Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11                
2016 m.                      

Birželio 17 - 18 d. 2017 m.

DVI SAVAITĖS UŽ LAISVĘ

„Fortnight for Freedom“ yra kvietimas praleisti dvi savaites meldžiantis, kaupiant žinias, ir veikiant su tikslu užtikrinti religijos laisvės klausimą mūsų krašte ir užjūryje. Šių savaičių metu liturginis kalendorius mini didžiųjų kankinių,– Šv. Tomo More, Šv. Jono Fisher, Šv. Jono Krikštytojo, Šv. Petro ir Povilo, ir pirmųjų Romos kankinių - išlikusių ištikimais tikėjimui politinio persekiojimo metu, šventes. JAV-bių Katalikų Vyskupų Taryba ragina visus katalikus nuo birželio 21d. iki liepos 4d., susikaupti maldoje ir apmąstyti tikėjimo laisvės dovaną. Pradedant birželio 21d ir baigiant liepos 4d. melsimės kasdien išlaikyti šią svarbią laisvę.

 IEŠKOME PAGELBININKŲ

Ieškome kelių žmonių, kurie galėtų talkinti parapijos darbuose. Visų pirma, mums reikia daugiau bažnyčios tvarkos prižiūrėtojų (ushers), kurie pasveikintų žmones, surinktų rinkliavą ir, ištikus nelaimei Mišių metu, pirmieji ateitų padėti. Paaiškinsime kaip elgtis ištikus nelaimei. Mums trūksta pagelbininkų visose Mišiose. Jei yra galinčių ateiti į talką, malonėkite pranešti kun. Bacevičiui.

ŠVĘSKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 100m.

     Lietuvos 100 metų Nepriklausomybės paskelbimo jubiliejaus proga, JAV-bių Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė pastatys kryžių Lietuvos Kryžių Kalne. Kryžiaus užraše bus įrašyta intencija – „Dėkingume ir viltyje.“ Š.m liepos 7d. kryžius bus pašventintas ir pastatytas Kryžių Kalne. Visi kviečiami dalyvauti apeigose. Kryžius statomas kaip lietuvių vienybės tikėjime simbolis.

     Šiandien JAV-bėse beliko tik 16 parapijų, kuriose Mišios aukojamos lietuvių kalba. Statomo kryžiaus mažo formato kopija keliaus per lietuviškąsias parapija ir pasiliks kiekvienoje 3 savaites. Mūsų parapija yra viena šių 16 parapijų ir dalyvauja šiame projekte. Mūsų prašoma prisidėti $200 auka. Priimsime jūsų aukas šiam tikslui iki šio mėnesio galo. Čekius rašykite „St. Casimir Parish“ pažymėdami, kad auka Kryžių Kalnui; auką įmeskite į aukų krepšelį. Dėkojame už jūsų paramą.

FESTivalis

Geriausia dovana, kurią galite dovanoti yra skirti laiko pabūti kartu. Todėl, šį Tėvo Dienos savaitgalį, pakveiskite savo tėvą (ir kitus šeimos narius) praleisti laiko kartu FESTivalyje, sekmadienį, rugpiūčio 6d. Tai puiki diena visai šeimai, kupina linksmos muzikos bei kitų smagių užsiėmimų, ir visa tai nemokamai. Dienos kulminacinis taškas – Mišios lauke 8:00v.v. Ir jums ir jūsų tėvui bus nepakartojama proga , tad laukiame visų Center for Pastoral Leadership, Wickliffe smagiai praleisti dieną su draugais ir švenčiant tikėjimą. Turite klausimų? Žiūrėkite www.TheFest.us

FATIMOS MERGELĖ MARIJA

Minint Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejų, Clevelando „Pasaulinis Fatimos Apaštalavimo“ (The World Apostolate of Fatima) skyrius ruošia šiaurės rytų Ohio šimtmečio konferenciją. Ji pavadinta „Mergelė Kalba“ (Our Lady Speaks) ir vyks liepos 28-29 Embassy Suites viešbutyje Independence, OH. Dėl informacijos ar užsiregistruoti: www.neofatimaconf.com arba skambinkite Tom Dereska 216-256-2516. Talkinti savanoriu skambinkite Steffanie Maynard 440-845-1759.

