Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05                  

Birželio 11 d. - 12 d. 2016 m.

PILIGRIMŲ PASAS

     Šiomis dienomis „piligriminiai pasai“ siuntinėjami paštu daugiau negu 240,000 katalikams aštuoniose Clevelando vyskupijos vadornaujamose apskrityse su raginimu leistis į piligriminę kelionę aplankyti Šventąsias Duris ir, sąryšyje su Bažnyčios paskelbtais „Gailestingumo Metais,“ vykdyti gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Šiuos pasus taip pat rasite padėtus knygų kambaryje.
     Popiežius Pranciškus paskelbė šiuos metus Jubiliejiniais Gailestingumo Metais su galimybe tikintiesiems žengti per dvejas Šventąsias Duris mūsų vyskupijoje ir gauti ypatingas malones. Šis ritualas siekia 15-ąjį šimtmetį ir moko, jog žengiantys pro Šventąsias Duris žengia iš nuodėmės į malonę ir iš tamsumos į šviesą. Mūsų vyskupijos Šventosios Durys randasi Šv. Jono katedroje miesto centre ir Our Lady of Lourdes šventovėje ant Chardon Rd. Euclide.

     Jubiliejinė knygelė buvo išsiųsta kiekvienai šeimynai vyskupijoje. Joje galima sekti savo piligriminę kelionę ir,  apsilankius vienoje iš Šventųjų Durų vietovių, gauti antspaudą. Tikintieji taip pat kviečiami joje įrašyti atliktus gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Atlikus gailestingumo darbus Catholic Charities globojamose vietose bus galima gauti specialius „Gailestingumo darbuotojo“ lipdukus pasui. Parapijos ir kitos vyskupijos įstaigos taip pat išduos lipdukus tiems, kurie atliks gailestingumo darbus namuose ar kitose vietovėse.
      Vyskupas Lennon kviečia visus dalyvauti ir kreipti dėmesį į popežiaus Pranciškaus žodžius: „Gailestingumas nugali kiekvieną sieną, kiekvieną užtvarą ir veda tave visuomet ieškoti žmogaus veido. Gailestingumas yra tai, kas pakeičia širdį ir gyvenimą.“

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 19d., 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews Ave. ir Detroit Rd. kampas) minėsime 75-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbsime 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas salėje ir prelengento kalba. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

JAUNI KATALIKAI PROFESIONALAI (YCP)

YCP prelegentų kalbų serija yra kas mėnesį vykstanti programa, kurios metu verslo vadovai dalinasi savo darbo patirtimi ir meta įššūkius jauniems profesionalams „dirbantiems liudyti Kristų.“ Birželio 14d., 7:00v.v. St. Luke parapijoje Lakewood, Brian Dean, St. Ignatius gimanzijos abiturientas ir CBIZ prezidentas, pasidalins savo mintimis apie jo 25+ metų kelionę ieškant kažko prasmingesnio bedirbant galingame finansų pasaulyje. Vakaro metu pasivaišinsite nemokamais gėrimais ir užkandžiais drauge su šimtais jaunų, panašiai mąstančių katalikų. Platesnę informaciją rasite YCP Facebook puslapyje.

FESTivalis

Vasara prasideda, tad laikas pažymėti kalendoriuose vasaros svarbiausią renginį – The FEST. Sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us

     Šį savaitgalį sveikiname mus lankantį kun. Damian Ezeani, katalikų vyskupijos Orlu Nigerijoje kunigą. Šiuo metu jis mokosi Clevelande John Carroll universitete siekdamas magistro laipsnio verslo administracijoje. Jis gyvena Our Lady of Peace parapijoje Clevelande.
      
Orlu vyskupija yra užmiesčio vyskupija Nigerijos pietryčiuose. Vyskupija turi 1.2 milijonus katalikų tikinčiųjų ir 861 seminaristų. Vyskupijoje tarnauja 5 vienuoliai, 119 vienuolės, 396 kunigai su 164 parapijų ir 4 kapelionų aptarnaujamų misijų.

     Vyskupijos reikmės milžiniškos. Vyskupija yra pastačius sveikatos priežiūros centrus, kuriuose teikiama reikiamiausi sveikatos aptarnavimai ir išduodami vaistai tiems, kuriems jį būtina. Vyskupija taip pat rūpinasi iškasti šulinius, kad žmonės turėtų švaraus geriamo vandens.

       Vyskupija jauna ir jai reikia pagelbos teikti paramą seminaristams. Kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai dirba kiekvieną dieną slaugydami ligonius, padėdami vargšams, seneliams, vaikams ir moterims neturintiems pastogės, ir tai visa daro su džiaugsmu. Kun. Damian yra atvykęs pas mus prašyti jūsų aukų jiems padėti. Būkite dosnūs.

       Šį savaitgalį antroji rinkliava bus paremti šios vyskupijos darbus. Jūsų aukas taip pat priimsime ir ateinantį savaitgalį. Būkite dosnūs.
 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Josephine Gabrenya, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš  mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

VAJUS SURINKTI MAISTO ALKSTANTIEMS

Ateinantį savaitgalį mūsų apylinkės Girl Scout kuopa rinks maistą Euclid Hunger Centrui. Kviečiame visus atnešti „vaikams tinkančio“ negendamo maisto: javainius, makaronus, riešutinį sviestą, uogienę, granola sausainius, Mac‘nCheese ir pan. Piniginės aukos taip pat mielai priimamos. Padėkite mūsų Girls Scouts kuopai pamaitinti apylinkės alkstančius.

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame Altoriaus Draugijai už jų darbą organizuojant pavasario gėlių pardavimą ir visiems, kurie jame dalyvavo. $1,578.65 pelnas buvo atiduotas parapijai. AČIŪ!

RAŠTINĖS DARBO VALANDOS VASARĄ

Vasaros metu ir iki rugsėjo 11d. parapijos raštinė bus UŽDARYTA penktadieniais. Nuolatinė Bažnyčios veikla (Mišios, laidotuvės, vedybų pasiruošimas ir kt.) nesikeis. Aptarnauti parapijiečius raštinė veiks šiomis dienomis ir valandomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 10:00v.r. – 12:00 ir 1:00 – 6:00v.v. Eiliniams reikalams prašome kreiptis į raštinę tomis valandomis.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 12 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 19 d.
12 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius Saulė Narbutaitienė
19 d Auksiniai Žiedai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Gražina Kampe, Frank Lucas

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušisnkas, Kęstutis Civinskas

26 d.. Vaitkų šeima
lie. 3 d. Tik kava Patarnautojai Valentina Slechticovas, Lukas Milevičius Emilė Dicevičiūtė, Justas Šilgalis