Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03                    
2016 m.                      
2017 m.                      

Birželio 9 - 10 d. 2018 m.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Šį trečiadienį, birželio 13d., nuo 6:00 iki 7:00v.v. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

 50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų auksinio vedybų jubiliejaus Mišios bus sekmadienį, liepos 29d., 2:30v.p.p. Šv. Jono Evangelisto katedroje; vysk. Amos atnaušaus Mišias. Naujovė šiais metais: prašome registruotis kompiuteriu: www.ccdocle.org/mfm Pagrindiniame puslapyje matysite mėlyną dėžutę su užrašu “Register for the 50th Wedding Anniversary Celebration – click here.” Spūstelėjus ženklą, atsidarys registracijos puslapis. Registracijos prašymai siųsti faksu, paprastu paštu ar elektroniniu būdu nebus priimami. Jei neturite kompiuterio ar kas jums galėtų tarpininkauti, kreipkitės į Laura mūsų raštinėje 216-481-3157.

IEŠKOME PAGELBININKŲ

Ieškome kelių žmonių, kurie galėtų talkinti parapijos darbuose. Visų pirma, mums reikia daugiau bažnyčios tvarkos prižiūrėtojų (ushers), kurie pasitiktų ir pasveikintų žmones, surinktų rinkliavą ir, įvykus nelaimei Mišių metu, pirmieji ateitų padėti. Paaiškinsime ką reikia daryti nelaimės atveju. Mums trūksta pagelbininkų visoms Mišioms. Jei yra galinčių ateiti į talką, susisiekite su kun. Bacevičiumi.

DĖMESIO GOLFO MĖGĖJAI

Penktadienį, liepos 20d. nuo 8:00v.r. iki 4:30v.p.p. Sleepy Hollow, Brecksville golfo laukuose golfo mėgėjai kviečiami dalyvauti St. Vincent de Paul Draugijos trečioje metinėje golfo dienoje. Sukeltos lėšos padės pamaitinti 14,000 žmonių, kurie kreipiasi į jų maisto tiekimo centrus kas mėnesį. Bilietai: $125 ameniui arba $500 ketvertukui. Dėl bilietų ar būti globėju skambinkite: 216-696-6525, ext. 2520.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 10d., 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews Rd. ir Detroit Ave. kampas) Lakewood‘e, Clevelando Baltų Tautų komitetas minės 77-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbs 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

KARO SIAUBAS
 

     Šį savaitgalį prisimename 78-ąsias Baltų tautų okupacijos metines. Prisimename taip pat ir antrojo Pasaulio karo pradžioje Sovietų Sąjungos vykdytus masinius lietuvių, latvių ir estų tautų trėmimus į Sibirą ir jų 77-ąsias metines.

     Mažai yra likę tų tragiškų įvykių liudininkų. Tačiau yra daug žmonių, kurie girdėjo ir prisimena jų tėvų ir senelių pasakojimus apie tuos laikus ir jų pergyvenimus. Su kiekviena gimstančia karta šie įvykiai grimzta gilyn į istorijos lapus ir jie gali būti užmiršti. Visa tai užmiršti būtų tragedija ne vien tiems, kurie prarado savo ar šeimos narių gyvybes, bet ir ateisiančioms kartoms, kurios nežinotų ir nesuprastų karo ir jo siaubingų įvykių.

     Tie tragiški įvykiai, prasidėję prieš 77 metus, tęsėsi iki Sovietų Sąjungos susiskaldymo prieš truputį daugiau negu 27 metų. Prisimindami praeities įvykius, neužmirškime būti budrūs - ir asmeniškai ir kaip tauta - įdant užtikrintume, kad jie nepasikartotų ateityje.

     Šį sekmadienį, 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje, Detroit Ave. ir Andrews Rd. kampas Lakewood, bus ekumeninės pamaldos paminėti šiuos įvykius. Kviečiame visus dalyvauti.
       
                                                      Dievas jus visus telaimina
!
                                                      kun. Juozas Bacevičius

DIAKONAS PECEK

Pirmadienį, birželio 4d. diakonas Pecek atšventė jo 35m. diakono tarnystės jubiliejų. Per 35 tarnystės metų, savo išmintimi ir gerumu jis yra palietęs daugelio St. Paul parapijos Euclid‘e bei mūsų Šv. Kazimiero parapijos žmonių gyvenimus ir sąžiningai ėjęs teisėjo pareigas vyskupijos Tribunole. Sekmadienį, birželio 10d. pagerbsime diakoną Lou 12:00 val. Mišiose; joms užsibaigus bus šeimyniškas priėmimas svetainėje. Kviečiame visus švęsti šią svarbią diakono Pecek sukaktį ir padėkoti jam už jo 35 metus tarnystės Bažnyčiai.

SEKMADIENIO KAVUTĖS PAKEITIMAI

Sekančius du sekmadienius (birželio 17 ir 24) sekmadienio kavutė veikianti po 10:00 Mišių vyks didžiojoje salėje; visą liepos mėnesį kavutės nebus. Šie pakeitimai reikalingi nes Intergenerational School mokyklai augant, dalis svetainės bus pertvarkoma į klases mokinimas. Kavutei vėl pradėjus veikti rugpiūčio pradžioje, naudojama svetainės erdvė bus sumažėjusi. Vykstant pakeitimams mokyklos pastate jums vis apie juos pranešime.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - birželio 10 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 17 d.

10 Tik kava

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius Saulė Narbutaitienė
17 Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas*
Remigijus Belzinskas,
Arv Valiukas

Amanda Muliolienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

24 Pollock šeima ir draugai
rugp. 1 Atostogos - nebus kavutės

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė Justas ir Domas Šilgaliai