    Gale šio mėnesio atsisveikinsime su Notre Dame vienuolėmis. Prabėgo šešeri metai nuo to laiko kai jos atėjo pas mus ir įsteigė Cuvilly House, kuriame jos teikė dvasinio turinio programas jaunimui. Ši tarnystė tiek sėkmingai išsivystė, išsiplėsdama į parapijų apimties lygį, jog tapo savo pačios auka. Susiklostė taip, kad šie atsiekimai, kartu su finansiniu spaudimu vienuolynui toliau plėsti programas, privertė vienuolyną sumažinti išlaidas ir palikti mūsų parapiją. Apgailestaujame, kad seselės mus palieka – jos mums yra buvusios geros nuomininkės ir geros draugės. Linkime joms sėkmės ir viso, kas gera ateityje.

     Žiūrint iš praktiškos pusės, praradimas pagrindinio nuomininko sukelia finansinius sunkumus mūsų parapijai. Seselių nuomos bei komunalinių patarnavimų apmokėjimas mums teikė apie $25,000 į metus, ir bus sunku tokią sumą sukelti kitais būdais. Tikimės surasti naują nuomininką ateityje, tačiau kol tai įvyks, kreipiuosi į jus visus turėti kantrybės ir būti dosniems kolei dorojamės su šiuo finansiniu nepritekliu.
 

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Dolores Capretta, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SVEIKINAME TĖVO DIENOS PROGA

Šį sekmadienį pagerbiame visus tėvus. Popiežius Pranciškus, apaštališkame raginime „Amoris Laetitia“ (Meilės džiaugsmas), nepaprastai gražiai rašo apie tėvo vaidmenį šeimoje.

     „Dievas pastatė tėvą šeimoje, kad savo vyriškumo dovanų dėka, jis galėtų būti arti savo žmonos ir dalintis viskuo – džiaugsmu ir sielvartu, viltimi ir vargu. Ir kad jo vaikams augant, jis būtų arti jų – kai jie žaidžia ir kai jie dirba, kai jie linksmi be rūpesčių ir kai jie susikrimtę, kai jie šnekūs ir kai jie tylūs, kai jie elgiasi bebaimiškai ir kai jie išsigandę, kai jie nuklysta nuo kelio ir kai vėl į jį sugrįžta.

     Būti tėvu reiškia visuomet būti šeimoje. Kai sakau „būti,“ nesakau būti „valdančiu.“ Tėvai, kurie yra perdaug valdantys nustelbia jų vaikų vystymąsi ir neleidžia jiems augti. Kai kurie tėvų galvoja, jog jie nereikalingi ir niekam verti, tačiau tikrovė tokia: vaikams reikia tėvo, kuris jų laukia jiems sugrįžtant namo su rūpesčiais. Gal vaikai ir stengiasi to išsiginti ir to neparodyti, bet jiems tai reikalinga. Negerai kai vaikai neturi tėvo ir turi užaugti prieš laiką, kai tam nėra pasiruošę.“ (#177) Geros Tėvo Dienos!

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRAŠO
DALYVAUKITE APKLAUSOJE

2018 metų spalio mėnesį pasaulio katalikai vyskupai rinksis kartu 15-tame Generaliniame Vyskupų Sinodo Susirinkime, kurio tema yra „Jaunimas, Tikėjimas ir Pašaukimų atpažinimas.“ Ruošiantis šiam svarbiam sinodui, popiežiui Pranciškui rūpi surinkti žinių ir pasisakymų iš tikinčiųjų. Todėl, Clevelando vyskupija kviečia visus išpildyti trumpą apklausą, kuria norima surinkti žinias apie mūsų vyskupijos jaunimą. Apklausos duomenys bus įtraukti į dokumentus, kurie bus aptarti prieš sinodui prasidedant, ir taps jų dalimi. Apklausą rasite vyskupijos tinklapyje: www.dioceseofcleveland.org 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- birželio 18 d.

18 d. Auksiniai žiedai

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Danius Šilgalis
25 d. Pollock šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Frank Lucas*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

Albertas Sušinskas,
Kęstutis Civinskas*
Kristina Sušinskienė, Frank Lucas

lie 2 d. Debbie Zeledonis ir draugai
9 d. Lietuvių Bendruomenė

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Kristoforas Čiurlionis Lukas Milevičius, Katarina Kampe