi galime didžiuotis.
    Švęsdami penktąjį gimtadienį, galime trumpam atsikvėpti ir peržvelgti visą, ką esame atlikę. Tačiau mes, kaip parapija, taip pat turime prisiminti, kad dar yra daug kas reikalinga nuveikti. Turime toliau didinti mūsų bendruomenę, labiau pasišvęsti katalikų tikėjimui ir, norėdami užtikrinti parapijos ateitį, turime toliau vykdyti pagerinimus mūsų pastatams ir kaupti kapitalą.
    Paskutinieji penkeri metai man buvo iššūkių kupina kelionė. Esu tikras, kad panašiai buvo ir daugeliui iš jūsų. Ateitis priklauso mums ir nuo mūsų. Kviečiu jus visus toliau tęsti šią kelionę, augti tikėjime ir jį įgyvendinti kiekvieną dieną.

Ilgiausių metų, Šv. Kazimiero parapija!

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Šis sekmadienis yra Kunigystės sekmadienis. Tai diena, skirta įvertinti kunigus, tarnaujančius parapijose ir įvairiose kitose Bažnyčios tarnystėse. Esame kviečiami melstis už kunigus, už didesnį skaičių pašaukimų ir už jų palaikymą. Clevelando Serra Club yra paruošęs maldos korteles. Jas rasite padėtas ant staliukų su biuleteniais. Pasiimkite korteles į namus ir sukalbėkite joje surašytą maldą.

     Šv. Kazimiero parapija džiaugiasi turėdama du vyrus, besiruošiančius tapti kunigais. Praėjusį savaitgalį mūsų parapijos sūnus, Lukas Laniauskas, SJ, žengiąs paskutinį žingsnį link kunigystės sakramento ateinantį pavasarį, buvo įšventintas diakonu. Christian Raddell yra antro kurso seminaristas Borromeo seminarijoje. Prisiminkite juos abu savo maldose.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Joną Balbotą ir Marian Koeth, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ ŠVENTĖS

Šeštadienis, lapkričio 1d., yra Visų Šventųjų šventė. Kadangi šventė išpuola šeštadienį, šiais metais Visų Šventųjų šventė nelaikoma privaloma švente. Sekmadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės – diena, kuomet prisimename mūsų mirusius mylimuosius. Šio savaitgalio Mišios bus Vėlinių Mišios.
          Šiais metais nebus vakare vykstančių Vėlinių apeigų. Jūsų lapkričio mėnesio aukų vokelio siuntoje rasite Vėlinių dienos vokelį. Įrašykite mirusiųjų vardus vokelyje; juos prisiminsime ištisą lapkritį, visose to mėnesio Mišiose ir maldose. Vokelius sugrąžinkite iki lapkričio 2 d.

KANDIDATUOKITE Į PASTORACINĘ TARYBĄ

Įsijungkite pilniau į parapijos veiklą ir kandidatuokite į mūsų Parapijos Pastoracinę Tarybą. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Terminas įteikti pareiškimus pratęstas iki lapkričio 2d. Kiekvienas parapijos narys, 16m. ir vyresnis, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

REKOLEKCIJOS MOTERIMS

Kviečiame jaunas suaugusias ir vyresnes moteris melstis, mąstyti ir susipažinti su išmintingomis, sąmojingomis ir nuostabiomis Šventraščio ir kitomis, į mus panašias, tikėjimo moterimis. Rekolekcijos vyks jaukiame Bethany Retreat Centre Chardon‘e nuo penkt. lapkr. 14d. 7:00v.v. iki šešt. lapkr.15d. 7;00v.v. Kaina $75; teikiamas ribotas skaičius stipendijų. Dėl informacijos ir registruotis žiūrėkite: www.lifebalanceenterprises.com arba kreipkitės į Sr. Kate Hine: khine@ndec.org or 440-476-6094.

ALTORIAUS DRAUGIJA

Altoriaus Draugija sveikina Šv. Kazimiero parapiją jos 5 metų gyvavimo jubiliejumi ir skiria puokštę gėlių papuošti altorių šį savaitgalį. Ad multos annos!

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 9d. nuo 8;30v.r. iki 1:30v.p.p. Pasigardžiuokite skaniausiais blynais visoje Collinwood apylinkėje. Bilietai pardavinėjami įprastu būdu. Nusipirkite bilietą iš anksto ir sutaupykite $1.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošia Atvirkštinės Loterijos vakarą šeštadienį, lapkričio 8d., Lietuvių Namuose (877 E. 185th St.). Vakaro pradžia 6:45v.v. Didysis laimikis $2,000. Bilieto kaina $50; į ją įeina atviras baras, karšta vakarienė, muzika ir šokiai. Pridėtinės vakarienės kaina $25. Dėl platesnės informacijos ir bilietų kreipkitės į John Milikas tel. 216-486-0254.

NOVEMBERFEST – LAPKRIČIO FESTIVALIS

Borromeo seminarija ruošia itališko maisto vakarienę šeštadienį, lapkr. 8d. nuo 5:00 iki 8:00v.v. Center for Pastoral Leadership centre (28700 Euclid Ave., Wickliffe). Vakarienės kaina: $10 suaugusiems, $5 vaikams 6-12, 5m. ir jaunesniems nemokamai. Bus 50/50 loterija ir krepšelių loterijos. Pelnas skiriamas seminaristų veiklos fondui.

KEIČIAME LAIKRODĮ

Ateinantį sekmadienį, sugrįžtame atgal į „standard time.“ Ateinantį šeštadienį, lapkričio 1d., prieš einant gulti, nepamirškite pasukti savo laikrodžius vieną valandą ATGAL. Kitaip, atvyksite į sekmadienio Mišias vieną valandą per anksti

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – SPALIO 25 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ –
LAPKRIČIO 2 d. 

26 Židinys

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius

Saulė Narbutaitienė
lap. 2 Tėvynės Žiburėliai

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Albertas Sušinskas*
Marius Laniauskas,  Živilė Vaitkienė

Marius Laniauskas, Maria Hoffman*
Kristina ir Albertas Sušinskai

9 Blynų Pusryčiai
16 Exultate

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Vidas Sasnauskas

Katarina Kampe, Lukas Milevičius